Aktualność myśli pedagogicznej i dzieła Edmunda BojanowskiegoAbstrakt

 

Myśl pedagogiczną Edmunda Bojanowskiego poznajemy z jego bogatej spuścizny, jaką stanowią jego pisma i powstałe dzieło, a jej rozwój - z analizy realizacji jej w praktyce przez Siostry Służebniczki. Jej bogaty zasób i charakter sprawia, że domaga się ona, by jego teorię i praktykę pedagogiczną odczytywać na nowo, by odpowiadać na współczesne wyzwania w dziedzinie edukacji. Poznanie jak rozumiał tę działalność E. Bojanowski pozwala odnosić jego zamysł do tego, jak można realizować go dzisiaj korzystając z osiągnięć nauk pedagogicznych i praktyki wychowawczej. Na tej podstawie konstruowane są wskazania i programy wychowania przedszkolnego, pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnego rodzaju placówkach działających w systemie oświaty i pomocy społecznej.


Słowa kluczowe

; wychowanie; myśl pedagogiczna; ochrona; aktualność; tożsamość; praktyka pedagogiczna.

Bibliografia

Bojanowski E., Dziennik, Objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził Leonard Smołka, t. I, Wrocław 2009.
Falkowska J. (red.), Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach, Toruń 2016.
Korzeniowska W., Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, Kraków 2010.
Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1807.
Maryniarczyk A., Daszkiewicz W., Zawojska T., Szymaniak A. (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 10, Lublin 2009.
Melosik Z., Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej, „Chowanna” 1(2003), s. 19-37.
Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.
Opiela M. L. (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2016.
Opiela M., Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości, „Polska Myśl Pedagogiczna”, nr 2, 2016, s. 199-214.
Reguły w szczególności, w: Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 1867.
Sztaba M., Drogi i bezdroża współczesnego wychowania w Polsce. Rzecz o fundamentalnym wyborze pomiędzy realizmem a idealizmem w tworzeniu adekwatnej koncepcji wychowania, w: L. Pawelec (red.), Edukacja i wychowanie - wyzwania współczesności, cz. 2, Kielce 2013, s. 543-562.
Szulakiewicz W., Myśl pedagogiczna jako przedmiot badań historiografii edukacyjnej, „Chowanna” 2(1998), s. 9-18.
Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Kraków 2009.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Opiela, M. (2018). Aktualność myśli pedagogicznej i dzieła Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 227-239. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1511

Maria Opiela  sloyola@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)