Edmund Bojanowski (1814-1871) – szkic biograficznyAbstrakt

Edmund Bojanowski (1814-1871) – był ziemianinem, publicystą, społecznikiem. Wychowany w duchu patriotycznym i religijnym podjął studia we Wrocławiu, a potem Berlinie, które przerwał ze względów zdrowotnych. Po powrocie w rodzinne strony zajął się pisaniem i działaniem społecznym, które zaowocowało założeniem 3 maja 1850 r. ochronki wiejskiej w Podrzeczu. Data ta przyjmowana jest również jako początek żeńskiego zgromadzenia zakonnego – Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny – którego inicjatorem był Bojanowski. Zmarł w roku 1871, a w 1999 został beatyfikowany przez Jana Pawła II.


Słowa kluczowe

Edmund Bojanowski; biografia; myśl pedagogiczna; wychowanie

Bojanowski E., Dziennik, t. I (1853-1855), oprac. L. Smołka, Wrocław 2009.
Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemię. Edmund Bojanowski (1814-1871) Założyciel Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, Wrocław 1988.
Gołdyn P., Ochronka sióstr służebniczek w Malińcu – majątku Honoraty i Władysława Kwileckich, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2015, t. 15.
Gołdyn P., Udział ziemianek w organizacji ochronek w świetle zachowanej korespondencji Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polski w realiach epoki, t. II, red. J. Kita, M. Sikorska-Kowalska, Łódź-Olsztyn 2014, s. 35.
Jakóbczyk W., Edmund Bojanowski, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. I, Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1868, oprac. L. Smołka, Wrocław 2001.
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. II, Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1868, oprac. L. Smołka, Wrocław 2001.
Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolan w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.
Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016.
Szafrańska A., Surdut czy rewerenda. Opowieść o Edmundzie Bojanowskim, Warszawa 1999.
Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań-Warszawa-Lublin 1966.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Gołdyn, P. (2018). Edmund Bojanowski (1814-1871) – szkic biograficzny. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 17-27. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1650

Piotr Gołdyn  piotr-goldyn@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)