Wokół działalności wydawniczej oraz redakcyjnej bł. Edmunda BojanowskiegoAbstrakt

Prezentowany tekst jest próbą ukazania Edmunda Bojanowskiego jako redaktora oraz wydawcy. Wiedział, że jedyną możliwą i rozsądną drogą, którą należy iść, będzie praca organiczna. Uważał, że w każdym człowieku leży obowiązek oświecania bliźniego i głoszenia prawdy. Zdawał sobie sprawę z czasów, w jakich przyszło mu żyć, i dlatego też chciał pokrzepić serca ludzi zmęczonych trudami powstań, walk, epidemii, poddanych represjom zaborcy, często zrezygnowanych i zmęczonych życiem. Miał pewność, że jednym z najlepszych sposobów na dotarcie do jak największej liczby ludzi, będzie wydawanie czasopisma. Dzięki temu uzyskiwał nie tylko finanse, które przeznaczał na sieroty, ale także mógł wpływać na kształcenie czytelników. W tym też szlachetnym celu wydawał „Pokłosie. Zbierankę literacką na korzyść sierot” oraz „Rok Wiejski”: czasopisma różnicowane tematycznie oraz poglądowo, jednak mające wspólny cel – misję ewangelizacyjną i pomoc najbardziej potrzebującym.

Słowa kluczowe

czasopismo; Edmund Bojanowski; społeczeństwo XIX wieku; praca charytatywna; Wielkopolska

Bojanowski E., Dziennik, t. I-IV, red. L. Smołka, Wrocław 2009.
Brzeziński A., Wspomnienie o śp. Edmundzie Bojanowskim Fundatorze Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej, Poznań 1872.
Chociej S., Twórczość literacka i działalność wydawnicza Edmunda Bojanowskiego, w: „Nasza Przeszłość” 1967, t. XXVI, s. 147-218.
Gmerek K., „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”, w: Biblioteka 23, t. XIV, s. 179-200.
Gzella G., „Pisma dla ludu”pod zaborami w pierwsze połowie XIX wieku, Toruń 1994.
Jakóbczyk W., Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, w: Prasa polska 1661-1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976
Jankowiak S., Kasyno Gostyńskie (1835-1846). U początków pracy organicznej w Wielkopolsce, Gostyń 1996.
Jazdon A., Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862, Poznań 1990.
Karwowski S., Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. I, Poznań 1918.
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, red. L. Smołka, t. I-II, Wrocław 2011.
Kornacka M.M., Edmund Bojanowski, w: „Nasza Przeszłość” 1967, t. 26, s. 5-145.
„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” 1852-1853, nr 1-2, Leszno; 1854-1862, nr 3-6, Poznań.
Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, red. E. Gigilewicz, s. M.L. Opiela, t. I-II, Lublin 2016.
„Rok Wiejski” 1860-1862, nr 1-5, Gniezno.
Rajch M., Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848-1918, Poznań 2004.
Szeligiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Lublin 1966.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Rozwadowska, M. (2018). Wokół działalności wydawniczej oraz redakcyjnej bł. Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 49-61. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1651

Marta Diana Rozwadowska  mdrozwadowska@interia.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)