Korrelation der religiösen und patriotischen Erziehung im pädagogischen Konzept vom seligen Edmund BojanowskiAbstrakt

Bł. Edmund Bojanowski jest autorem oryginalnej koncepcji pedagogicznej przeznaczonej dla wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. W młodym pokoleniu pokładał on nadzieje na odrodzenie rodziny i polskiego narodu. Dlatego za podstawę pracy pedagogicznej Bojanowski uznał religię i patriotyzm. Te dwa elementy wychowania powinny być jego zdaniem nierozłączne i podlegać ciągłej korelacji, gdyż są to korzenie, z których wyrasta naród polski. Mimo, iż koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda opracowana została w XIX wieku nadal nie straciła na aktualności. Jest ona obecnie wykorzystywana w pracy wychowawczej z małymi dziećmi przez Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na różnych kontynentach. W niniejszym artykule autor skoncentrował się na ukazaniu korelacji wychowania religijnego i patriotycznego zawartej w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.

Słowa kluczowe

Edmund Bojanowski; koncepcja pedagogiczna; wychowanie; religia; patriotyzm

Bojanowski E., Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. M. L. Opiela, Lublin 2016.
Bojanowski E., Wychowanie w ochronkach, w: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego Inedita, t. 1., red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016, s. 233-604.
Cieszkowski A., O ochronkach wiejskich, Warszawa 1842.
Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemię. O Edmundzie Bojanowskim, Poznań 1999.
Goltz A., O wiejskich ochronkach, Warszawa 1861.
Kamiński T., Wybrane aspekty katechezy dzieci w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. Opiela, Lublin 2014, s. 101-112.
Karaś M., Wizja dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego – elementy personalistyczne, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. Opiela, Lublin 2014, s. 21-40.
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2001.
Kubis B., Z zagadnień integracji w nauczaniu historii na tle współczesnego systemu edukacyjnego, w: Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Lublin 2011, s. 7-16.
Morthorst M. B., Nędzy trzeba samemu dotknąć, Wrocław 1988.
Muchowicz W., Żywot Edmunda Bojanowskiego Założyciela Ochronek na ziemiach polskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek B.R.D.N.P., Dębica 1933.
Olechowski R., Schlussfolgerungen für eine Reform der Schulen der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen unter dem Aspekt einer humanen Schule, w: Die Zukunft der Schulen der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen, red. E. Persy, E. Tesar, Frankfurt am Main 1997.
Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.
Opiela M. L., Gigilewicz E., Wstęp, w: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego Inedita, t. 1., red. Tenże, Lublin 2016, s. IX-XVIII.
Pawłowska E., Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. Opiela, Lublin 2014, s. 291-312.
Pisarczyk M. G., Patriotyzm w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. L. Opiela, Lublin 2014, s. 113-132.
Simon W., Religionsunterricht im Prozeß der Individualisierung. Entwicklungen in der westdeutschen katholischen Religionspädagogik seit 1945, w: Im Horizont der Geschichte. Religionspädagogische Studien zur Geschichte der religiösen Bildung und Erziehung, red. Tenże, Münster 2001, s. 221-237.
Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań 1966.
Zając M., Korelacja nauczania religii z wychowaniem fizycznym, w: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną, red. A. Kiciński, Lublin 2011, s. 117-124.
Żalik A., Współpraca Edmunda Bojanowskiego z „Przyjacielem Ludu”, w: Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka. Materiały z II Sympozjum, Grabonóg 1991, s. 58-66.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Belina, D. (2018). Korrelation der religiösen und patriotischen Erziehung im pädagogischen Konzept vom seligen Edmund Bojanowski. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 159-172. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1654

Damian Belina  damian.belina@gmail.com


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)