Apostolat miłosierdzia bł. Edmunda Bojanowskiego w świetle zasady godności człowiekaAbstrakt

Apostolat miłosierdzia bł. Edmunda Bojanowskiego to dzieło miłości przekraczające ramy czasowe okresu życia Błogosławionego. Ponadczasowość dzieł miłosierdzia sprawia, że do dzisiaj jego spojrzenie na bliźniego, uwzględniające troskę o każdego człowieka i skuteczne zaangażowanie się w rozwój całego człowieka jest motywem wielu inicjatyw apostolskich. Bł. Edmund Bojanowski potrafił zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku; potrafił też kochać Chrystusa w drugim człowieku. Wszystko to stało się siłą ponadczasowości jego inicjatyw niesienia pomocy bliźniemu poprzez bogactwo dzieł miłosierdzia. Niniejsze opracowanie ukazuje dzieła miłosierdzia tego Błogosławionego jako działalność służebną wobec poszanowania godności każdego człowieka i całego człowieka. Pierwsza część przybliża rozumienie zasady godności człowieka w wymiarze nadprzyrodzonym i naturalnym. W drugiej części wykazano ponadczasową skuteczność dzieł miłosierdzia bł. Edmunda w zachowaniu i przywracaniu godności życia każdego człowieka. Należy zauważyć, że owocność dzieł apostolatu miłosierdzia to istotny przyczynek do budowania ogólnospołecznego ładu.

Słowa kluczowe

miłosierdzie; apostolat miłosierdzia; godność człowieka; zasada godności człowieka; ład społeczny; bł. Edmund Bojanowski

Alfaro J, Chrześcijańska wizja postępu ludzkiego, „Chrześcijanin w Świecie” 2 (1970), nr 7, s. 37-54.
Arrupe P, Czy chrześcijanie mogą przyjąć marksistowską analizę społeczeństwa?, „Chrześcijanin w Świecie” 13 (1981), nr 6, s. 141-154.
Błachnio J, Wartości narodowe w nauczaniu Jana Pawła II o prawdzie i wolności, „Przegląd Religioznawczy” 1995, nr 3 (177), s. 97-106.
Błoch B. G, Niektóre aspekty antropologii P. Teilharda de Chardin, „Humanitas” 1986, nr 11, s. 139-164.
Buchner-Jeziorska A, O równości i sprawiedliwości społecznej, „Studia Socjologiczne” 1984, nr 1 (92), s. 179-191.
Chmiel J, Człowiek obrazem Boga, „Znak” 29 (1977), nr 4 (274), s. 363-370.
Chudy W, Kłamstwo koncepcją prawdy, człowieka i społeczeństwa, „Przegląd Powszechny” 1990, nr 6, s. 393-410.
Cypko A, Określenie celów rozwoju społecznego: aspekty ogólnospołeczne i jednostkowe, „Studia Socjologiczne” 1980, nr 4 (79), s. 65-86.
Dec I, Niektóre dawniejsze i współczesne próby rozumienia osoby w „filozofii chrześcijańskiej”, „Communio” 3 (1983), nr 2, s. 103-121.
Dec I, Osoba jako podmiot w ujęciu kard. Karola Wojtyły, „Collectanea Theologica” 57 (1987), nr 3, s. 5-18.
Dobry patron bł. Edmund Bojanowski, red. G. Polak, A. Zelga, Warszawa 2015.
Drozdek Z, Prawa człowieka a rozwój społeczno-gospodarczy, „Chrześcijanin w Świecie” 10 (1978), nr 3-4, s. 77-80.
Dyczewski L, Kształcenie i wychowanie człowieka czynnikiem rozwoju społecznego, „Życie i Myśl - Zeszyty Problemowe” 1995, nr 5, s. 22-32.
Dylus A, Liberalizm? Tak, ale jaki?, „Przegląd Powszechny” 1995, nr 1, s. 91-96.
Fahrenbach H, Człowiek, „Studia Filozoficzne” 1982, nr 5-6 (198-199), s. 125-147.
Foley J. P, Bóg w globalnej wiosce, Kraków 2002.
Gałkowski J, Jan Paweł II o godności człowieka, w: Zagadnienie godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin 1994, s. 103-112.
Gaudium et spes.
Gaziński B, Ład moralny a ład społeczno-gospodarczy, „Chrześcijanin w Świecie” 15 (1983), nr 5, s. 49-60.
Gogacz M, Godność osoby ludzkiej, „Więź” 17 (1974), nr 6 (194), s. 11-32.
Gogacz M, Wolność, sprawiedliwość, prawda, miłość – program dla Polski, „Roczniki Filozoficzne” 39/40 (1991/1992), nr 1, s. 193-204.
Gumała W, Własność i rozwój społeczny (O pierwszym podstawowym prawie socjologii), „Studia Socjologiczne” 1981, nr 4 (83), s. 17-28.
Ingarden R, Książeczka o człowieku, Kraków 1998.
Jan XXIII, Mater et magistra.
Kowalczyk S, Koncepcja wolności odpowiedzialnej J. Maritaina, „Colloquium Salutis” 16 (1984), s. 279-291.
Kowalczyk S, Społeczny charakter człowieka jako podstawa dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego, „Collectanea Theologica” 41 (1971), nr 1, s. 39-52.
Krąpiec M. A, Osoba i naród wobec globalizmu, „Człowiek w Kulturze” 2002, nr 14, s. 3-16.
Krucina J, Dobro osoby a dobro wspólne, „Ateneum Kapłańskie” 62 (1970), nr 2 (74), s. 218-231.
Krucina J, Naturalne predyspozycje życia społecznego, „Colloquium Salutis” 1969 s. 165-171.
Lem S, O godności ludzkiej (Pojęcie godności w chrześcijaństwie), „W Drodze” 4 (1976), nr 5, s. 24-30.
Majka J, Człowiek w encyklikach Jana Pawła II, „Colloquium Salutis” 15 (1983), s. 33-48.
Majka J, Moralne podstawy międzynarodowej współpracy społeczno-gospodarczej i kulturalnej w świetle encykliki „Mater et Magistra”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 6 (1963), nr 3 (23), s. 3-14.
Majka J, Teleologia rozwoju społecznego, „Chrześcijanin w Świecie” 7 (1975), nr 3, s. 27-45.
Mazurek F. J, Ochrona praw człowieka przez rozwój, „Roczniki Nauk Społecznych” 14 (1986), nr 1, s. 61-79.
Niklewski J, Świątkiewicz O, Sesja naukowa: Społeczeństwo informacyjne – mit czy rzeczywistość, „Prakseologia” 1989, nr 1-2, s. 293-299.
Pękala A, Od pracy organicznej do świętości, w: Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek, red. S. Wilk, Lublin 2000, s. 21-48.
Rauscher A, Jan Paweł II o prawach człowieka, „Ethos” 6 (1993), nr 21-22, s. 64-80.
Sługa Boży Edmund Bojanowski. Myśli, przeżycia, nauki, opr. Hołda K., Opole 1985.
Ślipko T, Imperatyw prawdy w życiu jednostkowym i społecznym, „Chrześcijanin w Świecie” 25 (1993), nr 2, s. 231-243.
Wilk S, Wstęp, w: Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek, red. S. Wilk, Lublin 2000, s. 5-7.
Zdybicka Z, Globalizm a religia, „Człowiek w Kulturze” 2002, nr 14, s. 31-41.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Stolarczyk, I. (2018). Apostolat miłosierdzia bł. Edmunda Bojanowskiego w świetle zasady godności człowieka. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 143-157. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1655

Ireneusz Stolarczyk  ireneusz.stolarczyk@upjp2.edu.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)