Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wiekuAbstrakt

Artykuł ukazuje koncepcję wychowania integralnego stworzoną przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na tle poglądów pedagogicznych jego epoki. Specyficzna sytuacja narodu polskiego pozostającego pod zaborami, idee pracy organicznej i pracy u podstaw, silne związki patriotyzmu z wiarą chrześcijańską – to tylko niektóre inspiracje dla programu wychowawczego, stosowanego po dziś dzień przez Siostry Służebniczki w ochronkach dla dzieci przedszkolnych. Bojanowski z jednej strony nawiązuje do koncepcji wielkich teoretyków wychowania XIX wieku, z drugiej tworzy własny, oryginalny program pedagogiczny, który poleca swoim Siostrom do szczegółowego stosowania, od czego uzależnia jego skuteczność. Ta ciągle niesłabnąca skuteczność może stać się inspiracją do rozwiązania współczesnych problemów, związanych z wychowaniem młodego pokolenia.

Słowa kluczowe

wychowanie; wychowanie integralne; pedagogika integralna; Bojanowski; Herbart; Pestalozzi

Alana K., Johann Friedrich Herbart, http://plato.stanford.edu/entries/johann-herbart/#BioSke, tł. wł. [dostęp: 25.11.2016].
Gara J., Specyfika polskiej recepcji twórczości Johanna Friedricha Herbarta, w: Przegląd Pedagogiczny, T. 2, 2012, s. 22-32.
Gigilewicz E., Opiela M.L. (red.), Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, (red.), vol. II, Lublin 2016.
Gigilewicz E., Opiela M.L. (red.), Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, (red.), vol. I, Lublin 2016.
Gigilewicz M., Pestalozzi, w: Encyklopedia Katolicka, vol. XV, kol. 371, Lublin 2011.
Hagiel R.N., Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego koncepcja wtajemniczenia w przeżywanie roku liturgicznego, materiały z sympozjum: Aktualność idei pedagogicznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i ich implikacje katechetyczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
Kisiel R., Błogosławiony Edmund Bojanowski i jego idea wychowania religijnego, materiały z sympozjum: Aktualność idei pedagogicznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i ich implikacje katechetyczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
Kornacka M., Bojanowski Edmund, w: Encyklopedia Katolicka, kol. 738-739, Lublin 1976.
Kujawiński J., Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
Kuhlemann G., Childhood and Youth in Zurich, http://www.en.heinrich-pestalozzi.de/biography/childhood-and-youth-in-zurich/, tł. wł., [dostęp: 24.11.2016].
Maciejewska K., Wtajemniczenie w przeżywanie roku liturgicznego. Koncepcja Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, materiały z sympozjum: Aktualność idei pedagogicznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i ich implikacje katechetyczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
Maj A., Współczesny kontekst katechetyczny idei pedagogicznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, materiały z sympozjum: Aktualność idei pedagogicznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i ich implikacje katechetyczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
Marczewski M., Herbart Johann Friedrich, w: Słownik katechetyczny, (red.) Gevaert J., Misiaszek K., Warszawa 2007.
Opiela L., Chrystocentryzm w koncepcji wychowania integralnego według błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, materiały z sympozjum: Aktualność idei pedagogicznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i ich implikacje katechetyczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
Opiela M., Integralna Pedagogika Przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Lublin 2013.
Opiela M.L. (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Rynio A. (red.), vol. 11, Lublin 2016.
Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2014.
Walkusz J., Herbart, w: Encyklopedia Katolicka, vol. VI, kol. 738, Lublin 1993.
Zjawin J., Wychowanie integralne jako szansa przezwyciężenia kryzysu, w: Katecheza. Rodzina, parafia i szkoła, T. 8, Poznań 2010, s. 37-43.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Zjawin, J. (2018). Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wieku. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 215-225. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1657

Jacek Zjawin  jacek@xzjawin.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)