Specyfika świętości bł. Edmunda BojanowskiegoAbstrakt

W przeszłości bywały kanonizowane przede wszystkim osoby duchowne i członkowie instytutów życia konsekrowanego. Sobór Watykański II starał się to przełamać, mówiąc o powszechnym powołaniu do świętości. Św. Jan Paweł II, który beatyfikował i kanonizował wielu ludzi świeckich, zwrócił uwagę, że „drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania”. Świętość bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) charakteryzowało to, że był on realizatorem bardzo zdrowego apostolstwa ludzi świeckich (będąc w tym sensie „prekursorem” wspomnianego Soboru) oraz że nie szukał jakiejś specyficznej drogi świętości, lecz jego świętość ukształtowały okoliczności życia w jakich się znalazł. Poza tym, analizując jego życie, można szeroko zilustrować fakt, że świętość niczego nie rujnuje, lecz wszystko udoskonala.

Słowa kluczowe

świętość; wielorakie drogi świętości; apostolstwo ludzi świeckich

Congregatio pro Causis Sanctorum, Prot. 837, Posnanien, Beatificationis et canonizationis Servi Dei Edmundi Bojanowski, Positio super virtutibus ex officio concinnata, vol. I, Romae 1996.
Gigilewicz E., Opiela M. L. (red.), Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, tom I, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Lublin 2016.
Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001), Watykan 2001.
Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, tom I, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Wrocław 2001.
Liturgia Godzin, t. III, Pallottinum, Poznań 1987.
Liturgia Godzin, t. IV, Pallottinum, Poznań 1988.
Liturgia Godzin, Dodatkowe teksty o świętych, t. I-IV, Pallottinum, Poznań 2014.
Maćkowiak K., Nowe możliwości badań życia i dzieła Edmunda Bojanowskiego po pełnej edycji jego spuścizny rękopiśmiennej, referat, Grabonóg 2017.
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21 listopada 1964), Watykan.
Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (18 listopada 1965), Watykan.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Kardynał Grocholewski, Z. (2018). Specyfika świętości bł. Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 7-16. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1662

Zenon Kardynał Grocholewski  robert.krynski@academicon.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)