Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s DialogicAbstrakt

STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie najważniejszych cech dialogicznego rozumienia wychowania, jakie znajdujemy w myśli filozoficznej Martina Bubera.  Ponieważ określona koncepcja wychowania wynika zawsze z poczynionych założeń antropologicznych, stąd też omówienie podstawowych rysów Buberowskiej koncepcji wychowania umiejscowione zostało w szerokim kontekście jego teorii człowieka. W tej perspektywie wychowanie rysuje się jako akceptujący wybór świata reprezentowanego przez realną obecność wychowawcy. Świat proponowany przez osobę Buberowskiego „wychowawcy” to świat otwarty na międzyludzką wspólnotę oraz na Boga i wartości absolutne. Czynnikiem konstytutywnym tak rozumianego wychowania jest doświadczanie „odwrotnej strony”, czyli akt dialogicznego „obejmowania” wychowanka przez wychowawcę. Celem wychowania jest uformowanie „wielkich charakterów”, czyli ludzi wewnętrznie skonsolidowanych i odpowiedzialnych, którzy całą swą istotą potrafią reagować na niepowtarzalność każdej sytuacji.

From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic

SUMMARY

The aim of this paper is to present the most important elements of dialogic education, which are found in Martin Buber’s writings. Since a concept of education is usually a result of previous anthropological assumptions, the basic outlines of Buberian anthropology are presented as first. In this perspective the education appears as an approval of the world’s view represented by the person of educator. The world proposed by Buberian educator is opened to the interpersonal community as well as opened to God and absolute values. The constitutional factor of education understood in this manner is so called “experience of the other side”, it means an act of a dialogic “embracing” of a pupil by the educator. As the main goal of the education appears the forming of “great characters”, it means persons spiritually consolidated and responsible, which are able to react with commitment to the uniqueness of every situation.


Słowa kluczowe

Martin Buber; filozofia dialogu; antropologia; wychowanie

Biesaga T., Antropologia Martina Bubera, „Seminare” 17(2001), s. 225-247.

Buber M., Wychowanie, tłum. S. Grygiel, „Znak” 4(1968), s. 442-461.

Buber M., Kształcenie charakteru, tłum. M. Ś., „Znak” 7-8(1968), s. 915-926.

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992.

Buber M., Ja i Ty, w: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992 s. 39-125.

Buber M., Pradystans i relacja, w: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 126-137.

Buber M., Między osobą a osobą, w: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 138-154.

Buber M., Dialog, w: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 207-247.

Buber M., Problem człowieka, tłum. J. Doktór, Warszawa 1993.

Coreth E., Ehlen P., Haeffner G., Ricken F., Filozofia XX wieku, tłum. M.L. Kalinowski, Kęty 2004.

Doktór J., Filozofia dialogu Martina Bubera, „Życie i myśl”, 6(1980), s. 63-73.

Doktór J., Myśl i dzieło Martina Bubera, „Novum” 4(1981), s. 52-62.

Frank D.H., Leaman O., Historia filozofii żydowskiej, tłum. P. Sajdek, Kraków 2009.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. II, Kraków 2009.

Gara J., Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Kraków 2008.

Kłoczowski J.A., Filozofia dialogu, Poznań 2005.

Kowalczyk St., Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1979.

Mader J., Filozofia dialogu, tłum. R. Kijowski [w:] J. Tischner (red.), Filozofia współczesna, Kraków 1989, s. 372-392.

Siemieniewski A., Więź człowieka z Bogiem w świetle filozofii dialogu Martina Bubera, Wrocław 1985 (mps, Biblioteka PWT we Wrocławiu).

Tarnowski J., Martin Buber – nauczyciel dialogu, „Znak” 32(1980), s. 867-874.
Węgrzecki A., Wokół filozofii spotkania, Kraków 2014.

Zdoliński J., Dialog podstawą wychowania w koncepcji Martina Bubera, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 8(2003), s. 345-354.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-18


Dział
Filozofia

Udostępnij

Kiwka, M. (2018). Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 189-209. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1706

Mirosław Kiwka  mkiwka@pwt.wroc.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Katedra Metafizyki adiunkt  Polska
Ksiądz katolicki, wyświęcony w 1988 r. Po studiach teologicznych na PWT we Wrocławiu, studiował filozofię na Uniwersytecie Nawarry w Pamplonie (Hiszpania), które to studia zwieńczył tytyłem doktorskim. Autor licznych publikacji naukowych w zakresu filozofii oraz 2 książek, współautor 3 publikacji książkowych.


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)