Między egzotyzmem a nowoczesnością - Jerzego Bandrowskiego spojrzenia na azjatycki świat („Tygodnik Ilustrowany” 1919)Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza reportażu Jerzego Bandrowskiego, który ukazywał się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1919 roku. Tekst rozpatrywany jest w perspektywie strategii informacyjnej realizowanej po odzyskaniu niepodległości przez opiniotwórczy periodyk, który w zmieniającej się sytuacji polityczno-kulturowej poszukiwał nowych form wypowiedzi, tematów i motywów. Przeprowadzona analiza pokazuje, iż reportaż stanowi z jednej strony kontynuację dotychczasowego modelu kreowania wizji azjatyckiej odmienności (egzotyzm), z drugiej zaś jest próbą zaproponowania czytelnikom nowego, odwołującego się do kategorii swojskości i nowoczesności, spojrzenia na kulturę azjatycką (głownie japońską).


Słowa kluczowe

„Tygodnik Ilustrowany”; Jerzy Bandrowski; reportaż; tradycja; nowoczesność; swojskość; obcość; kultura azjatycka; Japonia; strategia informacyjna

Bibliografia przedmiotowa
Brykalska M., „Tygodnik Ilustrowany”, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1996.

Dmochowski T., Mandżuria i Przyamurze w okresie zmierzchu dawnych potęg (koniec XIX w. – 1917 r.), Toruń 2000.

Dyskant J. W., Port Artur 1904, Warszawa 1996.

Gabryś-Sławińska M., Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1918, Lublin 2015.

Gabryś-Sławińska M., Nieoczekiwana zamiana miejsc. Japońsko-chiński egzotyzm na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1905, w: Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi, pod red. M. Piechoty, Lublin 2014, s. 9-34.

Gabryś-Sławińska M., Podróżopisarstwo na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918-1924, „Sztuka Edycji” 2017, nr 1, s. 99-111.

Hofman I., Tytuł prasowy jako wartość, w: Współczesne media. Wartości w mediach. Wartości mediów, t. 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2014.

Lipski J.J., Warszawscy „pustelnicy” i „bywalcy”, t. 2: Felietoniści i kronikarze 1900-1939, Warszawa 1973.

Napierała P., Chiny i Japonia a Zachód. Historia nieporozumień, Kraków 2015.

Radziwiłłowicz D., Rola Korpusu Czechosłowackiego w wojnie domowej w Rosji, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2010, nr 1, s. 107-127.

Rawski T., 5. Dywizja Strzelców (Syberyjska), w: E. Kospath-Pawłowski et. al, 5. Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1998.

Stoff A., Egzotyka, egzotyzm, egzotyczność. Próba rozgraniczenia pojęć, w: Egzotyzm w literaturze, pod red. E. Kuźma, Szczecin 1990.

Wojstomski W., Sprzymierzeńcy. Czesi na Syberii 1918-1920, Warszawa 1938, s. 16-17; Korpus czechosłowacki, [na:] http://www.wikiwand.com/pl/Korpus_Czechos%C5%82owacki [dostęp: 27.03.2018].


Bibliografia podmiotowa
Bandrowski J., Na Dalekim Wschodzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 26, s. 408.

Bandrowski J., Na morskim stepie, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 28, s. 441.

Bandrowski J., Przez jasne wrota, Lwów-Poznań 1923.

Bandrowski J., Przez zrewoltowaną Syberię, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 25, s. 392-394.

Bandrowski J., W państwie Wschodzącego Słońca, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 27, s. 426.

Frycz K., Nowa Japonia, „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 23, s. 366; nr 24, s. 382; nr 25, s. 398; nr 26, s. 414.

Walicki S., Japonki, „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 39, s. 628.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Literaturoznastwo

Udostępnij

Gabryś-Sławińska, M. (2018). Między egzotyzmem a nowoczesnością - Jerzego Bandrowskiego spojrzenia na azjatycki świat („Tygodnik Ilustrowany” 1919). Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 267-280. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1731

Monika Gabryś-Sławińska  monikagabrys@wp.pl
Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)