Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychAbstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące wynagrodzenia za udostępnianie przez instytucję naukową utworu naukowego osobom trzecim na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm. – u.p.a.p.p.), które jest jednym z uprawnień tej instytucji przewidzianych w wymienionym przepisie (poza korzystaniem z tzw. materiału naukowego zawartego w tym utworze). W opracowaniu odniesiono się do zagadnienia charakteru prawnego przepisu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy oraz wpływu ustaleń w tym zakresie na spektrum praw twórcy utworu naukowego w obszarze wynagrodzenia. Podjęto w nim także próbę usytuowania prawa twórcy utworu naukowego do wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania (zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p.) w obszernym katalogu praw twórcy do wynagrodzenia przewidzianych w tej ustawie, w tym w szczególności zawarto propozycję określenia charakteru prawnego analizowanego prawa do wynagrodzenia.

Słowa kluczowe

instytucja naukowa; utwór naukowy; udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim; uzgodnienie przeznaczenia utworu naukowego; wynagrodzenie za udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim; charakter prawny prawa do wynagrodzenia

Barta J., Komentarz do art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p., LEX/el. 2011.
Błeszyński J., Ochrona utworów naukowych, technicznych i popularno-naukowych w świetle polskiego prawa autorskiego, ZAiKS Wiadomości 1981, nr 1-2, s. 21.
Czarny-Drożdżejko E., Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym, Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 88.
Ferenc-Szydełko E., Ochrona dzieł naukowych w świetle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 14, s. 155.
Flisak D., Komentarz do art. 14 u.p.a.p.p., LEX/el. 2015.
Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013, s. 1-64, 101-144.
Nowicka A., w: System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 101.
Poźniak-Niedzielska M. i Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 2009, nr 5, s. 33-48.
Salamonowicz M., Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016, s. 167-168.
Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia, Poznań 2013, s. 170-173.
Stuglik A., Wynagrodzenia twórców programów komputerowych – aspekt prawny i podatkowy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 3, s. 24.
Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w polskim prawie autorskim, Państwo i Prawo 1997, nr 10, s. 24.
Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 183-187.
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 105, poz. 991).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 235, poz. 1599).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12.05.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 105, poz. 616).
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27.06.2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz. U. nr 132, poz. 1232).
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Kozieł, G. (2018). Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 31-41. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1737

Grzegorz Kozieł  grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)