Wynagrodzenie pracownika naukowego biorącego udział w realizacji filmu naukowegoAbstrakt

Audiowizualny utwór naukowy to dzieło, w którym twórcy przedstawiają fakty i teorie naukowe wykorzystując jako tworzywo artystyczne światło i dźwięk. Ze względu na występowanie w utworach tego rodzaju warstwy naukowej w ekipie filmowej obok przedstawicieli typowych zawodów filmowych pojawiają się reprezentanci świata nauki. Pełnią oni różne role przy produkcji filmu. Mogą wypowiadać się na ekranie albo pełnić rolę tzw. konsultantów naukowych. Wypowiedź na ekranie może być utworem naukowym (podobnym do klasycznego wykładu akademickiego). Producent filmu zawiera z naukowcami występującymi na ekranie umowy o produkcję audiowizualną. Rola naukowca może sprowadzać się także konsultacji poprawności merytorycznej komentarza słownego czy też poprawności tłumaczenia komentarza w utworze audiowizualnym możliwe jest zarówno zawarcie umowy o produkcję audiowizualną albo odrębnej umowy dotyczącej „recenzji” komentarza słownego. W umowach takich strony przewidują, że naukowiec otrzymuje wynagrodzenie za udział w realizacji filmu. Autor stawia tezę, że naukowcy nie są twórcami filmowymi w związku z czym nie uzyskują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu dystrybucji filmu. Dlatego wynagrodzenie za udział w realizacji filmu powinno być ustalone na takiej wysokości aby uwzględniało przewidywalne dochody z eksploatacji naukowego utworu audiowizualnego.

Słowa kluczowe

utwór naukowy; utwór audiowizualny; audiowizualny utwór naukowy

Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012, s. 120-14.
Barta J., Markiewicz R., w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 156.
Colombet C., La portée des autorisations d`exploatation en matière de contrats relatifs au droit d`auteur, w: Propriétés intellectuelles. Mélanges en l`honneur de André Françon, Paris 1995, s. 6.4
Nowicka A., w: System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 114-115.
D. Sokołowska, Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 84-88.
Strykowski W., Struktura filmu naukowo – dydaktycznego, Poznań 1973, s. 15
Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 1997, nr 10, s. 27.
P. Ślęzak, Audiowizualny utwór naukowy jako utwór hybrydowy?, „Acta Iuris Stetinensis” nr 2/2017.
P. Ślęzak, Nowelizacja przepisów prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych. Uwagi de lege ferenda, w: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015, s. 462.
Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, s. 316-319.
P. Ślęzak, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 460.

Netografia:

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23257/dinozaury-byly-stalocieplne - dostęp 15.11.2016 r.
http://kopalniawiedzy.pl/dinozaury-stalocieplnosc-zmiennocieplnosc-energetyka-metabolizm,8989 – dostęp 15.11.2016 r.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scypionyks - dostęp 15.11.2016 r.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99_sta%C5%82ocieplne – dostęp 15.11.2016 r.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Ślęzak, P. (2018). Wynagrodzenie pracownika naukowego biorącego udział w realizacji filmu naukowego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 115-125. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1742

Piotr Ślęzak  piotrslezak69@poczta.onet.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)