Realizacja polityk publicznych przez administrację publicznąAbstrakt

Współczesna administracja publiczna jest zaangażowana w realizację zadań, które są elementem polityk publicznych ukierunkowanych na rozwiązywanie złożonych problemów społecznych. Sposób tworzenia i realizacji poszczególnych polityk publicznych stawia przed podmiotami administracji publicznej istotne wyzwania. Złożoność powierzonych podmiotom administracji publicznej funkcji w realizacji polityk publicznych powoduje konieczność ich prawidłowego ujęcia w podstawach prawnych funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności prawnych formach działania administracji publicznej oraz sposobu ujęcia kompetencji organów administracji publicznej uregulowanych materialnym prawem administracyjnym. Wskazane zależności warunkują konieczność współpracy pomiędzy dyscyplinami naukowymi mającymi za przedmiot w szerokim ujęciu realizację zadań państwa oraz funkcjonowanie administracji publicznej

Słowa kluczowe

Administracja publiczna; Prawo administracyjne; Polityki publiczne

J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
Z. Duniewska, Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego – wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2012.
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000.
J. Izdebski, Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, Lublin 2012.
J. Izdebski, Pojęcie i zakres polityki celnej w ujęciu polityki administracyjnej, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7-9 września 2008 r., Rzeszów 2008.
J. Jagielski, Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2012.
M. Jełowicki, Nauka administracji. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1987.
E. Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2005.
D. Kozaczka, Polityki publiczne, jako proces, Zoon Politikon, Nr 7 2016.
M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.
Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004.
Z. Leoński we współpracy z R. Hauserem i A. Skoczylasem, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
I. Lipowicz, Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVIII – zeszyt 4 – 2016.
A. Makuch, Rola administracji publicznej w świetle wybranych nurtów i doktryn politycznych [w:] A. Gołębiowska, B. Zientarski (red.) Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.
M. Małecka-Łyszczek, Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna, Nr 3 (8) 2013.
Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, T. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010.
Z. Niewiadomski, Istota i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa 2004.
J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000.
J. Woźnicki, Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, Nauka Nr 1/2012.
K. M. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.
A. Zybała, Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Izdebski, J. (2018). Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 221-231. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1747

Jan Izdebski  izdebski@kul.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)