Status prawny Służby Parku NarodowegoAbstrakt

Zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody są jednym z ogniw składających się na sferę bezpieczeństwa ekologicznego postrzeganego poprzez pryzmat ochrony przyrody. W ramach tego systemu wyróżnić należy służby ochrony przyrody, których zadania i kompetencje będą się mieściły w tej przestrzeni. Zadania w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje Służba Parku Narodowego. Osoby, którym powierza się zadania w ramach instytucji, jaką jest Służba Parku Narodowego, nie realizują ich na podstawie stosunku służbowego (stosunek administracyjnoprawny), a na podstawie stosunku pracy, gdyż są to pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w tej strukturze. Pracownicy ci wykonują czynności związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi oraz działalnością edukacyjną, jak również związane z ochroną mienia parku narodowego, czy zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

Źródła prawa:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.).
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1735).
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1010).
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz.U. Nr 230, poz. 1545).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych (Dz.U. Nr 89, poz. 753).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r., III AUa 931/15, LEX Nr 1979535.
Wyrok WSA z dnia 23 września 2015 r., IV SA/Wa 1178/15, LEX Nr 2030735.
Wyrok WSA z dnia 14 września 2006 r., IV SA/Wa 1164/06, LEX Nr 256305.
Wyrok WSA z dnia 5 listopada 2010 r., IV SA/Wa 1633/10, LEX Nr 758850.
Wyrok WSA z dnia 26 stycznia 2010 r., IV SA/Wa 1795/09, LEX Nr 601770.
Wyrok WSA z dnia 10 marca 2009 r., IV SA/Wa 1905/08, LEX Nr 533388.

Literatura:

Bończak-Kucharczyk E., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Dolecki H., Sokołowski T. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Federczyk W., Fogel A., Kozieradzka-Federczyk A., Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Karpiuk M., Nature Conservation in the Sphere of Ecological Safety, (w:) Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki (red.), Wyd. KUL, Lublin 2013.
Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczegółowa. Komentarz do art. 222-316, t. II, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Ostaszewska O., Ostaszewski K., Ochrona przestrzeni publicznej w świetle tzw. ustawy krajobrazowej, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016, nr 1.
Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 573.
Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Stefaniak A., Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Karpiuk, M. (2018). Status prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 233-244. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1748

Mirosław Karpiuk  miroslaw.karpiuk@uwm.edu.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)