Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskichAbstrakt

W opracowaniu przeanalizowany został problem przynależności autorskich praw majątkowych oraz dochodów, które one generują do majątku wspólnego małżonków oraz majątków odrębnych małżonków. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat stają się kwestie interpretacji pojęcia „wynagrodzenie autorskie”, które może być rozumiane na wiele sposobów, raz jako prawo o charakterze bezwzględnym innym razem jako uprawnienie względne wynikające z treści zawartej umowy. Celem niniejszego opracowania była odpowiedz na pytanie w jakiej sytuacji dochody, które generują autorskie prawa majątkowe zasilą majątek osobisty a w jakim majątek objęty małżeńską wspólnością ustawową twórcy, czy sytuacja ulega zmianie gdy dojdzie do zbycia autorskich praw majątkowych na rzecz następcy prawnego twórcy? Przedstawione w artykule zagadnienia mają istotne znaczenie dla rozstrzygania sporów sądowych dotyczących zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz do rozstrzygania kwestii związanych z możliwością pobierania dochodów, które generują autorskie prawa majątkowe przez małżonka twórcy. W artykule poruszona została także kwestia dysponowania autorskimi prawami majątkowymi w małżeńskich umowach majątkowych

Słowa kluczowe

prawo autorskie; wynagrodzenie autorskie; małżeńska wspólność ustawowa

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2016.
Czajkowska-Dąbrowska M. , Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego (zagadnienia wybrane), Glosa 2005, nr 2.
Dyoniak A., Pojęcie majątku w prawie cywilnym, PiP 1985, z. 11–12.
Grzybowski S., w: System Prawa Cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
Ignaczewski J., Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31-54 k.r.o. Komentarz, Warszawa 2006.
Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2006.
Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Wolters Kluwer 2012.
Ignatowicz J., Prawo rodzinne, Warszawa 2001.
Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017.
Kozioł A., Ustroje majątkowe małżeńskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, cz. II, MoP 2005, nr 16.
Nazar M., w: System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009.
Piątowski J.S., w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, , red. J.S. Piątowski, Wrocław 1985.
Pyziak-Szafnicka M., w: System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.
Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa  2008. 
Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001.
Sokołowska D., Opinia prawna z dnia 22 stycznia 2015 r. sporządzona dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w sprawie: skargi konstytucyjnej z dnia 20 listopada 2014 r. (SK 32/14) w przedmiocie niezgodności z Konstytucją art. 79 ust. 1 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., PUG 2015, nr 8.
Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
Sokołowski T., w : Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Doleckiego , T. Sokołowskiego, Warszawa 2010.
Sokołowski T., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010.
Sterniak-Kujawa J., Małżeńskie umowy majątkowe (intercyzy), Warszawa 1995.
Strzebinczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2012.
Sychowicz M., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006.
Traple E., w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.
Traple E., w: System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007.
Winiarz J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003.

Orzecznictwo

wyrok SN z dnia 29 marca 1972 r., III CRN 585/71, LEX nr 1450.
uchwała SN z dnia 21 września 1979r. , II CZP 29/79, OSNCP 1979, poz. 214.
wyrok SN z dnia 7 stycznia 1997 , OSN AP 1997 nr 13 poz. 233.
uchwała SN z dnia 24 lipca 1997 r., III CZP 26/97, LEX nr 31295.
wyrok SN z dnia 20 maja 1999 r. ,I CKN 1139/97, OSP 2000, z. 2, poz. 24.
wyrok SN z dnia 25 listopada 1999 r., II CKN 573/98, LEX nr 145313.
wyrok SN z dnia 26 marca 2002 r., I PKN 972/00, LEX nr 55721.
wyrok NSA z dnia 8 listopada 2011 r. , II GSK 1113/10, LEX nr 1151536.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Tylec, G. (2018). Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 127-141. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1765

Grzegorz Tylec  grzegorztylec@kul.lublin.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)