Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. brata AlbertaAbstrakt

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski oraz Sejmu RP rok 2017 został ogłoszony w Polsce jako Rok Jubileuszowy św. Brata Alberta Chmielowskiego. Człowiek ten jest nie tylko świetlanym wzorem troski o ludzi bezdomnych, lecz także wniósł nowego ducha w sposób pomagania ubogim, stając się inspiracją dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność charytatywną. Autor artykułu odpowiada na pytanie, na czym polega nowatorstwo św. Brata Alberta w podejściu do problemów ludzi bezdomnych oraz w metodyce udzielania im pomocy? Podkreśla, że życie i działalność św. Brata Alberta potwierdza prawdę o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a chrześcijaństwem. Nie można być uczniem Chrystusa bez konkretnego zaangażowania w troskę o człowieka głodnego, chorego, samotnego, ubogiego, bezdomnego itp. Wielkość św. Brata Alberta polegała na tym, że porzucił malowanie obrazów na płótnie, by zająć się restauracją zniszczonych „Bożych obrazów” w pensjonariuszach swoich przytulisk dla bezdomnych. W artykule są wyeksponowane te elementy troski św. Brata Alberta o bezdomnych, które zachowują aktualność także we współczesnych formach posługi charytatywnej.

Słowa kluczowe

św. Albert Chmielowski; działalność charytatywna; ubóstwo; bezdomni; miłosierdzie chrześcijańskie

1) Banaszczuk K., Ze św. Bratem Albertem ku nowej ewangelizacji. W 150. rocznicę urodzin Świętego, „Rycerz Niepokalanej” 1995, nr 11, s. 376.
2) Benedykt XVI, Caritas in veritate. Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, 29.06.2009, Watykan 2009.
3) Benedykt XVI, Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży, 27.01.2007, „L’Osservatore Romano” (wersja pol.) 28(2007) nr 3, s. 7-9.
4) Chmielowski A., List do Józefa Chełmońskiego, październik 1880, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, wyd. II popr., Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2004, s. 75-76.
5) Chmielowski A., List do Brata Henryka Woźniaka w Sokalu, 12 listopada 1913, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 103.
6) Chmielowski A., List do Brata Woźniaka, Kraków 6 grudnia 1915, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 106.
7) Chmielowski A., List do Brata Bernarda Kowala we Lwowie, 10 grudnia 1915, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 108.
8) Chmielowski A., List do Brata Józefa Kudełki we Lwowie, Kraków, środa, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 110.
9) Chmielowski A., List do Brata Pawła Kulantego w Przemyślu, 11 września 1916, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 112.
10) Franciszek, Lumen fidei. Encyklika o wierze, 29.06.2013, Wrocław 2013.
11) Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla o nadzwyczajnym jubileuszu miłosierdzia, 11.04.2015, w: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/ apost_letters/documents/ papa-francesco_bolla_ 20150411_ misericordiae-vultus.html [dostęp: 2017.09.23].
12) Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine, 7.10.2004, „L’Osservatore Romano” (wersja pol.) 26(2005) nr 1, s. 4-11.
13) Jan Paweł II, Redemptor hominis. Encyklika o Odkupicielu człowieka, 4.03.1979, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1. Kraków 1996, s. 1-53.
14) Kaczmarzyk M., Trudne drogi miłości. Błogosławiony Brat Albert Chmielowski w służbie najbiedniejszym, Kraków 1986.
15) Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta, 8.06.2016, w: http://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-z-okazji-roku-sw-brata-alberta [dostęp: 2017.09.08].
16) Sarah R. kard., Chcemy służyć ubogim, „Caritas” 2012, nr 1, s. 8.
17) Witkiewiczówna M., Adam Chmielowski – Brat Albert, Kraków 1933.
18) Wojtyła K., Świadectwo oddania bez reszty. Przemówienia, homilie i utwory Karola Wojtyły – kapłana, biskupa, kardynała i papieża o Bracie Albercie – Adamie Chmielowskim, Wydanie II uzupełnione, Nakładem SS. Albertynek, Kraków 1990.
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Przygoda, W. (2018). Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. brata Alberta. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 3-16. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1798

Wiesław Przygoda  przygoda@kul.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)