Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii JabłońskiejAbstrakt

W artykule przedstawia się osobliwości języka s. Bernardyny Marii Jabłońskiej (1878-1940) współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Cechą zmienną religijnego idiostylu s. Bernardyny Jabłońskiej są łączące się cechy wzniosłość (mogąca być ujęta jako poetyckość) i potoczność. Wzniosłość osiągana przede wszystkim poprzez środki artystyczne głównie porównania i metafory. Potoczność wyrażana zaś przez formacje deminutywne i hipokorystyczne, potocyzmy leksykalne i frazeologiczne (w tym potoczne porównania) oraz budujące (quasi)dialogowość konstrukcje składniowe.

Słowa kluczowe

Bernardyna M. Jabłońska; Adam Chmielowski; idiolekt; idiostyl; style użytkowe

Źródła:
Ze źródeł duchowości albertyńskiej. Wybór tekstów, oprac. s. A. Koteja, Kraków 2007 [cz. I. Pisma św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny, s. 53-104]
Słowniki
S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 1985.
Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927 [Swar]

Literatura:
Bajerowa I., Puzynina J., [hasło] Język religijny – aspekt filologiczny, w: Encyklopedia katolicka, tom VIII (Język – Kino), Lublin 2000.
Dyduch E., Relacja i współpraca św. Brata Alberta i bł. Bernardyny Jabłońskiej, „Głos Brata Alberta”, numer specjalny, 2016, s. 49-55.
Faszcza M., Zjednoczenie z Bogiem w życiu siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej: studium pism błogosławionej w świetle doktryny mistycznej św. Jana od Krzyża, Kraków 2015.
Gogola J.W. OCD, Duchowość bł. Bernardyny Jabłońskiej, „Głos Brata Alberta”, numer specjalny, 2016, s. 31-39.
„Głos Brata Alberta”, numer specjalny, 2016. [75. rocznica śmierci bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej. Sesja historyczna 22 września 2915 r.]
Kłoczowski J.A., Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak” z. 12 (487), 1995, s. 5-17.
Kozłowska A, O stylistycznym zróżnicowaniu idiolektu (na przykładzie tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II), w: Odmian stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011, s. 89-108.
Kozłowska A., Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013.
Matuszczyk B., Nowak M., Między potocznością a sacrum. Co to jest potoczny język religijny?, w: Pogranicza, red. D. Kowalska, Łódź 2007, s. 439-445.
Tometczak M.A. ZSAPU, Duchowość bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (1878-1940) współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Kraków 2016.
Wojtak M., O początkach stylu religijnego w polszczyźnie, „Stylistyka” I, 1992, s. 90-97.
Żychiewicz T., Żywoty, t. 2. Kalwaria Zebrzydowska 1989,
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Nowak-Barcińska, M. (2018). Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 19-28. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1799

Małgorzata Nowak-Barcińska  malgorzata.nowak@kul.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)