Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynówAbstrakt

Na podstawie tekstów prozatorskich i poetyckich zamieszczanych w dwóch czasopismach wydawanych w latach 1932-1939 przez krakowski zakład wychowawczy albertynów poddano analizie przedstawiany w nich językowy obraz Adama Chmielowskiego – br. Alberta. Stwierdzono prymat profili związanych z jego życiem duchowym i działalnością zakonną: święty, zakonnik, założyciel zgromadzenia, mistrz i nauczyciel, opiekun ubogich. Na uboczu pozostają profile artysta i przyjaciel. Tworząca wymienione profile siatka leksykalna i dopełniające ją wartościujące pozytywnie określenia składają się na spójny obraz br. Alberta uznawanego za świętego jeszcze przed oficjalnym wyniesieniem go na ołtarze.

Słowa kluczowe

br. Albert; językowy obraz; leksyka; wartościowanie

Źródła:
1) „Głos Brata Alberta” – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/382555?tab=1
2) „Nasza Myśl” – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/383295?tab=1

Literatura:
1) http://www.albertynki.pl/glos_bA.php (dostęp 13.07.2017)
2) Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2009.
3) Piotrowski S, Chrześcijańska interpretacja tajemnicy śmierci i życia wiecznego, „Studia Teologiczne”, 1997, t. 15, s. 81-97.
4) Ryn Z., Brat Albert — portret psychologiczny, „Nasza Przeszłość” 1987, z. 67, s. 91-118.
5) Synowiec D., Błogosławiony Brat Albert założyciel zgromadzeń zakonnych, „Nasza Przeszłość” 1987, z. 67, s. 27-90.
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Klimek-Grądzka, J. (2018). Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 29-47. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1800

Jolanta Klimek-Grądzka  jolanta.klimek@kul.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)