Tadeusz Kubiak i Anna Kamieńska: poetyckie spotkania z bratem AlbertemAbstrakt

W artykule dokonano porównawczej analizy i interpretacji dwóch wierszy poświęconych Bratu Albertowi. Są to kolejno: Tadeusza Kubiaka Klasztor Brata Alberta oraz Anny Kamieńskiej Spotkanie z Bratem Albertem. W konkluzji autor doszedł do wniosku, że dla obojga poetów – choć w różny sposób i w różnym stopniu - postać Brata Alberta nie stanowi jednak autonomicznego tematu i problemu twórczości, ale jest raczej traktowana jako pretekst dla ich własnych przemyśleń i poszukiwań artystycznych.


Słowa kluczowe

Polska poezja współczesna; Anna Kamieńska; Tadeusz Kubiak; Brat Albert w literaturze

Biblia Jerozolimska, red. merytor. ks. Krzysztof Sarzała, Poznań 2006.
Brat Albert w poezji i pieśni, wyboru dok. i sł. wstępnym opatrzył ks. J. Wójcicki, Słupia 2009.
J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987.
Jan Paweł II, encyklika Veritatis splendor, Wrocław 1993, s. 12-44.
A. Kamieńska, Autointerpretacja, [w:] tejże, Na progu słowa, Poznań 1985, s. 10-15.
A. Kamieńska, W pół słowa. Wiersze z lat 1979-1980, Warszawa 1983, s. 157-158.
Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. popr., Poznań 2009, s. 444.
W. Kruszewski, Posłowie, [w:] A. Kamieńska, Wiersze przemilczane, red. W. Kruszewski, Lublin 2008, s. 45-48.
T. Kubiak, Nasz powszedni, Warszawa 1976, s. 40-43.
Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992, s. 38.
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Kozaczewski, J. (2018). Tadeusz Kubiak i Anna Kamieńska: poetyckie spotkania z bratem Albertem. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 49-61. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1801

Jakub Kozaczewski  jakubkoz@vp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)