Rights versus obligations of persons detained in custody in PolandAbstrakt

The catalogue of rights and obligations of the persons detained in custody takes into account the constitutional prohibition to violate the human dignity. The Executive Penal Code provides for the right of a person detained in custody to notify his/her place of residence, the right of defence, the right to use food, medical and hygienic resources received outside of the pre-trial detention centre and the right to employment. On the other hand, the basic duties of the detainees included the observance of the detention centre rules and regulations as well as the cleaning works within the detention centre. However, the exercise of these powers and the enforcement of obligations are difficult to enforce, thus limiting civil liberties.

Słowa kluczowe

detained in custody; rights; obligations

Bibliografia

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 90, poz. 555, z późn. zm.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 90, poz. 556, z późn.zm.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, Dz. U. Nr 152, poz. 1494.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz. U. Nr 167, poz. 1633, z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności, Dz. U. Nr 192, poz. 1881.

Literatura

Bogunia L., Kluczowe zagadnienia wykonywania tymczasowego aresztowania, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XVIII, Wrocław 2005.
Bulenda T., Hołda Z., Rzepliński A., Prawa człowieka a zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w polskim prawie i praktyce jego stosowania, „Archiwum Kryminologii” 1992, t. XVIII.
Dudek D., Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999.
Eichstaedt K., Wykonanie postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu okresu tymczasowego aresztowania, „Prokuratura i Prawo” Nr 4/2009.
Horna O., Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych a zadania dla personelu, [w:] W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008.
Kalisz T., Wybrane problemy związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania: status prawny osoby tymczasowo aresztowanej, [w:] B. Stańdo- Kalisz T., Zatrudnianie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XXII, AUW Nr 3027, Wrocław 2008.
Kolendowska-Matejczuk M., Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013.
Kosonoga J., Podstawy stosowania środków zapobiegawczych, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10.
Kawecka A., K. Krajewski (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia: Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011.
Kowaluk K., Dodatkowy sposób realizacji paczek z żywnością dla osadzonych, „Forum Penitencjarne” nr 2/2012.
Kuć M., Gałązka M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009.
Kumaniecki K. (opr.), Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1997.
Łupińska A., Krzysztof Olkowicz zastępcą RPO, „Forum Penitencjarne” nr 10/2015.
Nowak P., Zasady porozumiewania się zatrzymanego z adwokatem oraz tymczasowo aresztowanego z obrońcą w Kodeksie postępowania karnego w aspekcie konstytucyjnym oraz prawnomiędzynarodowym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, z. 1/2013.
Nowicki M. A., Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
Pałaszewski P., Przyjęcie tymczasowo aresztowanych do aresztu śledczego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XXV, AUW Nr 3165, Wrocław 2009.
Pich S., Żywucka-Kozłowska E., Wykonywanie tymczasowego aresztowania – aspekty penitencjarnej procedury resocjalizacyjnej, Kraków 2007.
Płachta M., Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy ochrony praw oskarżonego w procesie karnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV
Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015.
Przybyliński S., Więźniowie „Niebezpieczni”- ukryty świat penitencjarny, Kraków 2012.
Stefański R., Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1998.
Szymanowski T., Bezpieczeństwo w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w świetle przepisów prawa, [w:] T. Bulenda, A. Rzepliński (red.), Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Warszawa 2015.
Śledzik W. (red.), Prawo penitencjarne. Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi, Zakamycze 2006.
Tarnowska D., Prawo tymczasowo aresztowanego oskarżonego do kontaktowania się ze swoim obrońcą, „Prawo i Prokuratura” nr 12/2003.
Wałach J., Uprawnienia procesowe zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego w świetle zasady prawa do obrony, Białystok 2014.
Wierzbicki J., Telefony dla tymczasowo aresztowanych?, „Forum Penitencjarne” nr 8/2014.
Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006.
Zagórski J., Wykonywanie tymczasowych aresztowań w Polsce, „Państwo i Prawo” 2007, z. 10.

Źródła internetowe

www.sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/informatory-dla-cudzoziemców/polski_2014.pdf
www.poznan.pr.gov.pl/?m=prawa-i-obowiazki-podejrzanego&ide=29
www.zamuramizk.pun.pl/as-myslowice-251.htm
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Prawo

Udostępnij

Nikołajew, J. (2018). Rights versus obligations of persons detained in custody in Poland. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 243-264. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1814

Jerzy Nikołajew  jerzy-nikolajew@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)