Bezpieczeństwo jako dobro wspólneAbstrakt

Jednym z ważniejszych pojęć o odcieniu aksjologicznym, którymi posługuje się prawodawca jest pojęcie dobra wspólnego. Aksjologia ta nie pozbawia jednak treści normatywnej dobra wspólnego jako wartości konstytucyjnej. Chociaż nie jest ono pozbawione treści normatywnej, to jednak istnieją pewne trudności jej dekodowania, co wynika z dużego stopnia uogólnienia tego pojęcia. W ramach dobra wspólnego można wyróżnić bezpieczeństwo, które jest wartością społeczną oraz publiczną, a nie wyłącznie indywidualną. Zapewnienie bezpieczeństwa jako cel działania państwa i jego organów można zatem postrzegać poprzez pryzmat dobra wspólnego.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo; dobro wspólne

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Bartnik M., Karpiuk M., Lis W., Pawelec K., Tuleya I., Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz, w: Prawo bezpieczeństwa. Komentarze, red. M. Karpiuk, t. I, Olszyn 2017.
Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.
Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, z. 11.
Czuryk M., Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015.
Czuryk M., Podstawy normatywne wprowadzenia, obowiązywania oraz zniesienia stanu wojennego, w: Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.
Czuryk M., Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego w stanie kryzysu i wojny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, nr 3.
Czuryk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego, w: Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, red. J. Pawłowski, Warszawa 2015.
Czuryk M., Prezes Rady Ministrów jako organ administracji bezpieczeństwa publicznego, w: Prawo bezpieczeństwa publicznego, red. M. Karpiuk, K. Walczuk, Warszawa 2013.
Czuryk M., Właściwość Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, w: Prawo bezpieczeństwa publicznego, red. M. Karpiuk, K. Walczuk, Warszawa 2013.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, w: System Bezpieczeństwa Narodowego, red. M. Karpiuk, t. III, Olszyn 2017.
Czuryk M., Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
Dunaj K., Miejsce i rola Ministra Obrony Narodowej w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w: Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP. Wybrane problemy, red. W. Kitler, Warszawa 2013.
Gwiazdowska E., Pojęcie i koncepcja dobra wspólnego w Konstytucji RP, w: Służąc dobru wspólnemu, red. K. Kułak-Krzysiak, J. Parchomiuk, Lublin 2016.
Karpiuk M., Działanie organów administracji publicznej w czasie stanów nadzwyczajnych, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 4.
Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4.
Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.
Karpiuk M., Miejsce Rady Ministrów w sferze bezpieczeństwa publicznego, w:Prawo bezpieczeństwa publicznego, red. M. Karpiuk, K. Walczuk, Warszawa 2013.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
Karpiuk M., Normatywne uwarunkowania stanu wojennego i wyjątkowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 3.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniana wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
Karpiuk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa, w: Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, Olsztyn 2015.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
Karpiuk M., Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych formacjach, Olsztyn 2017.
Karpiuk M., Służba Kontrwywiadu Wojskowego jako podmiot prawa obronnego, w: Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.
Karpiuk M., Służba Wywiadu Wojskowego jako podmiot prawa obronnego, w: (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, w: System Bezpieczeństwa Narodowego, red. M. Karpiuk, t. I, Olsztyn 2017.
Karpiuk M., Właściwość Ministra Obrony Narodowej w sytuacjach szczególnego zagrożenia, nieuzasadniających wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, w: Prawo bezpieczeństwa publicznego, red. M. Karpiuk, K. Walczuk, Warszawa 2013.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje Ministra Obrony Narodowej w czasie stanów nadzwyczajnych – ujęcie normatywne, w: Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP. Wybrane problemy, red. W. Kitler, Warszawa 2013.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w czasie stanów nadzwyczajnych, w: Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź 2017.
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
Kostrubiec J., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie administracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony, w: Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź 2017.
Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
Młynarska-Sobaczewska A., Dobro wspólne jako kategoria normatywna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2009, nr 69.
Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.
Słodowa-Hełpa M., Odkrywanie na nowo dobra wspólnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 3.
Strzelczyk K., Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 1-2.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Prawo

Udostępnij

Czuryk, M. (2018). Bezpieczeństwo jako dobro wspólne. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 15-24. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984

Małgorzata Czuryk  czuryk@interia.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)