Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibieAbstrakt

Sąd Najwyższy Gruzji stanowi element władzy sądowniczej obok Sądu Konstytucyjnego i sądów powszechnych. Opierając swoje zasady funkcjonowania na ustawie organicznej o sądach powszechnych z dnia 4 grudnia 2009 roku, spełnia on przede wszystkim czynności kontroli kasacyjnej jako sąd najwyższej i ostatecznej instancji wymiaru sprawiedliwości w Gruzji. Artykuł przedstawia zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego, status sędziów i Prezesów Sądu Najwyższego, kompetencje Sądu Najwyższego oraz jego strukturę. Szeroko scharakteryzowano siedzibę Sądu Najwyższego, będącą dziełem architekta polskiego pochodzenia Aleksandra Szymkiewicza.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Prawo

Udostępnij

Misztal-Konecka, J. (2018). Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 25-37. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1985

Joanna Misztal-Konecka  joannamisztal@kul.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)