Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnymAbstrakt

Przedstawiciele doktryny, w poglądach wyrażanych na gruncie art. 18 pr. aut., nie poświęcili większej uwagi temu, iż przedmiotem regulacji we wspomnianym przepisie jest nie tylko egzekucja z autorskich praw majątkowych, lecz także egzekucja z wymagalnej wierzytelności. W niniejszym tekście autor zwraca uwagę, iż tylko takie rozróżnienie problematyki związanej z regulacją postępowania egzekucyjnego, do którego art. 18 pr. aut. się odnosi, daje możliwość pełnego zrozumienia i opisania instytucji egzekucji z wymagalnych wierzytelności. Tak zakreślona teza badawcza wymusiła sformułowanie szeregu pytań. W pierwszej kolejności autor odpowiedział na pytanie, co może być przedmiotem egzekucji z punktu widzenia art. 18 pr. aut. W dalszej kolejności, skupił się na analizie przepisów postępowania egzekucyjnego odnoszących się do egzekucji z wierzytelności. Analiza egzekucji z wierzytelności wymagała omówienia obu podstawowych etapów postępowania tj.: zajęcia (art. 896–904 k.p.c.) oraz realizacji zajętej wierzytelności w celu zaspokojenia wierzytelności egzekwowanej. Ten drugi etap postępowania może polegać bądź na spełnieniu świadczenia należnego dłużnikowi egzekwowanemu przez dłużnika zajętej wierzytelności, bądź na sprzedaży tej wierzytelności.

Słowa kluczowe

Prawo autorskie; prawa pokrewne; egzekucja z praw autorskich; egzekucja praw majątkowych; egzekucja z innych wierzytelności.

A. Adamczuk, Komentarz do art. 885, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, M. Manowska (red.), Wolters Kluwer, Lex 2015.
M. Czarnecki, Egzekucja z wierzytelności związanych z posiadaniem dokumentów; Sopot 1995.
L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań, Warszawa 1936
P. Drapała, Glosa do wyroku z 22 marca 2001 r., V CKN 769/00, PPH 2003/2
T. Dybowski, A. Pyrzyńska, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, E. Łętowska (red.), t. 5, Warszawa 2006
A. Janiak, Glosa do wyroku z 22 marca 2001 r., V CKN 769/00, PiP 2002/8
J. Jastrzębski, A. Koniewicz, Wymagalność roszczeń, PPH 2006/5
Z. Klafkowski, Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa 1970
B. Kordasiewicz, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, Z. Radwański (red.), Warszawa 2002
P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–534, E. Gniewek (red.), Warszawa 2004
O. Marcewicz, Komentarz do art. 887, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217, A. Jakubecki (red.), System Informacji Prawnej LEX, 2018.
O. Marcewicz, Komentarz do art. 888, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217, A. Jakubecki (red.), System Informacji Prawnej LEX, 2018.
A. Marciniak, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom II, A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Warszawa 2016
I. Matusiak, Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, P. Ślęzak (red.), Legalis 2017
H. Pietrzkowski, Komentarz do art. 888, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, T. Ereciński (red.), Wolters Kluwer, 2016.
S. Rudnicki, Komentarz do art. 120, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2002
G. Sikorski, Kodeksowe sposoby zabezpieczenia roszczeń w egzekucji z wierzytelności i praw majątkowych, PPE 2010/1
Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/dopoki;5422029.html, dostęp: 01.05.2018 r.
L. Stecki, Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970
T. Targosz, Komentarz do art. 18, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, D. Flisak (red.), LEX 2015.
T. Wiśniewski, Komentarz do art. 455, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, J. Gudowski (red.), Wolters Kluwer Polska, 2018.
D. Zawistowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730-1088, H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Warszawa 2014
T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730-1088, H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Warszawa 2013

Wykaz orzeczeń

uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasada prawna z dnia 6 listopada 1976 r., III CZP 10/76, OSNC 1977, Nr 3, poz. 43
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1976 r., III CRN 269/76, OSNC 1977, Nr 10, poz. 191
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSNC 1992/7–8, poz. 137
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2001 r., V CKN 769/00, OSNC 2001/11, poz. 166
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2003 r., I CKN 316/01, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 117, OSP 2005/7–8, poz. 94
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., III CK 335/05, LEX nr 176064
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 r., I CSK 357/07, OSNC 2009, Nr 4, poz. 62.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., II CZ 6/15, OSNC 2016, Nr 2, poz. 26.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r., VI ACa 1484/15, LEX nr 2205948
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., IV CSK 232/16, LEX nr 2216189.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2017 r., I ACa 43/17, OSA 2017/10/47-68
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Prawo

Udostępnij

Piesiewicz, P. (2018). Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 77-93. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1987

Piotr Filip Piesiewicz  ppiesiewicz@swps.edu.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)