Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym

  • Piotr Filip Piesiewicz
Słowa kluczowe: Prawo autorskie, prawa pokrewne, egzekucja z praw autorskich, egzekucja praw majątkowych, egzekucja z innych wierzytelności.

Abstrakt


Przedstawiciele doktryny, w poglądach wyrażanych na gruncie art. 18 pr. aut., nie poświęcili większej uwagi temu, iż przedmiotem regulacji we wspomnianym przepisie jest nie tylko egzekucja z autorskich praw majątkowych, lecz także egzekucja z wymagalnej wierzytelności. W niniejszym tekście autor zwraca uwagę, iż tylko takie rozróżnienie problematyki związanej z regulacją postępowania egzekucyjnego, do którego art. 18 pr. aut. się odnosi, daje możliwość pełnego zrozumienia i opisania instytucji egzekucji z wymagalnych wierzytelności. Tak zakreślona teza badawcza wymusiła sformułowanie szeregu pytań. W pierwszej kolejności autor odpowiedział na pytanie, co może być przedmiotem egzekucji z punktu widzenia art. 18 pr. aut. W dalszej kolejności, skupił się na analizie przepisów postępowania egzekucyjnego odnoszących się do egzekucji z wierzytelności. Analiza egzekucji z wierzytelności wymagała omówienia obu podstawowych etapów postępowania tj.: zajęcia (art. 896–904 k.p.c.) oraz realizacji zajętej wierzytelności w celu zaspokojenia wierzytelności egzekwowanej. Ten drugi etap postępowania może polegać bądź na spełnieniu świadczenia należnego dłużnikowi egzekwowanemu przez dłużnika zajętej wierzytelności, bądź na sprzedaży tej wierzytelności.

Bibliografia

A. Adamczuk, Komentarz do art. 885, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, M. Manowska (red.), Wolters Kluwer, Lex 2015.

M. Czarnecki, Egzekucja z wierzytelności związanych z posiadaniem dokumentów; Sopot 1995.

L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań, Warszawa 1936

P. Drapała, Glosa do wyroku z 22 marca 2001 r., V CKN 769/00, PPH 2003/2

T. Dybowski, A. Pyrzyńska, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, E. Łętowska (red.), t. 5, Warszawa 2006

A. Janiak, Glosa do wyroku z 22 marca 2001 r., V CKN 769/00, PiP 2002/8

J. Jastrzębski, A. Koniewicz, Wymagalność roszczeń, PPH 2006/5

Z. Klafkowski, Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa 1970

B. Kordasiewicz, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, Z. Radwański (red.), Warszawa 2002

P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–534, E. Gniewek (red.), Warszawa 2004

O. Marcewicz, Komentarz do art. 887, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217, A. Jakubecki (red.), System Informacji Prawnej LEX, 2018.

O. Marcewicz, Komentarz do art. 888, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217, A. Jakubecki (red.), System Informacji Prawnej LEX, 2018.

A. Marciniak, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom II, A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Warszawa 2016

I. Matusiak, Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, P. Ślęzak (red.), Legalis 2017

H. Pietrzkowski, Komentarz do art. 888, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, T. Ereciński (red.), Wolters Kluwer, 2016.

S. Rudnicki, Komentarz do art. 120, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2002

G. Sikorski, Kodeksowe sposoby zabezpieczenia roszczeń w egzekucji z wierzytelności i praw majątkowych, PPE 2010/1

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/dopoki;5422029.html, dostęp: 01.05.2018 r.

L. Stecki, Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970

T. Targosz, Komentarz do art. 18, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, D. Flisak (red.), LEX 2015.

T. Wiśniewski, Komentarz do art. 455, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, J. Gudowski (red.), Wolters Kluwer Polska, 2018.

D. Zawistowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730-1088, H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Warszawa 2014

T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730-1088, H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Warszawa 2013

Wykaz orzeczeń

uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasada prawna z dnia 6 listopada 1976 r., III CZP 10/76, OSNC 1977, Nr 3, poz. 43

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1976 r., III CRN 269/76, OSNC 1977, Nr 10, poz. 191

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSNC 1992/7–8, poz. 137

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2001 r., V CKN 769/00, OSNC 2001/11, poz. 166

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2003 r., I CKN 316/01, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 117, OSP 2005/7–8, poz. 94

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., III CK 335/05, LEX nr 176064

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 r., I CSK 357/07, OSNC 2009, Nr 4, poz. 62.

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., II CZ 6/15, OSNC 2016, Nr 2, poz. 26.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r., VI ACa 1484/15, LEX nr 2205948

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., IV CSK 232/16, LEX nr 2216189.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2017 r., I ACa 43/17, OSA 2017/10/47-68

Opublikowane
2018-12-17
Dział
Prawo