Charakter spółek notowanych na rynku NewConnectAbstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistego charakteru spółek notowanych na alternatywnym rynku finansowym w Polsce. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, iż w głównej mierze na rynku NewConnect notowane są przede wszystkim spółki młode, innowacyjne oraz szybko rozwijające się. Przeprowadzona analiza empiryczna wykazała, iż większość z nich niestety nie charakteryzuje się szybkim rozwojem, krótkim okresem między ich założeniem a wejściem na rynek finansowy oraz wysokim poziomem innowacyjności. Wykazano również, iż na alternatywnym rynku finansowym w Polsce notowane są także spółki z takich branż, w których poziom innowacyjności ze względu na charakter prowadzonej działalności, od samego początku nie stanowi kluczowego elementu funkcjonowania. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, iż zmiany zachodzące na rynku NewConnect (od momentu jego założenia do obecnej chwili) niestety nie są korzystne. O ile na początku funkcjonowania alternatywnego rynku finansowego w Polsce, spółki na nim notowane charakteryzowały się stosunkowo wysokim poziomem innowacyjności, to niestety obecny poziom owej innowacyjności uległ obniżeniu.

Słowa kluczowe

charakter spółki; NewConnect; innowacyjność; perspektywa rozwoju

Banaszczak-Soroka U., Rynki finansowe Organizacje, instytucje, uczestnicy, Warszawa 2014, s. 4.
Bezk T., Demirgus-Kunt A., Small and medium-size enterprise: Access to finance as a growth constraint, “Journal of Banking & Finance 30” 2006, s. 2931-2943.
Czekaj, J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa 2008, s. 4.
Feder-Sempach E., Rynki alternatywne w strefie euro i unii europejskiej a NewConnect – analiza porównawcza, „ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA” 2010, nr 238/2010 [19], s. 35-45.
Fijałkowska D., Muszyński M., Pauka M., Analiza jakości sprawozdań okresowych spółek notowanych na NewConnect, „Prace i Materiały Wydziału Zrządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 2/1, s. 343-352.
Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie, „E-Finanse” 2010, t. 6 nr 3, s. 64-75.
Portal internetowy : NEW/CONNECT „O rynku”; dokument elektroniczny: https://newconnect.pl/o-rynku (data pobrania: 29.12.2017 rok).
Schneider C., Veugelers R., On Young Innovative Companies: why they matter and how (not) to policy suport tchem, “Industrialn and Corporate Chnge” 2010, s. 969-1007.
Seidler-de Alwis R., The use of tacit knowledge within innovative companies: knowledge management in innovativ enterprises, “Journal of Knowledge management” 2008, s. 133-145.
Szczepanowski P., Ewolucja funkcjonowania oraz efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect – alternatywnego systemu obrotu giełdowego w Polsce, „Współczesna Ekonomia” 2008, 2, nr 4, s. 45-59.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Prawo

Udostępnij

Domaradzki, P. (2018). Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 113-125. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1989

Paweł Tomasz Domaradzki  paweldomaradzki25@gmail.com
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny paweldomaradzki25@gmail.com 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)