Ludobójstwo – czyli zbrodnia, której nie maAbstrakt

Wprawdzie artykuł w swej głównej osnowie nawiązuje do ludobójstwa na Wołyniu, w istocie jest refleksją etyczno-filozoficzną nad zagadnieniem zbrodni jako takiej. Historyczne przykłady ludobójstw (nie tylko na Ukrainie, nawet nie tylko w Europie) mają za zadanie ukazanie szerszego kontekstu motywów prowadzących do działań zbrodniczych. Same działanie też nie są tu najważniejsze. Ciekawszym wydał się autorowi cały skomplikowany proces usprawiedliwiania winy: tak zewnętrzny (wskazujący na systemy polityczne), jak i wewnętrzny (pokazujący psychikę działającego). Proces racjonalizacji niweczy wysiłek uzdrowienia relacji pomiędzy sprawcą i ofiarą, bo tłamsi sumienie i zaciemnia drogę do poznania prawdy.


Słowa kluczowe

ludobójstwo; racjonalizacja; sumienie; Wołyń; wina; zbrodnia

Applebaum A., Gułag, tłum. J. Urbański, Warszawa: Świat Książki 2005.
Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji zła, tłum. S. Królak, Warszawa: Sic! 2005.
Chomyszyn G., Dwa królestwa, (red. ks. Ihor Pełechatyj, Włodzimierz Osadczy), Lublin 2016.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa: Aletheia 1993.
Goldhagen D. J., Wiek ludobójstwa, tłum. M. Romanek, Kraków: Znak 2009.
Kompisch K., Sprawczynie, tłum. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzycka, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2012.
Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government – Proposals for Redress, Waszyngton 1944, http://www.preventgenocide.org/lemkin/AxisRule1944-1.htm [dostęp: 20 VI 2016].
Linge H., Byłem kamerdynerem Hitlera, tłum. W. Łygaś, Warszawa: Wołoszański 2010.
Margolin J. L., Kambodża – w kraju niepojętej zbrodni, tłum. M. Michalik [w:] Czarna księga komunizmu, red. M. Domańska et al., tłum. K. Wakar et al., Warszawa 1999.
Mickiewicz A., Dziady, Warszawa: Czytelnik 1974, cz. III, sc. VIII.
Midlarsky M. I., Ludobójstwo w XX wieku, tłum. B. Wojciechowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
Nijakowski L., Rozkosz zemsty Socjologia historyczna mobilizacji ludobójcze, Warszawa: Scholar 2013.
Posner G. L., Ware J., Mengele. Polowanie na anioła śmierci, tłum. P. Nowakowski, Kraków: Universitas 2000.
Przewoźnik A., Adamska J., Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć, Warszawa: Świat Książki 2010.
Rachwałowa S., Zeznanie więźnia obozu Auschwitz-Birkenau, http://www.udyomedia.pl/def-Irma_Grese.html [dostęp: 20 VI 2016].
Siemaszko E. i W., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1, Warszawa: Von Borowiecky 2006.
Snyder T., Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków: Znak 2008.
Torzecki R., Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
Wieliczka-Szarkowa J., Czarna księga Kresów, Kraków: AA 2011.
Zięba A. A., Szeptycki w Europie Hitlera, http://www.nawolyniu.pl/artykuly/szeptycki.pdf [8 XI 2016].
Zychowicz P., Zapomniane ludobójstwo, „Do Rzeczy” 2013, nr 5, s. 9.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Filozofia

Udostępnij

Kłos, J. (2018). Ludobójstwo – czyli zbrodnia, której nie ma. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 127-152. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1990

Jan Kłos  klosjan@kul.lublin.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)