The integration of the educational influences of parents and teachers - on mutual expectations and observed difficultiesAbstrakt

The question of cooperation between particular persons or groups is one of the more challenging tasks which appear on numerous planes of human functioning. The difficulty of finding an area of understanding and establishing a creative and substantive dialogue is attested by the recent events both in Poland and abroad. Quite frequently, the reason behind the lack of understanding is the so-called human factor; it is a conflict of interest, however, that is often responsible for creating such a barrier.

In the process of teaching and educating children, the superior purpose is their comprehensive development. The family environment and the school are important carriers of values, while adopting a coherent vision of a child’s development seems to be a pillar of consistent influence and the main condition for achieving the common goal, that is the child’s integral development. For that reason, both parents and teachers, in the interest of the child’s well-being, should seek good mutual relations and proper cooperation at all costs, even when it is not easy or simple. It is essential that verbal declarations are reflected in the everyday life and actions of both sides.

This article attempts to show the current state of cooperation between two basic educational environments and indicate the optimal model. For this purpose, among others the available studies were reviewed and analyzed, and own research was carried out based on the analysis of the statements of parents and teachers-educators.


Słowa kluczowe

parents; teachers; collaborative action; cooperation; integration

Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami “trudnych” uczniów?, WSP, Warsaw 2002.
Bąbska B., Rymsza M., Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Fundacja Instytut Spraw Publicznych: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warsaw 2014.
Dunaj B. (ed.), Popularny słownik języka polskiego, Wyd. Wilga, Warsaw 2000.
Frączek Z., Lulek B., Wybrane problemy pedagogiki rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
Gajewska G., Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
Jacher W., Zagadnienie integracji systemu społecznego – studium z zakresu teorii socjologii, PWN, Warsaw 1976.
Janke A.W., Kawula S., Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia, in: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (eds.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2009, p. 219-262.
Jankowski B., “Rodzice – aktywni uczestnicy procesu edukacji,” Dyrektor Szkoły, 2014, no. 5, p. 46-48.
Karolczuk-Biernacka B., Współzawodnictwo i współpraca w szkole, WSiP, Warsaw 1987.
Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSP, Warsaw 2004.
Kołodziejczyk J., Cieślak H., “Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania ‘Rodzice są partnerami szkoły,’” in: G. Mazurkiewicz (ed.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2011, p. 219-240.
Kawula S., “Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka,” in: S. Kawula (ed.), Pedagogika społeczna. Dokonania - aktualność - perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, p. 115-134.
Kawula S, “Zagadnienie integracji oddziaływań wychowawczych w środowisku,” in: S. Kawula (ed.), Pedagogika społeczna. Dokonania - aktualność - perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, p. 361-382.
Lalak D., Pilch T. (eds.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, GWP, Warsaw 1999.
Lulek B., Współpraca szkoły, rodziny i środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warsaw 1985.
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Wyd. Impuls, Cracow 2007.
Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warsaw 1987.
Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2008.
Walczak D., Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warsaw 2012.
Winiarski M., entry: “Integracja,” in: Lalak D., Pilch T. (eds.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warsaw 1999, p. 108-109.
Winiarski M., “Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty,” in: S. Kawula (ed.), Pedagogika społeczna. Dokonania - aktualność - perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, p. 439-455.


ONLINE SOURCES

Report from research by CBOS, Polska szkoła AD 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_093_14.PDF; (accessed on: 23.03.2017).
Polak M., O komunikacji nauczycieli z rodzicami, retrieved from: http://www.edunews.pl/edytoriale/1936-o-komunikacji-nauczycieli-z-rodzicami (accessed on: 27.03.2017).
Starypan I., Szkoła widziana oczami rodziców. Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców, p. 30, http://www.npseo.pl/data/various/files/Szko%C5%82a%20w%20oczach%20rodzic%C3%B3w_5_09_2012.pdf (accessed on: 27.03.2017).
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Pedagogika

Udostępnij

Pietruszka, L. (2018). The integration of the educational influences of parents and teachers - on mutual expectations and observed difficulties. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 235-256. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2000

Lidia Pietruszka  lidiapietruszka@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)