Klauzule umowne w handlu niewolnikami jako narzędzie polityki społecznej w okresie cesarstwa rzymskiegoAbstrakt

Celem artykułu jest prezentacja rzymskich regulacji dotyczących klauzul umownych dołączanych do umowy sprzedaży niewolnika: klauzuli ne manumittatur zakazującej wyzwolenia przez nabywcę i klauzuli ut exportetur, nakazującej jego wydalenie z określonego miejsca pobytu. Dzięki aktywności władzy publicznej, reskryptom i mandatom cesarskiej administracji klauzule mogły uzyskać oczekiwaną skuteczność, a właściciele niewolników uzyskać lepszą ochronę ich praw właścicielskich. Z drugiej strony, instytucje prawa prywatnego: prawa rzeczowego i obligacyjnego zostały “wzbogacone” o rozwiązania wychodzące poza prawo prywatne. Stały się one w rękach cesarzy rzymskich narzędziami kreowania polityki społecznej wobec niewolnictwa.


Słowa kluczowe

rzymskie prawo niewolnicze; handel niewolnikami; emptio - venditio; klauzula ne manumittatur; klauzula ut exportetur; rescripta; mandata

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2011
Amielańczyk K., Praktyka kastrowania niewolników i jej zakazy w prawie rzymskim, w: Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 2001
Amielańczyk K., Reskrypt cesarza Hadriana o zakazie sprzedaży niewolnic stręczycielom i niewolników właścicielom szkół gladiatorskich, w: Contra leges et bonos mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 2005
Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006
Bieżuńska – Małowist I., M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987
Buckland W.W., The Roman Law of Slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian, Cambridge 1908 (repr.1970)
Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014
Galgano F., Vendita della schiava e prostituzione coatta, “INDEX” 24 (1996)
Kaser M., Das römische Privatrecht, I, München 1971
Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1986 (wyd. IV)
Łoposzko T., Zarys dziejów społecznych cesarstwa rzymskiego, Lublin 1989
Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Lublin 2013 (wyd. V)
McGinn Th. A. J., Ne serva prostituatur, “ZSS “107 (1990)
Robinson O., Slaves and the Criminal Law, “ZSS” 98 (1981)
Sokala A., Lenocinium w prawie rzymskim, Toruń 1992
Sokala A., The Effectiveness of the ne prostituatur Clauses in Roman Law, “EOS” 81 (1993)
Sokala A., Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998
Święcicka P., Ekonomiczna analiza odpowiedzialności akwiliańskiej – analityczny paradoks czy nowa możliwość analizy antycznej regulacji prawnej?, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 6.1 (2006)
Watson A., Roman Slave Law, Baltimore – London 1987
Wiliński A., Studia nad alienacją niewolników w rzymskim prawie prywatnym. Sprzedaż niewolnika z zastrzeżeniem niewyzwalania, Annales UMCS, 19 (1972)
Wiliński A., Studia nad alienacją niewolników w rzymskim prawie prywatnym. Sprzedaż niewolnika z zastrzeżeniem miejsca pobytu, „CPH” 24.1 (1972)
Wołodkiewicz W., Rzymskie początki współczesnej odpowiedzialności za szkody na mieniu, „Palestra” 11-12 (2011)
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Amielańczyk, K. (2019). Klauzule umowne w handlu niewolnikami jako narzędzie polityki społecznej w okresie cesarstwa rzymskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 7-20. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2063

Krzysztof Amielańczyk  amielan@interia.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)