Podstawowe dylematy realizacji prawa cywilnego w prawie administracyjnym w kontekście stosowania instrumentów administracyjnych (i odwrotnie). Poszukiwanie optymalnego modelu współistnienia obu sfer prawa w perspektywie współczesnych wyzwań, przy uwzględnAbstrakt

Podjęta w artykule problematyka dotyczy bardzo złożonych problemów występujących w ramach systemu prawa a dotyczących relacji prawa cywilnego i administracyjnego. Wskazanie granic pomiędzy oboma dziedzinami prawa, mimo że doktryna posługuje się wieloma kryteriami nie jest łatwe, ponieważ rozwiązywane przez prawo problemy są niejednokrotnie bardzo złożone i niejednorodne. Dlatego też bardzo często mamy do czynienia z wzajemnym przenikaniem się i dopełnianiem a przez to złożonym procesem współistnienia prawa cywilnego i administracyjnego. Owo skomplikowane współistnienie ma miejsce w większości sfer regulowanych prawem i dotyczących ładu publicznego w państwie. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na różnego rodzaju konstrukcje hybrydowe, gdzie relacje prawo cywilne – prawo administracyjne mogą być bardzo skomplikowane (Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz zdrowia, system ochrony konkurencji i konsumentów itd.,).Trzeba także zwrócić uwagę na problem przenikania się i wzajemnego dopełniania się prawa cywilnego i administracyjnego na gruncie prawa gospodarczego, zwłaszcza w zakresie dotyczącym obrotu instrumentami finansowymi, prawa bankowego, handlu zagranicznego, ochrony konkurencji a także porządkowania stosunków własnościowych itd. Właściwe rozwiązanie tych problemów jest dla prawników poważnym wyzwaniem.


Słowa kluczowe

prawo administracyjne; prawo cywilne; instytucje hybrydowe; dylematy; relacje; poszukiwanie modelu prawa; system normatywny

Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2007;
Dudek D. (red), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009;
Duniewska Z., Prawo administracyjne w systemie prawa, (w:) System Prawa Administracyjnego (red. R. Hauser, Niewiadomski Z., Wróbel A.), T. 1, Instytucje prawa administracyjnego), Warszawa 2010;
Eck F., Notrion du Tresor Public, Dictionaire encyclopedique de finances publiques. Economica 1991.
Fundowicz S., Dychotomiczny podział prawa, ST 2000, Nr 1-2;
Iserzon E., Rozgraniczenie sfer prawa administracyjnego i cywilnego, Prawo i Życie 1964, nr 4;
Iserzon E., Uwagi o kryterium stosunku administracyjno-prawnego (próba rewizji), PiP 1965, z. 11.
Jaworski W. L., Nauka prawa administracyjnego: Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924;
Kijowski D., Ucieczka administracji publicznej w sferę prawa cywilnego, (w:) Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009;
Krucina I., Wokół wartości najwyższych, Wrocław 1996, s. 14-15;
Kryzys prawa administracyjnego? (red. D. R. Kijowski, P.J. Suwaj), tom III. „Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne” (redakcja naukowa: A. Doliwa, S. Prutis), Warszawa 2012;
Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego: zarys części ogólnej, reprint, Kraków 2003;
Litwin J., Z problematyki styku prawa cywilnego z administracyjnym, PiP 1965, z. 4;
Longchamps F.., Litera prawa, Warszawa 1947;
Longchamps F.., Problemy administracyjnego, SP 1967, Nr 16;
Longchamps F.., W sprawie pojęcia administracji państwowej i pojęcia prawa administracyjnego, ZN Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria A, Nr 10;
Longchamps F.., Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968
Longchamps F.., Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968.
Majchrzak J., Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w systemie prawnym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2017;
Parker R., Administrative Law. A Text, Indianopolis 1952;
Zdyb M., Istota decyzji. personalistyczno-normatywistyczna analiza zjawiska, Lublin 1990;
Zdyb M. , Wywłaszczenia, /w:/ Duniewska Z., Górski M., Jagielski J.,Kijowski D., Nowicki H.,Stelmasiak J., Szwajdler W., Zdyb M., System prawa administracyjnego, Tom 7 – Prawo materialne, rozdział X §53 pkt I - III, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2017, ss. 620-631
Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001;
Zdyb M., Ewolucja statusu prawnego Narodowego Banku Polskiego i jego organów w latach 1989-2018, (w:) Z dziejów bankowości - historia monetarna Polski od X wieku do współczesności, Lublin 2018 (w druku);
Zdyb M., Godność człowieka w świetle art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, /w:/ Normatywny wymiar godności człowieka (red. W. Lis, A. Balicki), Wydawnictwo KUl, Lublin 2012;
Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego, Lublin 1991;
Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1998;
Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, Tom II - Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji, Warszawa 2008
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Zdyb, M. (2019). Podstawowe dylematy realizacji prawa cywilnego w prawie administracyjnym w kontekście stosowania instrumentów administracyjnych (i odwrotnie). Poszukiwanie optymalnego modelu współistnienia obu sfer prawa w perspektywie współczesnych wyzwań, przy uwzględn. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 23-46. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2064

Marian Zdyb  zdybm@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)