Kierunek działań prawodawczych ustawodawcy w stosowaniu prywatnej i hybrydowej formy działania w administracji publicznejAbstrakt

Działania prawodawcze ustawodawcy w ostatnich latach można podzielić na te, które ukierunkowane są na stanowienie umowy cywilnoprawnej jako jednej z dominujących form działania w administracji publicznej oraz na te, które ukierunkowane są na stanowienie hybrydowych prawnych form działania w przepisach prawa administracyjnego. Obydwa kierunki działalności normodawcy nie spotykają się z aprobatą w środowisku naukowym. W związku z tym, podnoszony jest w doktrynie głos dokonania ponownej klasyfikacji prawnych form działania z uwzględnieniem, tych form, które ze względu na mieszane cechy (prawa publicznego i prawa prywatnego) przysparzają wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz przyczyniają się do zwiększenia chaosu terminologicznego w siatce podstawowych pojęć prawa administracyjnego.


Słowa kluczowe

prawne formy działania; hybrydowe prawne formy; umowa cywilnoprawna; konsensualne prawne formy

Bagińska E. (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011.
Bieś-Srokosz P., Błasiak P., Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Refleksje na temat konsensualnej formy działania administracji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 6.
Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
Jaroszyński K., Zakres działania i zadania gminy, (w:) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
Kijowski D., Umowy w administracji publicznej, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
Kijowski D., W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, „Państwo i Prawo” 1987, nr 6.
Kmieciak Z., Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, nr 2.
Kubiak-Kozłowska A., Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym, (w:) Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
Laubadere de A., Traité elementaire de droit administratif, Paris 1963.
Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 132.
Machnikowski P., Swoboda umów według art. 353 1 k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
Ochendowski E., Prawo administracyjne, Warszawa 2013.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.
Panasiuk A., Umowa publicznoprawna (próba definicji), „Państwo i Prawo” 2008, nr 2.
Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
Radwański Z., Zawarcie umowy, (w:) System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, t. 2., Warszawa 2008.
Safjan M., Zasada swobody umów, „ Państwo i Prawo” 1993, nr 4.
Socha I., Ugoda administracyjna a wady oświadczenia woli, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 1.
Sośniak M., Zasada swobody umów w prawie obligacyjnym z perspektywy schyłku XX wielu, „Studia Iuridica Silesiana” 1985, t. 10.
Stec P., Umowy w administracji publicznej a zasada autonomii woli, (w:) W kierunku sprawiedliwego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, red. M. Tchorz, Częstochowa 2008.
Stec P., Umowy w administracji, Warszawa 2013.
Szczurek Z., Prawo cywilne dla studentów administracji, Kraków 2000.
Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999.
Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji państwowej, (w:) Polskie prawo administracyjne, red. J. Służewski, Warszawa 1992.
Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010.
Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, nr 8.
Wykaz aktów prawnych
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 1997 r. Nr. 78, poz. 483 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2018 r., poz. 91).
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000).
Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1846).
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, (Dz.U. z 2018, poz. 1312).
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Bieś-Srokosz, P. (2019). Kierunek działań prawodawczych ustawodawcy w stosowaniu prywatnej i hybrydowej formy działania w administracji publicznej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 65-75. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2066

Paulina Bieś-Srokosz  p.bies@ajd.czest.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)