Prawo cywilne w działaniach administracji publicznej (administracji miar) – na gruncie systemu oceny zgodności... z zasadniczymi wymaganiami. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych.Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienie stosowania instytucji prawa cywilnego w działalności administracji gospodarczej na przykładzie administracji miar na gruncie realizowanych zadań z zakresu oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Celem artykułu jest próba identyfikacji nowych obszarów zastosowania prawa cywilnego w działaniach administracji miar i nowych zjawisk prawnych zachodzących w relacjach organów administracji z przedsiębiorcami implikowanych postępem technicznym w dziedzinie metrologii. Następnie dokonana została ocena ich skutków dla gospodarki z perspektywy ochrony interesu państwa i interesu jednostkowego przedsiębiorcy.
Zaprezentowane zostały zjawiska prawne zachodzące pod wpływem stosowania cywilnoprawnej metody regulacji w metrologii: prywatyzacja zadań publicznych z zakresu metrologii, zastosowanie umów cywilnoprawnych w działalności administracji miar oraz zmiana statusu podmiotów administrujących (urzędów miar) i sytuacja jednostek notyfikowanych administracji miar w warunkach równoległego wykonywania zadań publicznych w systemie ocenie zgodności przyrządów pomiarowych.


Słowa kluczowe

Administracja gospodarcza; administracja miar; metrologia; umowy w administracji; prywatyzacja zadań publicznych

Źródła prawa
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, Dz. U z 2018 r., poz. 376.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 z późn. zm.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG, Dz. Urz. UE. L nr 218 poz. 82 z 13.08.2008.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID), Dz. Urz. UE L nr 96 poz. 149 z dnia 29 marca 2014 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnosząca się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAVI), Dz. Urz. UE L nr 96 poz. 107 z dnia 29 marca 2014 r.
Orzecznictwo
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r., V CSK 30/13, LEX nr 1422123.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2007 r., V CZ 32/07, LEX nr 485996.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r., III AUa 1482/14, LEX nr 1916665.
Literatura
BIERNAT S., Prywatyzacja zadań publicznych, Warszawa 2004, s. 55.
BIEŚ-SROKOSZ P., Tendencje zmian prawnych form realizacji zadań publicznych, Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 190-196.
BOĆ J., System prawa administracyjnego t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 234 i n.;
CIEŚLIK Z., Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 177.
CZACHÓRSKI W., BRZOZOWSKI A., SAFIJAN M., SKOWROŃSKA-BOCIAN E., Zobowiązania Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 48.
DOLNICKI B., CYBULSKA R., Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej- zagadnienia wybrane [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 471-473.
FRAS M., HABDAS M. red., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-764(9)),LEX [dostęp: 29.07.2018].
GUDOWSKI J. red., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II, LEX, [dostęp:29.07.2018].
IZDEBSKI H., Historia administracji, Warszawa 2001, s. 49 i n.
JAGIELSKI J., WIERZBOWSKI M., WIKTOROWSKA A., Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 203-221.
JAGIELSKI J., WIERZBOWSKI M., red., Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018.
JAGIELSKI J., GOŁASZEWSKI P., O problemach z prawem administracyjnym oraz niektórych węzłowych zagadnieniach tego prawa (kilka refleksji z teraźniejszej i przyszłej perspektywy) [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 30-36.
JAWORSKI W. L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924. s. 9.
KICZKA K., O obszarach europeizacji publicznego prawa gospodarczego [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, red. H. Gronkiewicz- Waltz, K. Jaroszyński, Warszawa 2011, s. 276.
LANGROD J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Kraków 2003.
LEMAŃSKA J. O potrzebie wprowadzania instrumentów prawnych łagodzących rygoryzm prawny bezwzględnie obowiązujących norm prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 75-77.
JAWORSKA-DĘBSKA B., Umowy we współczesnej administracji, [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć,L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008, s. 15-18.
OGIEGŁO L.[w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań-część szczegółowa, t. 7, red. J. Rajski, Warszawa 2011, s. 574.
RADWAŃSKI Z., PANOWICZ- LIPSKA J., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2012, s. 180.
STAROŚCIAK J., Prawne formy i metody działania administracji [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, red. T. Rabska, J. Łętowski, Ossolineum, 1978, s. 44-46.
STEFAŃSKA E., Umowy zawierane w sferze administracji publicznej – wybrane zagadnienia [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008, s. 146-147.
SZYDŁO M. [w:] System prawa administracyjnego t 8B, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 500 i n.
ŻURAWIK A., Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym, Państwo i Prawo 2010/5, s. 39.
ŻYWICKA A., W sprawie redefinicji funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (na przykładzie funkcji administracji miar)- Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G IUS, Vol. LXIV, 2017, s.265-276.
ŻYWICKA A., Ochrona interesów jednostki notyfikowanej w systemie oceny zgodności, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, tekst w druku.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=616, [dostęp:10.07.2018]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Żywicka, A., & Paździor, M. (2019). Prawo cywilne w działaniach administracji publicznej (administracji miar) – na gruncie systemu oceny zgodności. z zasadniczymi wymaganiami. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 77-89. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2067

Agnieszka Żywicka 
Mariusz Paździor 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)