Swoboda wyboru formy prywatnoprawnej w działaniach administracji publicznejAbstrakt

Artykuł dotyczy różnych aspektów możliwości wyboru formy prywatnoprawnej przez organy administracji publicznej. W pierwszym rzędzie odnosi się do możliwości stosowania w działalności administracji publicznej zasady swobody umów i jej ograniczeń. Przedstawia także zagadnienie dopuszczalności zawierania umów cywilnoprawnych bez wyraźnej podstawy prawnej, czy też dokonywania przez administrację wyboru między formami prawa cywilnego i administracyjnego.


Słowa kluczowe

swoboda umów; umowa cywilnoprawna

Banasik P., Ograniczenie zasady swobody umów w Prawie zamówień publicznych, cz. I, komentarz praktyczny, Lex nr 111242
Banasik P., Ograniczenie zasady swobody umów w Prawie zamówień publicznych, cz. III, komentarz praktyczny, Lex nr 111317
Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, aktualizacja A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Warszawa 2002
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, red. I. Skrzydło-Niżnik i in., Kraków 2001
Kania M., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2013
Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2013
Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007
Łętowski J., Umowa jako forma działania administracji w PRL, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, 1978, vol. XXV, 11
M. Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c.), „Państwo i Prawo 1993, nr 4
Młodecka K., Zasada swobody umów w prawie zamówień publicznych, komentarz praktyczny, Lex nr 136269
Płonka-Bielenin K., Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 9
Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2006
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017
Prawo administracyjne. Część ogólna, red. M. Chmaj, Warszawa 2007
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016
Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013
Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Rzeszów 2006
Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998
Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015
Urząd Zamówień Publicznych, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, praca zbiorowa pod red. B  Korbusa, Warszawa 2010
W kierunku sprawnego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, red. M. Thorz, Częstochowa 2010
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Kłosowska-Lasek, K. (2019). Swoboda wyboru formy prywatnoprawnej w działaniach administracji publicznej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 105-124. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2069

Katarzyna Kłosowska-Lasek  kklos@univ.rzeszow.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)