Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracjiAbstrakt

Podmioty administracji publicznej występują jako strony umów cywilnoprawnych w sferze niewładczej. Cechą charakterystyczną tych umów jest ich podległość przepisom prawa cywilnego, ale z modyfikacjami wynikającymi z przepisów szczególnych. Modyfikacje są konsekwencją tego, iż jedną ze stron umowy jest podmiot publiczny, który zawierając je, realizuje interes publiczny i zaspokaja potrzeby publiczne. W praktyce obrotu najczęściej zawieranymi umowami cywilnoprawnymi przez podmioty administracji są umowy w sprawach zamówień publicznych. Ich szczególny status wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zm.) i podporządkowany zostaje podstawowemu celowi ustawy, którym jest zapewnienie podmiotom szeroko rozumianego sektora publicznego zawierania umów cywilnoprawnych na optymalnych warunkach. Charakterystyka tych umów zostaje dokonana przez pryzmat ich kwalifikacji podmiotowej i przedmiotowej, trybu zawarcia, formy umowy i czasu jej trwania, kształtowania treści umowy, jej zmian, rozwiązania oraz unieważnienia.


Słowa kluczowe

administracja publiczna; zamówienie publiczne; umowa w sprawie zamówienia publicznego; umowa cywilnoprawna

Literatura
Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyńki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 9.
Chmaj M., Herc G., Komorowski E., Szustakiewicz P., Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2008, s. 126 – 127.
Czarkowska A., Umowy adhezyjne w administracji publicznej, w: Umowy w administracji, red. J. Boć i L. Dziewięcka – Bokun, Wrocław 2008, s. 44.
Dolecki J., Zatrudnienie na umowę o pracę, Zamówienia Publiczne. Doradca 2016, nr 12, s. 42 – 51.
Fermus – Bobowiec A., Skarb Państwa jako strona umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej z przedsiębiorcą a zasada swobody umów, w: Skarb Państwa a działalność gospodarcza, red. A . Kidyba, Warszawa 2014, s. 239.
Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016, s. 62 – 63.
Jaworska – Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, w: Umowy w administracji, red. J. Boć i L. Dziewięcka – Bokun, Wrocław 2008, s. 17.
Kmieciak Z., Umowa cywilnoprawna i porozumienie administracyjne jako formy działania organów administracji publicznej w sferze zarządzania gospodarką państwową, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 3, s. 159.
Pruszkowski R., Przesłanki odstąpienia od umowy, Zamówienia Publiczne. Doradca 2011, nr 2, s. 58.
Pyliński G., Opis przedmiotu zamówienia, Monitor Zamówień Publicznych 2016, nr 10, s. 24.
Siedlecki T., Sawicka P., Zatrudnienie na umowę o pracę, Monitor Zamówień Publicznych 2016, nr 10, s. 16 – 22.
Stec P., Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2013, s. 18.
Stefańska E., Umowy zawierane w sferze administracji publicznej – wybrane zagadnienia, w: Umowy w administracji, red. J. Boć i L. Dziewięcka – Bokun, Wrocław 2008, s. 145 – 146.
Szostak R., Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. XXXVII, s. 449 – 361.
Szostak R., Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego, w: Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010, s. 150 – 151.
Szuma K., Zmiana umów zawieranych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w: Ustawowe ograniczenia swobody umów, red. B. Gnela, Warszawa 2010, s. 175.
Szydło M., Przedmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – cz. I, Monitor Prawniczy 2009, nr 4, s. 203.
Źródła
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1834).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125 ze zm.).
Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r., Warszawa 2017, s. 35, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/35178/Sprawozdanie-UZP-za-2016.pdf, dostęp z dnia 29 maja 2018 r.
Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., Warszawa 2018, s. 27 – 28, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36947/Sprawozdanie_2017_05.06.2018.pdf, dostęp z dnia 14 lipca 2018 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1189/10, LEX nr 590046.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 listopada 2009 r., KIO/UZP 1547/09, LEX nr 536851.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1189/10, LEX nr 590046.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 listopada 2009 r., KIO/UZP 1547/09, LEX nr 536851.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 grudnia 2011 r., KIO 2542/11.
Wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2001 r., IV CKN 381/00, OSN 2002, Nr 6, poz. 7.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2011 r., KIO 461/11, LEX nr 788135.
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Fermus-Bobowiec, A. (2019). Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 125-141. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2070

Anna Fermus-Bobowiec  fermus@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)