Rejestry upadłości w wybranych państwach europejskichAbstrakt

W artykule wskazano na obowiązki jakie zostały nałożone na państwa członkowskie, a wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, dotyczące wymogu utworzenia co najmniej jednego rejestru publicznego, który będzie zawierał dane o postępowaniach upadłościowych. W części krajów członkowskich funkcjonują już rejestry upadłości połączone z systemem „e-Sprawiedliwość”. W Polsce odpowiednie rozwiązania zawarto w projekcie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2367), który powstał m.in. w związku z koniecznością stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, o którym jest mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.


Słowa kluczowe

rejestr upadłości; Krajowy Rejestr Zadłużonych; portal “e-Sprawiedliwość”

Eidenmüller H., Free Choice in International Company Insolvency Law in Europe, „European Business Organization Law Review” 2005, vol. 3, o. 428.
Janik J., Podstawowe zasady regulacji Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa upadłościowego oraz transformacji i likwidacji spółek handlowych, w: Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, red. A.J. Witosz, E. Janik, Katowice 2015, s. 17 i nast.
Janik E., Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – perspektywy i oczekiwania, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, nr 329 (9),  s. 46 i nast.
Korpalska S., Postępowanie upadłościowe członków grup przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. „Doradca restrukturyzacyjny” 2017, nr 4, s. 93 i nast.
Pokrzycki M., Prawo restrukturyzacyjne a zakres zastosowania unijnego prawa upadłościowego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 20, s. 1073 i nast.
Rosiak H., Zagadnienie forum shopping z perspektywy transgranicznej upadłości, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 2, s. 27 i nast.
Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 33 i nast.
Witosz A.J. (red.), Prawo upadłościowe, Komentarz, Warszawa 2017, s. 978-984.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) (Dz.U.UEL141 z 2015 r.).
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L160 z 2000 r.).
Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2014 r. dotycząca ochrony danych osobowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” 2014/333/UE, (Dz.U.UEL z dnia 6 czerwca 2014 r.).
Zalecenia Rady „Promowanie korzystania z wideokonferencji transgranicznych w obszarze sprawiedliwości w państwach członkowskich i na szczeblu UE oraz dzielenia się optymalnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie” 2015/C 250/01, (Dz.U.UEC z dnia 31 lipca 2015 r.).  
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze. zm.).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.).
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2637), www.sejm.gov.pl. (dostęp 01.08.2018).
Uzasadnienie do projektu przyjęcia odrębnej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2637), www.sejm.gov.pl. (dostęp 01.08.2018).
Uzasadnienie do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067), www.sejm.gov.pl.
www.e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-pl.do (dostęp 01.08.2018).
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Janik, E. (2019). Rejestry upadłości w wybranych państwach europejskich. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 181-194. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2074

Ewa Janik  Ewa.Janik@ue.katowice.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)