Podmiotowość w opiece realizowana w placówkach katolickichAbstrakt

Realizacja zasady podmiotowości w opiece ma swój specyficzny wymiar w działalności prowadzonej w placówkach katolickich. Określenie opieki mianem posługi miłości wskazuje na międzyosobowe relacje w jej spełnianiu i oparcie motywacji na przykazaniu miłości. Uwzględnienie tego odniesienia zobowiązuje do zachowania wszelkich standardów zarówno w sprawowaniu opieki z szacunkiem do godności każdej osoby, wysokiej jakości jej czynności jak i wymogów obowiązującego prawa. W procesie tym następuje pełny rozwój jego podmiotów we wzajemnej wymianie wartości i świadczeń na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.


Słowa kluczowe

osoba; podmiot; opieka; placówka katolicka

Benedykt XVI, Motu proprio Intima Ecclesiae natura, Rzym 2012.
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1, Olsztyn 2006.
Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009.
Jundziłł E., Pawłowska R. (red.), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Gdańsk 2008.
Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000.
Krąpiec M A., Godność, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A Maryniarczyk iin. t. IV, Lublin 2003, s. 15-17.
Krąpiec M A., Osoba, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A Maryniarczyk iin. t. VII, Lublin 2007, s. 873-887.
Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.
Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004.
Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 1867.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.0.380.
Wilk J. (red.), W służbie dziecku, t. I, Lublin 2003.
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Pedagogika

Udostępnij

Opiela, M. (2019). Podmiotowość w opiece realizowana w placówkach katolickich. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 235-244. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2077

Maria Loyola Opiela  sloyola@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)