Transformations of the modern family and the problem of social orphanhoodAbstrakt

The transformations taking place in the contemporary family do not always have a positive influence on its functioning. Family often encounters numerous difficulties, which can lead it to dysfunctionality, or even pathology. Negative effects of the malfunctioning of the family are most strongly felt by its youngest members. Therefore, the phenomenon of broadly understood social orphanhood is becoming more and more widespread from year to year. It does not only concern the situation when children are abandoned by their parents, but also when children and adolescents, living in the family home, strongly experience the lack of parental feelings. Thus, the article attempts to draw attention to the problem of social orphanhood, which often occurs in the context of the current changes in the family environment. The article also points to the urgent need for undertaking decisive actions aimed at protecting the well-being of socially orphaned children, whose traumatic experiences take away their joy of life and prevent them from properly shaping their future.


Słowa kluczowe

family; child; orphanhood; assistance

Adamiec-Zgraja A., “Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. Szansa czy zagrożenie dla rodziny?,” in: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, ed. B. Muchacka, Cracow 2008, p. 155-166.
Bilikiewicz A., Psychiatria, Warsaw 2003.
Doniec R., “Relacje rodzinne a wyznaczniki partnerstwa w modelach i kulturze wychowawczej rodziny,” in: Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami a dziećmi, ed. J. Gorbaniuk, Lublin 2009, p. 151-168.
Filipczyk H., Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Warsaw 1988.
Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Białystok 2000.
Joachimowska M., Rodzicielstwo zastępcze. Idea Problemy Analizy Kompetencje, Bydgoszcz 2008.
Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warsaw 2000.
Kocik L., Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Cracow 2002.
Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warsaw 2010.
Kozak S., Sieroctwo społeczne, Warsaw 1986.
Kozdrowicz K., “Sieroctwo,” in: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, eds. D. Lalak, T. Pilch, Warsaw 1999, p. 268.
Krąpiec M. A., Ja – człowiek, Lublin 1974.
Kuźma J., “Koncepcje zmian w systemie opieki nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi,” in: Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce, eds. Z. Brańka, J. Kuźma, Cracow 1996, p. 18-26.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warsaw 2005.
Łopatkowa M., Samotność dziecka. Warsaw 1989.
Łuczyński A., “Dzieciństwo w kryzysie a wspierająca rola rodzicielstwa zastępczego,” in: Głodne dzieci w Polsce, ed. Cz. Kępski, Lublin 2011, p. 75-88.
Łuczyński A., Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał rodziny, Lublin 2018.
Łuczyński A., “Rodzicielstwo zastępcze wobec niewydolności wychowawczej współczesnej rodziny,” in: W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej, ed. G. Makiełło-Jarża, Cracow 2009, p. 251-262.
Łuczyński A., “Wychowanie religijne w rodzinie w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturalnych,” in: Rodzina – historia i współczesność, eds. B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan, Lublin 2018, p. 63-73.
Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków, Warsaw 1991.
Magier P., “Kulturowy kontekst wychowania dziecka,” in: Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, ed. D. Opozda, Lublin 2007, p. 99-110.
Matejek J., Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych, Cracow 2008.
Matyjas B., “Sieroctwo,” in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. 5, ed. T. Pilch, Warsaw 2006, p. 725-729.
Obuchowska J., “Dziecko zagubione w sieroctwie,” Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1998 no. 5, p. 3-4.
Pyrzyk I., “Kontrowersje wokół sieroctwa społecznego na gruncie pedagogiki polskiej,” in: Sieroctwo społeczne – przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości społecznej kraju, ed. T. Sołtysiak, Włocławek 1998, p. 15-20.
Schütterly-Fita M., Dlaczego są opuszczone dzieci? Wrocław 1992.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Cracow 2004.
Szymborska A., Sieroctwo społeczne, Warsaw 1969.
Wach T., “Wykluczenie społeczne a jakość wychowania rodzinnego młodzieży,” in: Głodne dzieci w Polsce, ed. Cz. Kępski, Lublin 2011, p. 157-170.
Wieczorek W., “Moralne problemy rodziny w kontekście przemian kulturowych XIX i XX w. na podstawie dokumentów konferencji Lambeth,” in: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, eds. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz Lublin 2009, p. 27-36.
Winogrodzka L., Rodziny zastępcze i ich dzieci. Lublin 2007.
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Pedagogika

Udostępnij

Łuczyński, A. (2019). Transformations of the modern family and the problem of social orphanhood. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 259-274. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2079

Andrzej Łuczyński  a.luczynski@vp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)