Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennegoAbstrakt

Lublinianie pierwsze ruchome obrazy obejrzeli w 1899 roku, a więc już cztery lata po pokazie braci Lumiere. Stałe kino otwarte zostało w 1908 roku i od tego momentu kina zajęły należne im miejsce w panoramie i życiu społecznym Lublina. O ich repertuarze i sposobie funkcjonowania w okresie międzywojennym świadczą dziś między innymi materiały wizualne: afisze i plakaty filmowe. W pierwszej części zarysowane zostały początki rozwoju plakatu filmowego w Polsce. W kolejnych częściach analizie poddane zostały materiały wizualne – plakaty kinowe. Były one mniejsze niż na Zachodzie, ponieważ umieszczano je głównie przed wejściem do kina w specjalnych gablotach. W plakatach, które były drukowane na miejscu do lat 40. XX wieku w warstwie wizualnej zdecydowanie góruje liternictwo, często uzupełniane prostą, ale wciąż wyraźną ornamentyką. Część nieśmiało naśladuje rozwijające się w głównych ośrodkach lwowskim, krakowskim i warszawskim trendy wyznaczane przez takie osobowości jak m.in. Jan Tschichold, Henryk Berlewi, Władysław Strzemiński. Są cenne jako dokumenty, świadczące o historii i życiu społecznym Lublina. W artykule wykorzystano analizę krytyczną źródeł oraz analizę zawartości. Uzyskane wyniki analiz szczegółowych mają charakter faktograficzny i są przyczynkiem do dalszych badań w obszernym temacie kształtowania się kultury filmowej i kinowej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.


Słowa kluczowe

Lublin; okres międzywojenny; kino; repertuar; afisz filmowy; plakat filmowy

Bojko S., Polska sztuka plakatu. Początki i rozwój do 1939 roku, Warszawa 1971.
Denys M., Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Łódź 2010.
Derecki M., Sinematograf w Lublinie, czyli felieton jubileuszowy, „Kamena” 1986, nr 26, s.15-15.
Folga-Januszewska D., Ah! Film Posters In Poland, Olszanica 2015.
Guzek M., Kino polskie wczoraj i dziś. Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918, Bydgoszcz 2014.
https://dzieje.pl/aktualnosci/95-lat-temu-powstala-polska-agencja-telegraficzna-jej-spadkobierczynia-jest-pap (15.09.2018)
Konfrontace : československý a polský filmový plakat, red. Rajčan, Pavel, Praha 2010.
Kurpik M., Polski plakat filmowy, Lublin 2010.
Płażewski J., Historia filmu, Wrocław, Warszawa, Kraków 1995.
Polski Plakat Filmowy, red. T. Kowalski, Warszawa 1957.
Poradnik stosowania reklamy, red. Zakrzewski S., Warszawa 1937.
Staniak A., Kina w Lublinie w latach 1908-1939, „Folia Bibliologica” LII/LIII, 2004/2005 s. 7-17.
Wyszkowski M., Kadr. Kina w Lublinie, „ZOOM Lubelski Informator Kulturalny”2005, nr 3; Wyszkowski M., Kadr. Kina w Lublinie cz. II, „ZOOM Lubelski Informator Kulturalny” 2005, nr 5.
Materiał źródłowy:
Afisze i plakaty lubelskich kino-teatrów przekazane przez Muzeum Historii Miasta Lublina (oddział Muzeum Lubelskiego) i Archiwum Państwowe w Lublinie.
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Sławek-Czochra, M. (2019). Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 357-373. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2086

Małgorzata Sławek-Czochra  malgorzataczochra@o2.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)