Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważnośćAbstrakt

W związku z orzeczeniem o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę prawną do dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie ustawodawca w ramach dokonanych w ostatnim czasie zmian normatywnych wprowadził nowe zasady tworzenia obwodów łowickich. W związku z tym niezwykle istotne są obecnie nie tylko przepisy dotyczące dokonywania nowych podziałów województw na obwody łowieckie, lecz także przepisy przejściowe dotyczące już dokonanych podziałów województw na obwody łowieckie. Niemniej jednak dokonane już po terminie przedmiotowe zmiany normatywne nie eliminują wszystkich niepożądanych dla prowadzenia gospodarki łowieckiej skutków. Przede wszystkim brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska o ciągłym i nieprzerwanym funkcjonowaniu wszystkich wcześniej już utworzonych obwodów łowieckich. Poza tym dokonane na podstawie niekonstytucyjnego przepisu podziały województw na obwody łowieckie nie zachowują ważności w pełnym pierwotnym zakresie, ponieważ sądy administracyjne wielokrotnie stwierdziły już i w dalszym ciągu stwierdzać będą nieważność tych uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie w części. Nie jest również wykluczone stwierdzenie nieważności podjętych już uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie w całości. Stwierdzenie zaś nieważności przedmiotowych uchwał w całości skutkować będzie nieistnieniem obwodów łowieckich, o których mowa w tym aktach, już od dnia podjęcia uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.


Słowa kluczowe

gospodarka łowiecka; podziały; obwody łowieckie

Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Projekt ustawy, [w:] Technika prawodawcza, M. Błachut, W. Gromski,
J. Kaczor, Warszawa 2008, s. 72.
Gromski W., Technika prawodawcza i jej dyrektywy, [w:] Technika prawodawcza, M. Błachut, W. Gromski,
J. Kaczor, Warszawa 2008, s. 5-6.
Królikowski J., Skutki określenia innego terminu utraty mocy obowiązującej dla sądu występującego
z pytaniem prawnym, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa,
M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa
2013, s. 139.
Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 166.
Młynarska-Sobaczewska A., Opinia prawna w przedmiocie skutków Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 10 lipca 2014 roku, w sprawie o sygn. akt P 19/13, o stwierdzeniu niezgodności art. 27 ust. 1
w zw. z art. 26 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją dla funkcjonowania obwodów łowieckich
oraz umów dzierżawy obwodów łowieckich, http://www.hunter.npl.pl/UserFiles/File/Opiniaaa.
pdf [21.08.2018 r.].
Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 2000,
s. 23–24.
Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo
łowieckie z projektami aktów wykonawczych, (Druk nr 1042), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.
nsf/0/71C70A5B733636D0C125806F003746AF/%24File/1042.pdf [31.07.2018 r.].
Zacharczuk P., Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym, Warszawa 2017,
s. 350-357.
Zacharczuk P., Prawne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt p
19/13, [w:] Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, M. Nyka,
T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gdańsk 2017, s. 34, 38-39.
Pobierz

Opublikowane
2019-01-23


Dział
Varia

Udostępnij

Zacharczuk, P. (2019). Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 405-419. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2089

Piotr Zacharczuk  zacharczuk@kul.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)