(1)
Maryniak, Łukasz. Pojęcie Stosownego Wynagrodzenia, O Którym Mowa W Art. 79 Ust. 1 Pkt 3 Lit. B Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych, a Jego Rynkowy Charakter. zn 2018, 61, 53-67.