Zeszyty Naukowe KUL https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul <p>W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie.</p> <p><strong>Szczegóły publikacji:<br></strong>– ISSN 0044-4405<br>– eISSN&nbsp;2543-9715<br>– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną<br>– Wydawca: Wydawnictwo KUL<br>– Punktacja MNiSW: 10 pkt., lista B</p> <p>W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – <a href="http://publicationethics.org/">COPE</a>)</p> pl-PL <p>Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.</p> <p>Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” &nbsp;traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl">(CC BY-NC-ND 4.0)</a>.&nbsp;</p> robert.krynski@academicon.pl (Robert Kryński) robert.krynski@academicon.pl (Robert Kryński) Mon, 17 Dec 2018 19:43:05 -0500 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Organizational ties in the structures of public administration as a subject of regulation of administrative law https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1983 <p>Public administration from the subjective point of view is a set of complex<br />organizational units. The possibility of proper implementation of public tasks by<br />individual entities of public administration depends mostly on the organizational<br />efficiency of public administration offices - human teams supporting public<br />administration bodies in exercising competences. The efficiency of operations<br />of individual organizational units, the public administration offices, is conditioned<br />by the quality of organizational ties present in them. Organizational ties in<br />organizational units of public administration are, to a large extent, formalized.<br />It results from the public-law nature of public administration activities and<br />established administration practices adopted in a given country. The current<br />increase in requirements as to the quality, efficiency and openness of public<br />administration activities means that the correct formation of organizational ties<br />in each organizational unit of public administration can have a significant impact<br />on the level of implementation of public tasks. A high level of formalization of<br />the basis of organizational ties in public administration should not be treated as<br />an obstacle to the effective shaping of modern administrative structures based<br />on solutions in the private sector. The determined level of formalization of the<br />structure of organizational units of public administration is to provide those<br />values that are fundamental for the operation of public administration entities:<br />the rule of law, equality before the law. The formation of organizational ties<br />within the framework of the formalization of public administration structures<br />should be a compromise between the necessary elements giving the basis for<br />applying uniform principles to the administrated, citizens and solutions aiming<br />to ensure professionalisation and to improve the quality of public administration<br />organizational units.</p> Jan Izdebski ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1983 Mon, 17 Dec 2018 20:40:56 -0500 Bezpieczeństwo jako dobro wspólne https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984 Jednym z ważniejszych pojęć o odcieniu aksjologicznym, którymi posługuje się prawodawca jest pojęcie dobra wspólnego. Aksjologia ta nie pozbawia jednak treści normatywnej dobra wspólnego jako wartości konstytucyjnej. Chociaż nie jest ono pozbawione treści normatywnej, to jednak istnieją pewne trudności jej dekodowania, co wynika z dużego stopnia uogólnienia tego pojęcia. W ramach dobra wspólnego można wyróżnić bezpieczeństwo, które jest wartością społeczną oraz publiczną, a nie wyłącznie indywidualną. Zapewnienie bezpieczeństwa jako cel działania państwa i jego organów można zatem postrzegać poprzez pryzmat dobra wspólnego. Małgorzata Czuryk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984 Mon, 17 Dec 2018 20:41:33 -0500 Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1985 Sąd Najwyższy Gruzji stanowi element władzy sądowniczej obok Sądu Konstytucyjnego i sądów powszechnych. Opierając swoje zasady funkcjonowania na ustawie organicznej o sądach powszechnych z dnia 4 grudnia 2009 roku, spełnia on przede wszystkim czynności kontroli kasacyjnej jako sąd najwyższej i ostatecznej instancji wymiaru sprawiedliwości w Gruzji. Artykuł przedstawia zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego, status sędziów i Prezesów Sądu Najwyższego, kompetencje Sądu Najwyższego oraz jego strukturę. Szeroko scharakteryzowano siedzibę Sądu Najwyższego, będącą dziełem architekta polskiego pochodzenia Aleksandra Szymkiewicza. Joanna Misztal-Konecka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1985 Mon, 17 Dec 2018 20:42:03 -0500 Zgoda pacjenta na czynność medyczną w polskim porządku prawnym https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2006 Każdy człowiek, jako podmiot wolności i praw, samodzielnie decyduje o sposobie skorzystania z nich. Od niego więc zależy decyzja co do poddania się czynności medycznej koniecznej ze względu na stan zdrowia. By decyzja ta była prawnie skuteczna musi być podjęta w sposób dobrowolny, świadomy oraz zostać wyrażona w sposób nie budzący wątpliwości przed przystąpieniem do poddania się konkretnej czynności medycznej. W ten sposób pacjent uzyskuje realny wpływ na proces swojego leczenia i staje się partnerem lekarza w podejmowanych przez niego działaniach. Zgoda na czynność medyczną stanowi wyraz poszanowania autonomii pacjenta i jego prawa do samostanowienia. Wojciech Lis ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2006 Mon, 17 Dec 2018 20:42:32 -0500 Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1986 W związku z dokonanymi w ostatnim czasie zmianami normatywnymi niezwykle aktualna obecnie jest kwestia podziałów województw na obwody łowieckie. W ramach tych zmian normatywnych ustawodawca wykonał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13). Przy czym prawodawcy wykonanie przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zajęło aż ponad 3 lata i 8 miesięcy, ponieważ stosowne przepisy ustawowe weszły w życie dopiero w dniu 1 kwietnia 2018 r. Co więcej prawodawca niestety sporządził i przyjął jedynie kolejną fragmentaryczną nowelizację P.ł. Ustawodawca wbrew sugestiom TK nie przystąpił do sporządzenia całkiem nowej kompleksowej regulacji ustawowej. W ramach ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw prawodawca w szczególności określił enumeratywnie treść uchwał w sprawie podziałów województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, a także znacząco rozbudował procedurę sporządzania i przyjmowania tych uchwał poprzez m.in. jej uspołecznienie. Niemniej jednak przedmiotowe zmiany normatywne nie są wolne do niedociągnięć legislacyjnych. Na tej nowej podstawie prawnej do chwili obecnej nie została jeszcze podjęta żadna uchwała. Brak większej aktywności właściwych organów w tym zakresie wynika w dużej mierze z tego, iż pierwsze uchwały dokonujące nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii powinny zostać wydane nie później niż do dnia 31 marca 2020 r. Piotr Zacharczuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1986 Mon, 17 Dec 2018 20:42:59 -0500 Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1987 Przedstawiciele doktryny, w poglądach wyrażanych na gruncie art. 18 pr. aut., nie poświęcili większej uwagi temu, iż przedmiotem regulacji we wspomnianym przepisie jest nie tylko egzekucja z autorskich praw majątkowych, lecz także egzekucja z wymagalnej wierzytelności. W niniejszym tekście autor zwraca uwagę, iż tylko takie rozróżnienie problematyki związanej z regulacją postępowania egzekucyjnego, do którego art. 18 pr. aut. się odnosi, daje możliwość pełnego zrozumienia i opisania instytucji egzekucji z wymagalnych wierzytelności. Tak zakreślona teza badawcza wymusiła sformułowanie szeregu pytań. W pierwszej kolejności autor odpowiedział na pytanie, co może być przedmiotem egzekucji z punktu widzenia art. 18 pr. aut. W dalszej kolejności, skupił się na analizie przepisów postępowania egzekucyjnego odnoszących się do egzekucji z wierzytelności. Analiza egzekucji z wierzytelności wymagała omówienia obu podstawowych etapów postępowania tj.: zajęcia (art. 896–904 k.p.c.) oraz realizacji zajętej wierzytelności w celu zaspokojenia wierzytelności egzekwowanej. Ten drugi etap postępowania może polegać bądź na spełnieniu świadczenia należnego dłużnikowi egzekwowanemu przez dłużnika zajętej wierzytelności, bądź na sprzedaży tej wierzytelności. Piotr Filip Piesiewicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1987 Mon, 17 Dec 2018 20:43:33 -0500 The right to freedom of expression and the irremovability and appointment of judges – democratic standards of the Council of Europe https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1988 <p>The right to freedom of expression and the irremovability and appointment of judges - democratic standards of the Council of EuropeThe right expressed in Article 10 of the Convention stresses the importance of the freedom of expression and the freedom of information as the cornerstones of a democratic and pluralistic society. The main issue in this article is defining the limits of the freedom of expression enjoyed by judges in those circumstances when they are the authors of critical statements, not only when the critical opinions are addressed at judges and courts.<br />The apolitical nature of judges means that their participation in a public debate on current political issues should be subject to special rules. The parent value of participation in a public debate is the special restraint. However, that does not change the fact that judges should comment on the current problems of the judicial system and the system of common courts. Judicial freedom of expression cannot be limited by a sanction threat violating the principles of the irremovability and appointment of judges.</p> Joanna Derlatka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1988 Mon, 17 Dec 2018 20:44:00 -0500 Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1989 Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistego charakteru spółek notowanych na alternatywnym rynku finansowym w Polsce. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, iż w głównej mierze na rynku NewConnect notowane są przede wszystkim spółki młode, innowacyjne oraz szybko rozwijające się. Przeprowadzona analiza empiryczna wykazała, iż większość z nich niestety nie charakteryzuje się szybkim rozwojem, krótkim okresem między ich założeniem a wejściem na rynek finansowy oraz wysokim poziomem innowacyjności. Wykazano również, iż na alternatywnym rynku finansowym w Polsce notowane są także spółki z takich branż, w których poziom innowacyjności ze względu na charakter prowadzonej działalności, od samego początku nie stanowi kluczowego elementu funkcjonowania. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, iż zmiany zachodzące na rynku NewConnect (od momentu jego założenia do obecnej chwili) niestety nie są korzystne. O ile na początku funkcjonowania alternatywnego rynku finansowego w Polsce, spółki na nim notowane charakteryzowały się stosunkowo wysokim poziomem innowacyjności, to niestety obecny poziom owej innowacyjności uległ obniżeniu. Paweł Tomasz Domaradzki ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1989 Mon, 17 Dec 2018 20:44:34 -0500 Ludobójstwo – czyli zbrodnia, której nie ma https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1990 <p>Wprawdzie artykuł w swej głównej osnowie nawiązuje do ludobójstwa na Wołyniu, w istocie jest refleksją etyczno-filozoficzną nad zagadnieniem zbrodni jako takiej. Historyczne przykłady ludobójstw (nie tylko na Ukrainie, nawet nie tylko w Europie) mają za zadanie ukazanie szerszego kontekstu motywów prowadzących do działań zbrodniczych. Same działanie też nie są tu najważniejsze. Ciekawszym wydał się autorowi cały skomplikowany proces usprawiedliwiania winy: tak zewnętrzny (wskazujący na systemy polityczne), jak i wewnętrzny (pokazujący psychikę działającego). Proces racjonalizacji niweczy wysiłek uzdrowienia relacji pomiędzy sprawcą i ofiarą, bo tłamsi sumienie i zaciemnia drogę do poznania prawdy.</p> Jan Kłos ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1990 Mon, 17 Dec 2018 20:44:59 -0500 Wnioskowanie materialne z perspektywy inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2033 <p>W języku naturalnym występują wnioskowania trudne do wyrażenia przy użyciu aparatury formalnej (logicznej). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym są takie wnioskowania, a dokładniej: czym są rozumowania – zwane niekiedy „wnioskowaniami materialnymi” – których poprawność zależy nie tylko od ich logicznej formy, ale przede wszystkim od treści (znaczenia) użytych stałych pozalogicznych. Wnioskowania formalne natomiast są poprawne (niezawodne) na podstawie tylko formy logicznej. W artykule są przedstawione i przeanalizowane kontrowersje związane z&nbsp;różnymi przykładami takich wnioskowań, między innymi podanymi przez Roberta B. Brandoma w inferencjalizmie znaczeniowym, który nawiązuje do poglądów Wilfrida Sellarsa. Brandom kwestionuje dotychczasową teorię wnioskowań, w której forma logiczna jest uznawana za podstawę ich poprawności. Akcentuje on, że wymogiem przeprowadzenia wnioskowania materialnego jest rozumienie treści wyrażeń informujących nie tylko o związkach formalnych, ale przede wszystkim o związkach pozaformalnych (treściowych). Wnioskowania formalne i materialne są normowane przez formalne i materialne warunki poprawności. Formalny warunek poprawności wnioskowania formalnego zależy od relacji wynikania logicznego zachodzącego między przesłankami i wnioskiem. Z kolei we wnioskowaniu materialnym warunek formalny jest spełniony, gdy między przesłankami a wnioskiem zachodzi relacja wynikania, której nie można przedstawić przy użyciu samego tylko słownika logicznego. Oba typy wnioskowań są również normowane przez materialny warunek poprawności (wymóg prawdziwości przesłanek i stąd wniosku).&nbsp;</p> Robert Kublikowski ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2033 Wed, 09 Jan 2019 17:34:04 -0500 The specificity of linguistic anthropology in the thought of Alessandro https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1996 <p>The major task of this paper is to present and discuss the specificity of linguistic anthropology in the thought of Alessandro Duranti. This discussion takes effect within the range of what Duranti calls the scope and theoretical concern in contemporary linguistic anthropology. In this discussion however, he presents a new interpretation and definition of human being in the perspective of linguistic anthropology. Thus, man is defined by the functionality of his language, as actualizing his social nature.<br>This work intends to present firstly, the scope of linguistic anthropology which would encompass definition, methods, object and purpose. This would be followed by a consideration of the main concepts that form the major areas of theoretical concern in Duranti’s contemporary linguistic anthropology namely: performance, indexicality and participation. In the concluding section, an attempt to examine Duranti’s project, especially in the light of the method of realistic metaphysics cultivated by the Lublin Philosophical School will be made.</p> Nwauzor Lambert Uwaoma ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1996 Mon, 17 Dec 2018 20:46:27 -0500 Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1706 <p align="center"><strong>STRESZCZENIE</strong></p> <p>Celem niniejszego artykułu jest ukazanie najważniejszych cech dialogicznego rozumienia wychowania, jakie znajdujemy w myśli filozoficznej Martina Bubera.&nbsp; Ponieważ określona koncepcja wychowania wynika zawsze z poczynionych założeń antropologicznych, stąd też omówienie podstawowych rysów Buberowskiej koncepcji wychowania umiejscowione zostało w szerokim kontekście jego teorii człowieka. W tej perspektywie wychowanie rysuje się jako akceptujący wybór świata reprezentowanego przez realną obecność wychowawcy. Świat proponowany przez osobę Buberowskiego „wychowawcy” to świat otwarty na międzyludzką wspólnotę oraz na Boga i wartości absolutne. Czynnikiem konstytutywnym tak rozumianego wychowania jest doświadczanie „odwrotnej strony”, czyli akt dialogicznego „obejmowania” wychowanka przez wychowawcę. Celem wychowania jest uformowanie „wielkich charakterów”, czyli ludzi wewnętrznie skonsolidowanych i odpowiedzialnych, którzy całą swą istotą potrafią reagować na niepowtarzalność każdej sytuacji.</p> <p align="center"><strong>From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic</strong></p> <p align="center"><strong>SUMMARY</strong></p> <p>The aim of this paper is to present the most important elements of dialogic education, which are found in Martin Buber’s writings. Since a concept of education is usually a result of previous anthropological assumptions, the basic outlines of Buberian anthropology are presented as first. In this perspective the education appears as an approval of the world’s view represented by the person of educator. The world proposed by Buberian educator is opened to the interpersonal community as well as opened to God and absolute values. The constitutional factor of education understood in this manner is so called “experience of the other side”, it means an act of a dialogic “embracing” of a pupil by the educator. As the main goal of the education appears the forming of “great characters”, it means persons spiritually consolidated and responsible, which are able to react with commitment to the uniqueness of every situation.</p> Mirosław Kiwka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1706 Tue, 18 Dec 2018 02:16:14 -0500 Współczesne postulaty unowocześnienia Kościoła i ich relewancja https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1998 <p>W dzisiejszych czasach Kościół katolicki staje się często przedmiotem surowej krytyki. Zarzuca mu się anachroniczność i skostniałość struktur organizacyjnych, krępowanie wolności słowa, propagowanie przestarzałych wzorców życiowych i kultury przednaukowej, totalitaryzm i zachłanność. Krytycy Kościoła formułują także postulaty jego odnowy, wzywając do modernizacji struktur, zdefiniowania na nowo kościelnej doktryny, udoskonalenia przekazu treści wiary oraz dostosowania działalności do oczekiwań społecznych. Wskazując Kościołowi kierunki transformacji, odwołują się do modnych dzisiaj poglądów (filozoficznych) i dokonujących się w świecie procesów społecznych. Pomijają przy tym fakt, że Kościół jest „Bożą budowlą” i nie można dokonać jego reformy bez odniesienia do słowa Bożego i Tradycji. Kościół zaś może prawdziwie odnawiać się tylko mocą Ewangelii i w wierności misji powierzonej mu przez Jezusa Chrystusa.</p> Ryszard Hajduk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1998 Mon, 17 Dec 2018 20:47:21 -0500 Care activities as an aducative factor in partitioned Poland https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1999 <p>Caring for others stems from the natural law and is one of the fundamental social functions. For centuries, the Church has been engaged in providing care rooted in the evangelical commandment to love your neighbor as yourself. Over time, lay people influenced by the Enlightenment ideals got increasingly involved in it. During the Partitions, health care organizations not only cared for people in need, but also had a much broader mission. Caring activities significantly shaped upbringing and built a moral value-based sense of community and responsibility for others to create social solidarity and bring up the young as people sensitive to others’ needs.</p> Wiesław Partyka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1999 Mon, 17 Dec 2018 20:47:59 -0500 The integration of the educational influences of parents and teachers - on mutual expectations and observed difficulties https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2000 <p>The question of cooperation between particular persons or groups is one of the more challenging tasks which appear on numerous planes of human functioning. The difficulty of finding an area of understanding and establishing a creative and substantive dialogue is attested by the recent events both in Poland and abroad. Quite frequently, the reason behind the lack of understanding is the so-called human factor; it is a conflict of interest, however, that is often responsible for creating such a barrier.</p> <p>In the process of teaching and educating children, the superior purpose is their comprehensive development. The family environment and the school are important carriers of values, while adopting a coherent vision of a child’s development seems to be a pillar of consistent influence and the main condition for achieving the common goal, that is the child’s integral development. For that reason, both parents and teachers, in the interest of the child’s well-being, should seek good mutual relations and proper cooperation at all costs, even when it is not easy or simple. It is essential that verbal declarations are reflected in the everyday life and actions of both sides.</p> <p>This article attempts to show the current state of cooperation between two basic educational environments and indicate the optimal model. For this purpose, among others the available studies were reviewed and analyzed, and own research was carried out based on the analysis of the statements of parents and teachers-educators.</p> Lidia Pietruszka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2000 Mon, 17 Dec 2018 20:49:15 -0500 Człowiek: podmiot wychowania czy jego funkcja https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2001 <p>W niniejszym artykule omówiono problem podmiotowości człowieka jako celu wychowania. Problem ten stawia się w kontekście sporu pomiędzy tradycją realizmu a idealizmu o rozumienie człowieka i o jego podmiotowość (sprawczość). Wyróżnia się dwa nurty w łonie idealizmu – indywidualizm i kolektywizm oraz w konfrontacji z nimi personalizm pedagogiczny. Dowodzi się, że tradycja idealizmu jest skażona redukcjonizmem poznawczym, o czym przesądza błędna koncepcja filozofii. Pokazuje się, że tradycja realizmu i wypracowane na jej gruncie rozumienie podmiotowości sięga myśli starożytnej Grecji, a jego pogłębienie wraz z uzasadnieniem to wkład kultury chrześcijańskiej.</p> Barbara Kiereś ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2001 Mon, 17 Dec 2018 20:49:39 -0500 Między egzotyzmem a nowoczesnością - Jerzego Bandrowskiego spojrzenia na azjatycki świat („Tygodnik Ilustrowany” 1919) https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1731 <p>Przedmiotem artykułu jest analiza reportażu Jerzego Bandrowskiego, który ukazywał się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1919 roku. Tekst rozpatrywany jest w perspektywie strategii informacyjnej realizowanej po odzyskaniu niepodległości przez opiniotwórczy periodyk, który w zmieniającej się sytuacji polityczno-kulturowej poszukiwał nowych form wypowiedzi, tematów i motywów. Przeprowadzona analiza pokazuje, iż reportaż stanowi z jednej strony kontynuację dotychczasowego modelu kreowania wizji azjatyckiej odmienności (egzotyzm), z drugiej zaś jest próbą zaproponowania czytelnikom nowego, odwołującego się do kategorii swojskości i nowoczesności, spojrzenia na kulturę azjatycką (głownie japońską).</p> Monika Gabryś-Sławińska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1731 Mon, 17 Dec 2018 20:50:35 -0500 Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyka https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2002 <p>Autorka artykułu stawia śmiałą tezę, że współczesna literatura polska w wielu przypadkach (a na pewno w przypadku omawianej tu prozy i scenariuszy pisanych przez Jakuba Żulczyka) nie diagnozuje jedynie sytuacji obyczajowej, ale również stwarza pewne wzorce zachowania. Używając pojęcia „przemocy symbolicznej” (ukonstytuowanego przez Pierre’a-Félixa Bourdieu), twierdzi, że takie pisarstwo generuje również patologiczne i szkodliwe społecznie zachowania. Szczególnie niebezpiecznym moralnie zjawiskiem jest narastająca w literaturze wulgaryzacja języka. Jest to w istocie błędne koło: społeczeństwo podpowiada pewne wulgarne środki wyrazu; pisarz, nagminnie je stosując, daje przyzwolenie by właśnie tak, a nie inaczej wysławiać się i postępować. Uczenie się niewłaściwych zachowań zachodzi dzięki procesom, które psychologia nazywa torowaniem (ang. priming), modelowaniem i budowaniem skryptów (ang. Scripts). Opisywane w artykule zjawiska,&nbsp;chociaż dotyczą przede wszystkim prozy polskiej, mają charakter uniwersalny. Zainteresowanie czytelnika z zagranicy mogą wzbudzić zwłaszcza psychologiczne konsekwencje odbioru literatury popularnej przejawiającej wymienione przez autorkę tendencje.</p> Dorota Kulczycka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2002 Mon, 17 Dec 2018 20:51:07 -0500 Il messaggio missionario della Radio Vaticana di fronte ai cambiamenti nei media della Santa Sede https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2003 <p>Da diversi anni è in atto un processo di ristrutturazione dei media vaticani. La Segreteria per la Comunicazione ha iniziato dei radicali cambiamenti delle strutture e dei programmi di tutte le entità di media che operano in Vaticano, attuando nuove strategie. Una delle sfide che continua ad essere molto viva è la funzione missionaria dei media vaticani, finora svolta dalla Radio Vaticana in modo molto efficace.<br>Una breve presentazione della riforma mostra le idee della trasformazione in atto. Il punto cruciale è l’apertura ad Internet e ai social media. Infatti, le nuove tecnologie non sempre sono accessibili al «mondo missionario», soprattutto a paesi dell’Africa lontani dalle grandi città. La Radio Vaticana deve trovare una buona risposta alle esigenze di tutti per continuare ad essere un mezzo apostolico missionario significativo.</p> Leszek Gęsiak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2003 Mon, 17 Dec 2018 20:51:37 -0500 Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2004 Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, przekład: Karolina Lebek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 301. Rafał Pastwa ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2004 Mon, 17 Dec 2018 20:52:28 -0500 Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religii https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2005 <p>Zbigniew Kubacki SI,<em> Wprowadzenie do teologii religii</em>, Seria Bobolanum nr 11, Wydawnictwo RHETOS, Warszawa 2018, ss. 307</p> Eugeniusz Sakowicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2005 Mon, 17 Dec 2018 20:52:53 -0500