„Zeszyty Naukowe KUL” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Wydawnictwo KUL. Aktualnie w czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie. Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE).  Więcej >

ISSN: 2543-9715 (Online) ISSN: 0044-4405 (Print)Wydawca: Wydawnictwo KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 
 

„Zeszyty Naukowe KUL” rekomendowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

Pismem z dnia 1 marca 2019 zostaliśmy poinformowani o rekomendacji naszego czasopisma do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

„Zeszyty Naukowe KUL są czasopismem z 60-letnią tradycją, co jest ważnym atutem dla prestiżu i rozpoznawalności tytułu w środowisku polskich badaczy” – napisano w uzasadnieniu. Opiniujący docenili również plany Redakcji dotyczące umiędzynarodowienia ZN KUL.  • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Baza czasopism humanistycznych (BazHum)
  • Arianta

MNISW
10 pkt., lista B