„Zeszyty Naukowe KUL” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydawnictwo KUL. Czasopismo ma charakter naukowy i interdyscyplinarny. Od 2019 roku problematyka w nim poruszana koncentruje się na temacie wartości – ich identyfikacji, roli, przemian, konfliktu wartości oraz ich oddziaływania na wielokulturowe społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na ich systemy prawne i polityczne. Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE).  Więcej >

ISSN: 2543-9715 (Online) ISSN: 0044-4405 (Print)Wydawca: Wydawnictwo KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 
 

Zmiana profilu czasopisma

2019-05-06

Informujemy, że „Zeszyty Naukowe KUL” mają nowy profil merytoryczny. Pozostają nadal czasopismem interdyscyplinarnym, lecz od 2019 roku problematyka w nich poruszana koncentruje się na temacie wartości – ich identyfikacji, roli, przemian, konfliktu wartości oraz ich oddziaływania na wielokulturowe społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na ich systemy prawne i polityczne.

Zachęcamy do zgłaszania tekstów do publikacji na łamach ZN KUL. Zgłoszeń należy dokonywać przez system OJS czasopisma: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/about/submissions.

 

Zeszyty Naukowe KUL już oficjalnie na liście 500 czasopism zakwalifikowanych do programu „Wsparcie dla czasopism”

2019-03-29

Obecność ZN KUL na liście 500 czasopism przewidzianych do wsparcia oznacza, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych... (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.) ZN KUL znajdą się w wykazie czasopism naukowych MNiSW i za publikację artykułu naukowego na łamach naszego czasopisma autorzy będą mogli zgłosić 20 pkt. do dorobku naukowego, a za publikację recenzji – 5 pkt.

„Zeszyty Naukowe KUL” rekomendowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

Pismem z dnia 1 marca 2019 zostaliśmy poinformowani o rekomendacji naszego czasopisma do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

„Zeszyty Naukowe KUL są czasopismem z 60-letnią tradycją, co jest ważnym atutem dla prestiżu i rozpoznawalności tytułu w środowisku polskich badaczy” – napisano w uzasadnieniu. Opiniujący docenili również plany Redakcji dotyczące umiędzynarodowienia ZN KUL.  • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Baza czasopism humanistycznych (BazHum)
  • Arianta

MNISW
10 pkt., lista B