Jędrzejczak, A. (2018). Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 53-69. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1732