Owsiński, Piotr. 2019. Zu Konfessionsfragen in Den Ausgewählten Deutschen Dorfwillküren in Polen / O Kwestiach Wyznaniowych W Wybranych Niemieckich Wilkierzach Wiejskich W Polsce. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17 (styczeń), 181-97. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1714.