https://ojs.academicon.pl/kst/issue/feed Kieleckie Studia Teologiczne 2019-12-31T08:52:39+00:00 Tomasz Siemieniec kst@ojs.academicon.pl Open Journal Systems <p>„Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany&nbsp;od&nbsp;r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w&nbsp;Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma&nbsp;jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii&nbsp;i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są&nbsp;czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 6 pkt.), indeksowananym w&nbsp;bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz&nbsp;w&nbsp;bazie CEEOL.&nbsp;<a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/about">Więcej &gt;</a></p> https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2097 Biblijne podstawy nauki o aniołach w nauczaniu Jana Pawła II 2019-12-31T08:48:25+00:00 Kamil Przemysław Banasik klbanasik@wp.pl <p>Artykuł analizuje nauczanie Jana Pawła II dotyczące aniołów, które wygłosił podczas środowych katechez w 1986 roku. Ukazane zostało znaczenie anioła oraz archanioła w starotestamentalnych i nowotestamentowych tekstach. Na uwagę zasługuje to, że Jan Paweł II przypomniał o centralnym miejscu Jezusa Chrystusa, które zajmuje wśród czystych duchów. Jego pierwszeństwo wynika z posiadanego "imienia", na które wskazuje Pismo Święte. Jan Paweł II w odniesieniu do Nowego Testamentu ukazuje liczne dowody obecności aniołów w życiu Jezusa i dziejach zbawienia. W swojej wolności zostali powołani do adoracji Boga i prowadzenie człowieka do zbawienia. Papież w eschatologii zwrócił uwagę, że podczas Sądu Bożego anioły będą wykonawcami wyroków Bożych.</p> 2019-12-31T06:43:40+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2135 Transhumanizm w świetle teologii 2019-12-31T08:48:39+00:00 Michał Baran mjk.baran@gmail.com <p>Problem transhumanizmu pozwala postawić na nowo najważniejsze pytania o człowieka, jego wolność i relację do Boga. Poważne potraktowanie dorobku nauki i możliwości technologicznych świata współczesnego pozwala na nowo odkryć doświadczenie wiary pierwszych chrześcijan, którzy w dokonanym na krzyżu dziele Chrystusa oraz jego wspólnotowym uobecnieniu w tajemnicy zmartwychwstania dostrzegali zwycięską siłę pozwalającą pojednać wszystkie odwieczne sprzeczności biologicznego, a zarazem duchowego świata. Ta właśnie wiara w przełamywanie procesów ujętych w artykule pod nazwą “algorytmu społecznego” pozwala patrzeć dziś z nadzieją na przekraczanie kolejnych granic biologiczno-technologicznych, a zarazem przynagla by w obliczu coraz bardziej uwalnianych pożądliwości oraz zaprzęganych na ich użytek coraz większych sił, z całą mocą głosić dokonane na krzyżu zwycięstwo Chrystusa.</p> 2019-12-31T06:42:08+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2133 Post − wspólne dobro chrześcijan 2019-12-31T08:48:54+00:00 Edyta Brzezińska edytabrzezinska.mail@gmail.com <p>Biblijnie ugruntowana praktyka postu nie znalazła jeszcze należnego sobie miejsca w dokumentach ekumenicznych. Jest jednak środkiem, który mógłby łączyć podzielonych chrześcijan w dobrach duchowych. Post doskonale wpisuje się w ramy „ekumenizmu duchowego”, który zakłada wewnętrzną przemianę i prawdziwe umartwienie wraz z modlitwą. Skoro chrześcijanie nie mogą jeszcze w pełni razem uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, mogą zjednoczyć się we wspólnym poście, który w ten sposób nabierze wymiaru postu prawdziwie „eucharystycznego”. Post może być wyrazem głodu jedności, tęsknoty za jednością, która stanie się faktem wraz z powrotem Pana. Artykuł przedstawia post z perspektywy rzymskokatolickiej, prawosławnej, ewangelickiej i z punktu widzenia nowych nurtów życia chrześcijańskiego, celem odnalezienia właściwego wyrazu dla jego ekumenicznej praktyki.</p> 2019-12-31T06:45:08+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2060 Definicja politetyczna, stopniowa i złożona – sposoby definiowania religii w teologii i religioznawstwie 2019-12-31T08:49:19+00:00 Tereza Huspekova tereza.huspekova@gmail.com <div class="ginger-module-correctionBubble-onboarding"> <p>Artykuł zajmuje się zagadnieniem definicji religii między teologią i religioznawstwem. Na polu teologii w XX w. refleksja na temat religii cieszyła się znacznym zainteresowaniem, przy czym teologowie nierzadko korzystali z dorobku autorów z dziedziny religioznawstwa. Przez wielu jednak zauważone zostały niektóre tylko podejścia religioznawcze, a inne, jak np. antropologia religii, były pomijane. Dlatego tematem rozważań w tym artykule jest kwestia antropologicznej definicji religii jako inspiracji dla refleksji teologicznej. Tekst ma na celu pokazać, pod jakimi warunkami podejścia do religii właściwe antropologii religii mogłyby być do zaakceptowania przez teologię oraz przedstawić jedno ujęcie, mianowicie politetyczną definicję religii, jako możliwe rozwiązanie danego problemu. Główna część artykułu bazuje na terminach i teoriach religioznawczych, całość argumentacji jednak jest zakorzeniona w perspektywie teologicznej.</p> <div class="ginger-module-correctionBubble-onboarding-bubble ginger-module-correctionBubble-onboarding-bottom">&nbsp;</div> </div> 2019-12-31T06:55:57+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2107 Wpływ rodziny na kształtowanie modlitwy u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 2019-12-31T08:49:37+00:00 Michał Kościański kostekmk2@wp.pl <p>W tym artykule zostanie przedstawiona postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej modlitwa. Autor opiera się przede wszystkim na źródłach, jakimi są pisma świętej Teresy jak również na tekstach biblijnych oraz innych opracowaniach. Autor ukazuje, co na temat modlitwy pisała święta Teresa; czym jest modlitwa dla świętej Teresy i co miało istotny wpływ na tę modlitwę.</p> 2019-12-31T06:58:27+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2095 The Geneza nurtu Nouvelle Théologie 2019-12-31T08:49:43+00:00 Daria Modro dariamodro@gmail.com <p>Ruch odnowy teologii we Francji, nazywany <em>Nouvelle Théologie</em>, narodził się w pierwszej połowie XX wieku i przyczynił do reformy Kościoła po Soborze Watykańskim II. Przedstawicielami tego nurtu we Francji byli dominikanie z ośrodka Le Saulchoir i jezuici związani z Lyon-Fourvière.</p> <p>Rozkwit ruchu datuje się na lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku. Zamiarem przedstawicieli nurtu <em>Nouvelle Théologie</em> była szeroko rozumiana odnowa teologiczna poprzez powrót do źródeł. Lektura Ojców Kościoła wywołała krytyczny osąd nad błędami neotomizmu, który – w ich przekonaniu – doprowadził do rozłamu między teologią a zwykłym człowiekiem. Nowi Teologowie zwrócili się w kierunku współczesnego człowieka, skupiając się na jego wątpliwościach, problemach wiary, cierpieniu.</p> <p>Źródeł nurtu można doszukiwać się w narodzinach modernizmu, a także w myśli filozoficznej Johanna Adama Möhlera, Maurice’a Blondela, Josepha Maréchala i Pierre’a Rousselota.</p> 2019-12-31T07:00:33+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2189 Teologiczne znaczenie ofiary i opłaty w świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a pragmatyzmem 2019-12-31T08:50:03+00:00 Jan Strumiłowski jancist@gmail.com <p>Jednym z zadań Kościoła jest strzeżenie prawdy objawionej oraz jej przekazywanie w taki sposób, by zachowując wierność depozytowi wiary, wyrażać jej treść w sposób zrozumiały i dostosowany do mentalności człowieka współczesnego. To zadanie domaga się nieustannej reformy i dostosowania do współczesności, tak jednak, by nie zdradzić samego depozytu. Reforma zatem powinna uwzględniać dwa bieguny: wierność tradycji oraz uwzględnienie współczesnej wrażliwości, lub mówiąc inaczej wierność przesłankom teologicznym oraz świadomość doczesności (pragmatyzm i utylitarność).</p> <p>Szybkie przemiany społeczne i światopoglądowe mogą powodować presję nadążenia za nimi oraz zbytnie koncentrowanie się na owym drugim biegunie, co może z kolei prowadzić do nieuświadomionego zaniedbania racji teologicznych kryjących się za przekazywanymi prawdami lub praktykami Kościoła. Artykuł jest analizą przesłanek zarówno utylitarnych jak i teologiczno-duchowych, związanych z praktyką finansowania Kościoła, w celu ukazaniu zależności i powiązań kryjących się za proponowanymi współcześnie rozwiązaniami dotyczącymi troski o dobra doczesne Kościoła.</p> 2019-12-31T07:02:33+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2115 Sen nasz powszedni a śnienie nasze niezwykłe. Czy Bóg może objawiać się przez sny? 2019-12-31T08:50:39+00:00 Rafał Hołubowski holubowski@onet.pl <p>Artykuł analizuje fenomen ludzkiego spania i śnienia snów z perspektywy teologicznej, biblijnej, historycznej oraz w świetle najnowszych badań naukowych. Opis złożonych procesów zachodzących podczas snu oraz, jeszcze nie do końca naukowo wyjaśnionego, znaczenia marzeń sennych jest tłem do rozważań nad powracającym współcześnie zaciekawieniem snem oraz śnieniem i ich interpretacją. Sny od zawsze fascynowały ludzkość. Zainteresowanie nimi znajdujemy w starożytnej literaturze oraz w Biblii, a i dziś nauka nadaje im nowych znaczeń i sposobów ich zrozumienia. We współczesnym nurcie charyzmatycznym, zarówno katolickim jak i protestanckim, można zaobserwować odnowę zainteresowania snami i ich duchowym znaczeniem. Pojawia się coraz więcej publikacji na temat snów, ich rozumienia i interpretacji. Ostatecznie artykuł ma na celu ukazać na ile, z teologicznego z punktu widzenia, sny mogą być miejscem spotkania z Bogiem i przestrzenią do Jego prorockiego objawiania się ludziom.</p> 2019-12-31T06:54:37+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2123 „Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków” (por. Mk 2,22). Niektóre aspekty odnowy współczesnej ewangelizacji 2019-12-31T08:50:54+00:00 Jacek Iwan jaceks.iwan@gmail.com <p>Kościół w stylu swego duszpasterstwa potrzebuje ciągłej odnowy. Z jednej strony jest to odnowa dyktowana ożywczym „fermentem” Ducha Świętego. Z drugiej strony odnowa ta polega na wsłuchiwaniu się w głos współczesnego świata, aby w świetle Ewangelii odpowiedzieć na dręczące go pytania (por. KDK 4,44). Współczesna ewangelizacja jest ewangelizacją w świecie zsekularyzowanym. Stąd też Kościołowi potrzebne jest misyjne nawrócenie duszpasterstwa. Chodzi tu o wyjście na peryferie wspólnot kościelnych, aby odważnie i zarazem wiernie głosić Ewangelię tam, gdzie Chrystus nie zakorzenił się jeszcze w sercu człowieka. Chodzi także o uaktywnienie w ewangelizacji wszystkich członków Kościoła, zwłaszcza świeckich. Tej aktywizacji winien towarzyszyć proces autoewangelizacji Kościoła rozumiany jako pogłębianie kontaktu z misterium Boga żywego.</p> 2019-12-31T06:57:01+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2102 Rola szkoły katolickiej wobec wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego. 2019-12-31T08:51:17+00:00 Artur Płaziński artur.plazinski@gmail.com <p>Autor podejmuje temat działalności szkół katolickich w społeczeństwie ponowoczesnym. Podstawą dla artykułu jest określenie głównych wyzwań jakie stawia postmodernizm, dla edukacji katolickiej. Wyzwanie te są opisane w pierwszej części artykułu. Kolejnym elementem jest zarys historii szkolnictwa katolickiego w Polsce. Wskazuje to, iż wysiłek edukacyjny Kościoła rozwija się na przestrzeni historii i tak samo powinien odnieść się do kontekstu postmodernizmu. Ostatnia część wskazuje na elementy tożsamości szkoły katolickiej jako odpowiedź na aktualny kontekst społeczno-filozoficzny.</p> 2019-12-31T07:01:26+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2104 Rzymskie cnoty virtus i fides w interpretacji św. Augustyna w De civitate Dei 2019-12-31T08:51:34+00:00 Tomasz Przemysław Szczepanik tomeks221@poczta.onet.pl <p>Dzieło De civitate Dei, w którym Augustyn podejmuje - obok innych wielkich tematów - także temat relacji z rzymskimi cnotami obywatelskimi, zostało napisane podczas groźby upadku Rzymu na początku piątego wieku. Augustyn przedstawia postacie legendarne i historyczne, takie jak Regulus czy Scewola, ponieważ ich virtus i fides mogą - jego zdaniem - stać się przykładem cnoty chrześcijańskiej dla wyznawców nowej religii.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Virtus - według św. Augustyna - ma być jedną z głównych wartości, które pomagają w lepszym oddaniu się Bogu. Virtus chrześcijan powinien przyczyniać się do pomnażania chwały Bożej. Chrześcijanin stawia przede wszystkim nie swoją chwałę, ale chwałę samego Boga. Ponadto chrześcijanie powinni być gotowi znosić wszelkie cierpienia z odwagą.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Święty Augustyn konfrontuje niektórych bohaterów chwalonych przez pogan za działania chrześcijan. Przykład Mucjusza Scewoli św. Augustyn mobilizuje chrześcijan do heroicznego zachowania z powodu chwały Bożej i właściwego uzasadnienia potrzeby cierpienia. Augustyn wzywa chrześcijan, aby mogli poświęcić całe swoje ciało, nie winiąc za to Boga. Każdy chrześcijanin, który podejmuje jakiś chwalebny czyn, musi pamiętać tylko o chwale Bożej.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kolejną z najbardziej cenionych rzymskich cnót była fides. Było to rozumiane jako lojalność, stabilność i wytrwałość w podejmowaniu decyzji. W „De civitate Dei” Augustyn często pokazywał wartość fides, wykorzystując między innymi przykład Regulusa. Jednak zrozumiał tę cnotę w nieco inny sposób. Odniósł się bezpośrednio do chrześcijańskiej wierności niebiańskiej ojczyźnie, a nie ziemskiej, jak to zrobili poganie. Chrześcijanin, w przeciwieństwie do Regulusa, który pozostał lojalny wobec wroga, ma przekazać swoje losy Stwórcy, który jest dawcą wszystkich darów. Nie jest to już fides rozumiane jako lojalność lub stabilność w myśleniu, ale fides to cnota odnosząca się do Boga.</p> 2019-12-31T07:03:45+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2035 Chwalebny symbol (nie)chlubnej śmierci - ewolucja semantyczna symboliki krzyża w chrześcijaństwie 2019-12-31T08:52:27+00:00 Justyna Beata Kuśtowska justyna.kustowska@gmail.com <p>Artykuł porusza tematykę symboliki krzyża oraz jej (r)ewolucji na przestrzeni wieków. W artykule zwraca się uwagę na funkcjonowanie krzyża – jako symbolu – w religiach i kulturach świata. Szczególny nacisk kładzie się jednak na polisemantyczną wymowę krzyża w chrześcijaństwie. Tekst przekazuje odbiorcy treści skupione wokół wydarzeń religijno-kulturowo-historycznych, które przyczyniły się do rozpowszechnienia tego symbolu.</p> 2019-12-31T06:59:27+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2185 Małżeństwo według kan. 1055 KPK 1983 2019-12-31T08:52:39+00:00 Wojciech Wąsik wwasik@kielce.opoka.org.pl <p>Niniejszy artykuł pozwala prześledzić złożony proces redagowania kan. 1055 KPK 1983, który dokonywał się podczas prac nad rewizją KPK. Zawiera analizę źródeł wspomnianego kanonu. Prezentuje miejsce tej normy w Kodeksie. W artykule przeanalizowane zostały również szczegółowe uregulowania prawne zawarte w kan. 1055 KPK 1983.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Małżeństwo ukazane zostało w kan. 1055, §1 KPK 1983, zasadniczo w perspektywie przymierza (<em>foedus</em>), jednak prawodawca nie zrezygnował z idei kontraktu, co potwierdza kan. 1055, § 2 KPK 1983. Małżeństwo, jako <em>totius vitae consortium,</em> zakładające wzajemne osobowe oddanie się sobie małżonków w miłości, według kan. 1055, §1 KPK 1983 jest nie tylko wspólnotą w dziedzinie życia intymnego małżonków, lecz także wspólnotą we wszystkich innych dziedzinach życia. W kanonie tym zniknął podział celów małżeństwa na pierwszorzędne i drugorzędne, a także ich hierarchizacja. Zmniejszony został dystans pomiędzy małżeństwem <em>in fieri</em>, a małżeństwem <em>in facto esse</em>. Zharmonizowane zostały elementy subiektywne, nieinstytucjonalne małżeństwa z instytucjonalnymi, o charakterze publicznym. Ponadto w kan. 1055, §1 KPK 1983 udało się stworzyć swoistą wewnętrzną dynamikę, wyrażającą się w tym, iż małżeństwo z instytucji prawa naturalnego, zostało wyniesione do porządku sakramentalnego, w porządku zbawienia.</p> 2019-12-31T07:04:53+00:00 ##submission.copyrightStatement##