https://ojs.academicon.pl/kst/issue/feed Kieleckie Studia Teologiczne 2020-12-31T14:57:46+01:00 Tomasz Siemieniec kst@ojs.academicon.pl Open Journal Systems <p>„Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany&nbsp;od&nbsp;r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w&nbsp;Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma&nbsp;jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii&nbsp;i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są&nbsp;czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 6 pkt.), indeksowananym w&nbsp;bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz&nbsp;w&nbsp;bazie CEEOL.&nbsp;<a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/about">Więcej &gt;</a></p> https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3527 Etyczne i moralne wyzwania związane ze stosowaniem Sztucznej Inteligencji 2020-12-31T09:50:42+01:00 Michał Lesław Bieroński fas00la@hotmail.com <p>We współczesnym świecie coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem „Sztuczna Inteligencja”. Możemy ją odnaleźć w bardzo skomplikowanych systemach komputerowych, robotach humanoidalnych, ale także w naszych smartfonach a nawet pralkach. Wciąż wzrastający wpływ SI na ludzkie życie niesie za sobą wiele różnych pytań, zarówno o samą ideę stworzenia SI na wzór człowieka, która przyświecała twórcom tej dziedziny badań, jak i o sposoby w jakie jest wykorzystywana. W tym artykule prezentuję zarys problematyki związanej z zastosowaniem SI w życiu społecznym. Choć idea stworzenia SI dorównującej możliwościami ludziom jest jeszcze daleka od realizacji (o ile w ogóle możliwa?), to samego wpływu jaki wywiera SI na społeczeństwo nie da się przemilczeć. Artykuł w pierwszej części przedstawia różne przyczyny trudności związanych z SI (kwestia ludzkich motywacji, problem "czarnej skrzynki"). W drugiej części przedstawiam wybrane z zagrożeń jakie niesie za sobą dalszy, niczym nieograniczony rozwój SI (m.in. destabilizacja, bałwochwalstwo czy niedające się przewidzieć konsekwencje).&nbsp;</p> 2020-12-30T13:56:05+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3547 Rozumienie narodu w perspektywie nauczania społecznego Kościoła 2020-12-31T09:50:44+01:00 Rafał Dudała rafal.dudala@ujk.edu.pl <p>Zagadnieniu narodu swoją uwagę poświęcają przedstawiciele szeregu dyscyplin naukowych, głównie społecznych i humanistycznych. W dyskusji tej udział bierze także katolicka nauka społeczna, stosując przy tym własną aparaturę badawczą i metody aplikacji uzyskiwanych efektów, czego prezentację stanowi niniejszy artykuł. W obliczu trudności związanych z precyzyjną definicją pojęcia narodu, za ważne uznać należy próby teoretycznego jego ujęcia. Do większości z nich nawiązuje także społeczna nauka Kościoła, opisując naród jako wspólnotę ludzi odznaczającą się wspólnym pochodzeniem, językiem i kulturą oraz posiadającą wspólną świadomość polityczną. W oparciu o te zasady własne nauczanie na temat narodu formułował Jan Paweł II, uwzględniając sytuację zmieniającego się świata przełomu tysiącleci. Ważne miejsce w kontekście omawianego dyskursu na temat narodu i przysługujących mu praw, zajmuje także wskazanie błędnych zasad moralności narodowej, z dwiema podstawowymi – kosmopolityzm i nacjonalizm.</p> 2020-12-30T13:54:29+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3243 Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota 2020-12-31T09:50:46+01:00 Adam Stanisław Nowak adamek.now@wp.pl <p>Opracowanie jest krótką prezentacją trzech utworów autorstwa Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota. Reprezentują one wczesnośredniowieczną poezję suplikacyjną. Główne motywy tych utworów to modlitwa błagalna skierowana do Boga w obliczu różnych nieszczęść, związanych z żywiołami i innymi niebezpieczeństwami zagrażającymi człowiekowi. Niniejsze opracowanie może być przyczynkiem do odkrywania skarbów poezji średniowiecza, jej piękna oraz duchowej głębi.</p> 2020-12-30T13:56:51+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3550 Implikacje teologiczne w twórczości motetowej na przykładzie Ave Maria (…) Virgo serena Josquina des Prés 2020-12-31T09:50:47+01:00 Michał Olejarczyk molej@wp.pl <p>W niniejszym artykule zostały ukazane implikacje teologicznych dostrzegalne w twórczości jednego z najbardziej znanych motetów flamandzkiego kompozytora okresu renesansu Josquina des Prés na przykładzie motetu <em>Ave</em> <em>Maria</em> (. . . ) <em>Virgo</em> <em>serena</em>. Jest to jedna z najdoskonalszych kompozycji swoich czasów. Motet jest 4-głosowaą kompozycją do tekstu łacińskiego. Źródłem tego tekstu jest najprawdopodobniej modlitwa ku czci Maryi, Matki Bożej Łaskawej. Kompozycja przedstawia ważne sceny z życia Maryi. Każda strofa ma inny sposób opracowania. Możemy doszukać się w tym dziele pewnych treści i tematów teologicznych, które dotyczą Maryi. W analizowanej kompozycji występuje kilka technik kompozytorskich. Słowa kluczowe, które w niej występują, są niezbędne do odczytania właściwego sensu kompozycji. Symbolika liczb i wykorzystanie środków technicznych staje się środkiem przekazu treści teologicznych.</p> 2020-12-30T13:54:13+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3281 Sacrum między profanum, czyli o kwestiach wyznaniowych w testamentach szlachetnie urodzonych kobiet w Prusach Królewskich xvii-go wieku 2020-12-31T14:57:46+01:00 Piotr Aleksander Owsiński piotr.owsinski@uj.edu.pl Anna Aleksandra Paluch anna.aleksandra.paluch@gmail.com <p>Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kwestii wyznaniowych w testamentach kobiet szlachetnie urodzonych w Prusach Królewskich XVII-go wieku, na obszarze objętym niegdyś procesem niemieckiego osadnictwa na Wschodzie. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak często i jak mocno kwestie związane z <em>sacrum</em> pojawiają się w kontekście ostatniego przejścia człowieka, tj. w kontekście jego śmierci. Ponieważ dla dawniejszego spadkodawcy testament stanowił pomost między doczesnością a wiecznością, był on miejscem przenikania się sfer <em>sacrum</em> i <em>profanum</em>. Dlatego testamenty minionych epok są cennym źródłem wiedzy o duchowości, w tym religijności, sporządzających je testatorów. Przedstawiona w niniejszej pracy eksploracja poświęcona została zawartym w badanych testamentach odwołaniom do Boga, Matki Bożej oraz świętych i błogosławionych Kościoła. Wskazane zostały konkretne funkcje i konteksty, w jakich podmioty te występują w analizowanych dokumentach. Niniejsza praca pozwala rzucić światło na duchowość i religijność testatorek oraz na funkcję testamentu, jaką pełnił on dla szlacheckich kobiet w Prusach Królewskich XVII-go wieku.</p> 2020-12-30T13:56:36+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3532 Eucharystia jako szczyt i źródło communio 2020-12-31T09:50:50+01:00 Karol Andrzej Rasała karolrasala2@gmail.com <p>W niniejszym artykule została podjęta analiza tekstów J. Ratzingera poświęconych zagadnieniu Eucharystii spośród których można wyróżnić najpierw te, w których podejmuje się on refleksji nad tajemnicą Eucharystii omawiając jej źródła. W tekstach tych bawarski teolog stara się określić istotę i trwałość tego sakramentu, widząc w tym niewzruszony fundament dla <em>communio</em> Kościoła. Ten wymiar zostanie przeanalizowany w pierwszej części niniejszego tekstu. W dalszej części omówiono, jaką rolę według bawarskiego teologa pełni Eucharystia w życiu Kościoła oraz jak oddziałuje ona na członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Ostatnią część poświęcono realizacji Eucharystii w życiu chrześcijan i jej wpływu na budowanie <em>communio</em> we wspólnocie, którą jest Kościół z uwzględnieniem wskazanych przez J. Ratzingera konkretnych sposobów realizacji kościelnej <em>communio</em>. Bawarski teolog w swej refleksji nad rolą Eucharystii w budowaniu wspólnoty Kościoła nie chce bowiem poprzestać wyłącznie na refleksji teoretycznej, ale wskazuje konkretne sposoby realizacji omawianej rzeczywistości w życiu chrześcijan.</p> 2020-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3510 Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji 2020-12-31T09:50:51+01:00 Mieczysław Rusiecki Xmrusiecki@kielce.opoka.org.pl <p>Ukazane&nbsp;&nbsp; w niniejszym artykule etapy przebaczenia w liczbie 12 pozwalają całkowicie uzdrowić i oczyścić człowieka z wszelkiej nienawiści, groźnych urazów i uprzedzeń po doznanym bolesnym oczernianiu. Podstawowym warunkiem przebaczenia jest pełna dojrzałość osobowościowa ubogacana wiarą, nadzieją i miłością płynącą z Chrystusowego Krzyża. Tylko człowiek zmierzający drogą ku doskonałości i świętości – dzięki łasce – zdobędzie się na heroizm pełnego zerwania ze złem oraz żyje zafascynowany gorliwym zakorzenianiem się w duchowym, godziwym dobru.</p> 2020-12-30T13:56:21+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3551 Biogramy wraz z bibliografią podmiotową i przedmiotową duchownych diecezji kieleckiej w Słowniku Polskich Teologów Katolickich. Sprawozdanie z wykonanych prac 2020-12-31T09:50:43+01:00 Andrzej Kwaśniewski a.kwasniewski@uksw.edu.pl <p>Sprawozdanie obejmuje prace polegające na opracowaniu biogramów duchowieństwa diecezji kieleckiej do Słownika Polskich Teologów Katolickich. Badania te rozpoczęły się w latach siedemdziesiątych i były publikowane w poszczególnych tomach słownika. Pierwszy tom słownika wydano w 1981roku. W 2019 roku ukazał się najnowszy – 10. tom. Biogramy duchowieństwa z czasów funkcjonowania diecezji kieleckiej XIX-XXI wiek były zwykle opracowywane przez duchownych należących do kieleckiego środowiska naukowego związanego z Seminarium Duchownym w Kielcach. Tereny diecezji kieleckiej w średniowieczu i w nowożytności&nbsp; wchodziły w skład diecezji krakowskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Biogramy duchowieństwa działającego w tamtym czasie zwykle były sporządzane przez księży nie związanych ze środowiskiem teologicznym działającym w Kielcach. Dzięki słownikowi większość kieleckich pisarzy kościelnych, którzy pozostawili publikacje odznaczające się walorami naukowymi, posiada dobrze udokumentowane biogramy złożone z życiorysu naukowego, bibliografii podmiotowej i przedmiotowej</p> 2020-12-30T13:53:46+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3534 Recenzja książki: Andrzej A. Napiórkowski, Kościół Ducha kontynuacją wcielenia Chrystusa, Biblos, Tarnów 2020, ss. 232 2020-12-31T09:50:46+01:00 Magdalena Anna Żyła magdalena.anna@poczta.onet.pl 2020-12-30T13:54:45+01:00 ##submission.copyrightStatement##