https://ojs.academicon.pl/kst/issue/feed Kieleckie Studia Teologiczne 2022-12-30T14:30:17+01:00 Tomasz Siemieniec kst@ojs.academicon.pl Open Journal Systems <p>„Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany&nbsp;od&nbsp;r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w&nbsp;Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma&nbsp;jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii&nbsp;i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są&nbsp;czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 20 pkt. - wg listy z dnia 1.12.2021), indeksowananym w&nbsp;bazach: ERIH Plus, BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz&nbsp;w&nbsp;bazie CEEOL.&nbsp;<a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/about">Więcej &gt;</a></p> https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/5001 Międzywyznaniowy wymiar edukacji religijnej w zakresie architektury 2022-12-20T10:40:21+01:00 Jarosław Jan Czerkawski jarekxcz@gmail.com <p>Od samego początku w przestrzeni życiowej człowieka jest obecna religia. Religia kształtowała odpowiednie postawy społeczne, pomocne w codziennym życiu. Dla swoich bóstw człowiek budował obiekty sakralne, które służyły do przeżywania sacrum i tworzenia atmosfery modlitewnej. Współczesny świat kultury zachodniej, w której przeważającą religią było chrześcijaństwo, został religijnie zróżnicowany. Pojawiły się wyznania do tej pory nieobecne w publicznej przestrzeni. Pluralizm życia politycznego, gospodarczego, obyczajowego dotknął także wymiaru religijnego. Istnieje konieczność podjęcia odpowiedniej edukacji religijnej, która ukształtuje właściwe postawy wobec przestrzeni sakralnej danej religii. Istotne zadanie w propagowaniu edukacji religijnej przypada tu Kościołowi katolickiemu posiadającemu ogromną liczbę obiektów kultu religijnego. Kościół spotyka się coraz częściej z niezrozumieniem, czym jest przestrzeń sakralna i sacrum obiektu religijnego.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 Kieleckie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/4014 „Pomagać ludziom myśleć” – popularnonaukowa działalność Michała Hellera w służbie nowej ewangelizacji 2022-05-22T14:47:56+02:00 Przemysław Tomasz Filipkiewicz palamas1@wp.pl <p>Wykład Michała Hellera pt. Nowa ewangelizacja a świat nauki w świetle jego popularnonaukowej działalności stanowi cenne źródło wielu potencjalnych impulsów dla nauki racjonalnego oraz krytycznego myślenia w duchu fides et ratio w ewangelizacyjnej działalności Kościoła. <br />Autor artykułu, analizując wykład Hellera, w skrótowym zarysie, wydobywa z zewnątrznaukowej działalności tarnowskiego naukowca cztery zasadnicze postulaty, będące odpowiedzią na kryzys chrześcijańskiej wiary, związany z dynamicznym postępem naukowo-technicznym. Pod tym kątem rozpatruje Hellerowską ideę: moralności myślenia, filozofii jako sposobu na życie, ontologii sensu oraz logosfery. </p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 Kieleckie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/4773 Recepcja idei misyjnej w publikacjach naukowych „Kieleckich Studiów Teologicznych” w latach 2002–2021 2022-12-03T19:00:02+01:00 Michał Kacprzyk michal.kacprzyk1@gmail.com <p>Czasopismo naukowe „Kieleckie Studia Teologiczne”, które wydawane jest w Kielcach od 2002 r., podejmuje refleksję teologiczną w wielu obszarach tejże dyscypliny. Wśród wielu publikacji możemy znaleźć również te o tematyce misyjnej bądź ewangelizacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż występujące w tymże czasopiśmie artykuły o wyżej wymienionej tematyce poruszają wiele ciekawych kwestii, jak choćby interpretacja tekstów biblijnych odnoszących się do dzieła misyjnego, misje i ewangelizacja w katechezie, mediach, kulturze czy w języku stosowanym w uprawianiu teologii. Są to również publikacje mówiące o pojawiających się na terenach misyjnych problemach natury teologicznej oraz odnoszące się do postaci zaangażowanych w działalność misyjną w rozmaity sposób.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 Kieleckie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/4702 Zrzeszenia religijne katolików świeckich w parafiach wiejskich kielecczyzny na terenie diecezji kieleckiej… po II wojnie światowej (1945–1949) 2022-08-23T18:49:33+02:00 Marcin Rokita m.rokita@vp.pl <p>Niniejszy artykuł jest analizą historyczną i statystyczną aktywności duszpasterskiej na terenach wiejskich kielecczyzny po II wojnie światowej ma na celu ukazanie różnorodności form zrzeszania się katolików świeckich oraz skalę ich oddziaływania w parafiach diecezji kieleckiej. Materiał badawczy stanowiły źródła rękopiśmienne znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach oraz drukowane przez Kurię Diecezjalną w Kielcach: „Kielecki Przegląd Diecezjalny” za lata 1945–1949 oraz „Katalog Duchowieństwa i Parafii Diecezji Kieleckiej za Rok 1946”. W badanym czasie najprężniej rozwijały się: Bractwo Różańcowe, koła Żywego Różańca, Krucjata Eucharystyczna oraz Sodalicje Mariańskie. Zrzeszenia te w trudnym momencie historii były próbą przeciwstawienia się religijnemu rozkładowi Ojczyzny, odpowiedzią Kościoła na laicyzację i postępujący ateizm oraz przyczyniły się do ukształtowania elity katolickiej.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 Kieleckie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/5171 Historia redakcji kan. 1057 podczas prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego 2022-12-30T14:30:17+01:00 Wojciech Wąsik wwasik@kielce.opoka.org.pl <p>Prezentowany artykuł ukazuje poszczególne etapy redagowania kan. 1057, o zgodzie małżeńskiej. Zespół kodyfikacyjny de Matrimonio podczas wstępnej fazy prac skoncentrował się na zgodzie małżeńskiej jako na przyczynie sprawczej małżeństwa oraz na przedmiocie tejże zgody. Owocem działań konsultorów było wypracowanie projektu odnowionego kanonu o konsensie małżeńskim. Następnym krokiem było uporządkowanie struktury prawa małżeńskiego, skutkiem czego przeniesiono normę o zgodzie małżeńskiej z rozdziału de consensu matrimoniali i umiejscowiono ją wśród kanonów wprowadzających do prawa małżeńskiego. Kolejne stadium prac obejmowało konsultacje i wydanie drukiem Schematów z 1980 i z 1982 r. Ten ostatni Schemat, przejrzany osobiście przez Papieża Jana Pawła II, został zatwierdzony i promulgowany jako Kodeks z 1983 r. Znalazł się w nim kan. 1057, który sformułowany został w duchu personalistycznym i który opisuje zgodę małżeńską w aspekcie pozytywnym.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 Kieleckie Studia Teologiczne