Kieleckie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/kst <p>„Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany&nbsp;od&nbsp;r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w&nbsp;Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma&nbsp;jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii&nbsp;i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są&nbsp;czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 6 pkt.), indeksowananym w&nbsp;bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz&nbsp;w&nbsp;bazie CEEOL.&nbsp;<a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/about">Więcej &gt;</a></p> Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach pl-PL Kieleckie Studia Teologiczne 1730-072X <p>1. Zgodnie z ustawą <a style="font-size: 16px;" href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083" target="_blank" rel="noopener">o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r</a>., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W&nbsp;zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.</p> <p>2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.</p> <p>3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji <a style="font-size: 16px;" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL</a>.</p> Etyczne i moralne wyzwania związane ze stosowaniem Sztucznej Inteligencji https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3527 <p>We współczesnym świecie coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem „Sztuczna Inteligencja”. Możemy ją odnaleźć w bardzo skomplikowanych systemach komputerowych, robotach humanoidalnych, ale także w naszych smartfonach a nawet pralkach. Wciąż wzrastający wpływ SI na ludzkie życie niesie za sobą wiele różnych pytań, zarówno o samą ideę stworzenia SI na wzór człowieka, która przyświecała twórcom tej dziedziny badań, jak i o sposoby w jakie jest wykorzystywana. W tym artykule prezentuję zarys problematyki związanej z zastosowaniem SI w życiu społecznym. Choć idea stworzenia SI dorównującej możliwościami ludziom jest jeszcze daleka od realizacji (o ile w ogóle możliwa?), to samego wpływu jaki wywiera SI na społeczeństwo nie da się przemilczeć. Artykuł w pierwszej części przedstawia różne przyczyny trudności związanych z SI (kwestia ludzkich motywacji, problem "czarnej skrzynki"). W drugiej części przedstawiam wybrane z zagrożeń jakie niesie za sobą dalszy, niczym nieograniczony rozwój SI (m.in. destabilizacja, bałwochwalstwo czy niedające się przewidzieć konsekwencje).&nbsp;</p> Michał Lesław Bieroński ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Rozumienie narodu w perspektywie nauczania społecznego Kościoła https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3547 <p>Zagadnieniu narodu swoją uwagę poświęcają przedstawiciele szeregu dyscyplin naukowych, głównie społecznych i humanistycznych. W dyskusji tej udział bierze także katolicka nauka społeczna, stosując przy tym własną aparaturę badawczą i metody aplikacji uzyskiwanych efektów, czego prezentację stanowi niniejszy artykuł. W obliczu trudności związanych z precyzyjną definicją pojęcia narodu, za ważne uznać należy próby teoretycznego jego ujęcia. Do większości z nich nawiązuje także społeczna nauka Kościoła, opisując naród jako wspólnotę ludzi odznaczającą się wspólnym pochodzeniem, językiem i kulturą oraz posiadającą wspólną świadomość polityczną. W oparciu o te zasady własne nauczanie na temat narodu formułował Jan Paweł II, uwzględniając sytuację zmieniającego się świata przełomu tysiącleci. Ważne miejsce w kontekście omawianego dyskursu na temat narodu i przysługujących mu praw, zajmuje także wskazanie błędnych zasad moralności narodowej, z dwiema podstawowymi – kosmopolityzm i nacjonalizm.</p> Rafał Dudała ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3243 <p>Opracowanie jest krótką prezentacją trzech utworów autorstwa Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota. Reprezentują one wczesnośredniowieczną poezję suplikacyjną. Główne motywy tych utworów to modlitwa błagalna skierowana do Boga w obliczu różnych nieszczęść, związanych z żywiołami i innymi niebezpieczeństwami zagrażającymi człowiekowi. Niniejsze opracowanie może być przyczynkiem do odkrywania skarbów poezji średniowiecza, jej piękna oraz duchowej głębi.</p> Adam Stanisław Nowak ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Implikacje teologiczne w twórczości motetowej na przykładzie Ave Maria (…) Virgo serena Josquina des Prés https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3550 <p>W niniejszym artykule zostały ukazane implikacje teologicznych dostrzegalne w twórczości jednego z najbardziej znanych motetów flamandzkiego kompozytora okresu renesansu Josquina des Prés na przykładzie motetu <em>Ave</em> <em>Maria</em> (. . . ) <em>Virgo</em> <em>serena</em>. Jest to jedna z najdoskonalszych kompozycji swoich czasów. Motet jest 4-głosowaą kompozycją do tekstu łacińskiego. Źródłem tego tekstu jest najprawdopodobniej modlitwa ku czci Maryi, Matki Bożej Łaskawej. Kompozycja przedstawia ważne sceny z życia Maryi. Każda strofa ma inny sposób opracowania. Możemy doszukać się w tym dziele pewnych treści i tematów teologicznych, które dotyczą Maryi. W analizowanej kompozycji występuje kilka technik kompozytorskich. Słowa kluczowe, które w niej występują, są niezbędne do odczytania właściwego sensu kompozycji. Symbolika liczb i wykorzystanie środków technicznych staje się środkiem przekazu treści teologicznych.</p> Michał Olejarczyk ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Sacrum między profanum, czyli o kwestiach wyznaniowych w testamentach szlachetnie urodzonych kobiet w Prusach Królewskich xvii-go wieku https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3281 <p>Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kwestii wyznaniowych w testamentach kobiet szlachetnie urodzonych w Prusach Królewskich XVII-go wieku, na obszarze objętym niegdyś procesem niemieckiego osadnictwa na Wschodzie. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak często i jak mocno kwestie związane z <em>sacrum</em> pojawiają się w kontekście ostatniego przejścia człowieka, tj. w kontekście jego śmierci. Ponieważ dla dawniejszego spadkodawcy testament stanowił pomost między doczesnością a wiecznością, był on miejscem przenikania się sfer <em>sacrum</em> i <em>profanum</em>. Dlatego testamenty minionych epok są cennym źródłem wiedzy o duchowości, w tym religijności, sporządzających je testatorów. Przedstawiona w niniejszej pracy eksploracja poświęcona została zawartym w badanych testamentach odwołaniom do Boga, Matki Bożej oraz świętych i błogosławionych Kościoła. Wskazane zostały konkretne funkcje i konteksty, w jakich podmioty te występują w analizowanych dokumentach. Niniejsza praca pozwala rzucić światło na duchowość i religijność testatorek oraz na funkcję testamentu, jaką pełnił on dla szlacheckich kobiet w Prusach Królewskich XVII-go wieku.</p> Piotr Aleksander Owsiński Anna Aleksandra Paluch ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Eucharystia jako szczyt i źródło communio https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3532 <p>W niniejszym artykule została podjęta analiza tekstów J. Ratzingera poświęconych zagadnieniu Eucharystii spośród których można wyróżnić najpierw te, w których podejmuje się on refleksji nad tajemnicą Eucharystii omawiając jej źródła. W tekstach tych bawarski teolog stara się określić istotę i trwałość tego sakramentu, widząc w tym niewzruszony fundament dla <em>communio</em> Kościoła. Ten wymiar zostanie przeanalizowany w pierwszej części niniejszego tekstu. W dalszej części omówiono, jaką rolę według bawarskiego teologa pełni Eucharystia w życiu Kościoła oraz jak oddziałuje ona na członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Ostatnią część poświęcono realizacji Eucharystii w życiu chrześcijan i jej wpływu na budowanie <em>communio</em> we wspólnocie, którą jest Kościół z uwzględnieniem wskazanych przez J. Ratzingera konkretnych sposobów realizacji kościelnej <em>communio</em>. Bawarski teolog w swej refleksji nad rolą Eucharystii w budowaniu wspólnoty Kościoła nie chce bowiem poprzestać wyłącznie na refleksji teoretycznej, ale wskazuje konkretne sposoby realizacji omawianej rzeczywistości w życiu chrześcijan.</p> Karol Andrzej Rasała ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3510 <p>Ukazane&nbsp;&nbsp; w niniejszym artykule etapy przebaczenia w liczbie 12 pozwalają całkowicie uzdrowić i oczyścić człowieka z wszelkiej nienawiści, groźnych urazów i uprzedzeń po doznanym bolesnym oczernianiu. Podstawowym warunkiem przebaczenia jest pełna dojrzałość osobowościowa ubogacana wiarą, nadzieją i miłością płynącą z Chrystusowego Krzyża. Tylko człowiek zmierzający drogą ku doskonałości i świętości – dzięki łasce – zdobędzie się na heroizm pełnego zerwania ze złem oraz żyje zafascynowany gorliwym zakorzenianiem się w duchowym, godziwym dobru.</p> Mieczysław Rusiecki ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Biogramy wraz z bibliografią podmiotową i przedmiotową duchownych diecezji kieleckiej w Słowniku Polskich Teologów Katolickich. Sprawozdanie z wykonanych prac https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3551 <p>Sprawozdanie obejmuje prace polegające na opracowaniu biogramów duchowieństwa diecezji kieleckiej do Słownika Polskich Teologów Katolickich. Badania te rozpoczęły się w latach siedemdziesiątych i były publikowane w poszczególnych tomach słownika. Pierwszy tom słownika wydano w 1981roku. W 2019 roku ukazał się najnowszy – 10. tom. Biogramy duchowieństwa z czasów funkcjonowania diecezji kieleckiej XIX-XXI wiek były zwykle opracowywane przez duchownych należących do kieleckiego środowiska naukowego związanego z Seminarium Duchownym w Kielcach. Tereny diecezji kieleckiej w średniowieczu i w nowożytności&nbsp; wchodziły w skład diecezji krakowskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Biogramy duchowieństwa działającego w tamtym czasie zwykle były sporządzane przez księży nie związanych ze środowiskiem teologicznym działającym w Kielcach. Dzięki słownikowi większość kieleckich pisarzy kościelnych, którzy pozostawili publikacje odznaczające się walorami naukowymi, posiada dobrze udokumentowane biogramy złożone z życiorysu naukowego, bibliografii podmiotowej i przedmiotowej</p> Andrzej Kwaśniewski ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19 Recenzja książki: Andrzej A. Napiórkowski, Kościół Ducha kontynuacją wcielenia Chrystusa, Biblos, Tarnów 2020, ss. 232 https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3534 Magdalena Anna Żyła ##submission.copyrightStatement## 2020-12-30 2020-12-30 19