Kieleckie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/kst <p>„Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany&nbsp;od&nbsp;r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w&nbsp;Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma&nbsp;jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii&nbsp;i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są&nbsp;czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 20 pkt. - wg listy z dnia 1.12.2021), indeksowananym w&nbsp;bazach: ERIH Plus, BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz&nbsp;w&nbsp;bazie CEEOL.&nbsp;<a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/about">Więcej &gt;</a></p> Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach pl-PL Kieleckie Studia Teologiczne 1730-072X <p>1. Zgodnie z ustawą <a style="font-size: 16px;" href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083" target="_blank" rel="noopener">o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r</a>., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W&nbsp;zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.</p> <p>2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.</p> <p>3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji <a style="font-size: 16px;" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL</a>.</p> Buchbesprechung: Roland Schulz, So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollen, München: Piper Verlag 2020, S. 238 https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3650 Piotr Aleksander Owsiński Anna Paluch Prawa autorskie (c) 2021 Kieleckie Studia Teologiczne 2021-12-31 2021-12-31 20 115 119 Marie Leprince de Beaumont, wielbicielka prawdy https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3652 <p>Leprince de Beaumont była guwernantką i autorką wielu książek adresowanych przede wszystkim do młodzieży. Wierząc, że „dziecko religijne z racjonalnych względów jest zdolne do wszystkiego”, chciała stworzyć mocne, racjonalne podstawy wiary chrześcijańskiej u swoich uczniów. Racjonalne argumenty przemawiające za istnieniem Boga odnalazła w filozofii kartezjańskiej i oparła swój argument o nieśmiertelności duszy na popularnym dowodzie z dobroci i mocy Boga. Opowiadała się za tradycyjnym statusem kobiet w społeczeństwie jako oparcia dla swoich mężów i najważniejszych wychowawczyń dzieci.</p> Adam Drozdek Prawa autorskie (c) 2021 Kieleckie Studia Teologiczne 2021-12-31 2021-12-31 20 7 21 Bosko-ludzka wiarygodność chrystofanii galilejskich według wybranych publikacji polskojęzycznych https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3838 <p>Artykuł analizuje uzasadnienie wiarygodności chrystofanii galilejskich w ujęciu wybranych autorów polskojęzycznych. W celu realizacji tak postawionego zadania ukazano najpierw znaczenie chrystofanii galilejskich na tle wszystkich opowiadań chrystofanijnych, a następnie na tej podstawie wyodrębniono pytania i wątpliwości rodzące się wobec opowiadań o chrystofaniach galilejskich. Analiza wybranych dzieł autorów polskojęzycznych pozwoliła ukazać, że argumentacja za wiarygodnością opowiadań o chrystofaniach galilejskich odwołuje się do wskazywania na teologiczną naturę tych narracji, a także podkreśla wiarygodnościowy charakter różnic do szczegółów i zgodności w samej istocie poszczególnych opowiadań. Kolejnym argumentem za wiarygodnością chrystofanii galilejskich są również wzmianki o tych chrystofaniach występujące poza samymi opowiadaniami. Wreszcie również Bosko-ludzka tożsamość Zmartwychwstałego ma znaczenie dla wiarygodnościowego wymiaru tych chrystofanii.</p> Damian Jędrzejczyk Prawa autorskie (c) 2021 Kieleckie Studia Teologiczne 2021-12-31 2021-12-31 20 23 40 Kopiarz kolegiaty kurzelowskiej z zespołu akt kolegiaty kurzelowskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3598 <p>W zasobach Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przechowywany jest zespół akt dawnej kolegiaty w Kurzelowie, w którym to zespole znajduje się cenny – pod względem informacji dotyczących kolegiaty i miasta Kurzelowa – „Kopiarz” dokumentów z lat 1439–1781. Analiza zawartości tego woluminu w postaci regestów zawartych w nim wpisów pozwala na odtworzenie istotnych w okresie staropolskim relacji miasto–kościół, uchwycenie wielu nieznanych dotychczas faktów z dziejów Kurzelowa i miejscowego duchowieństwa. Tak reprezentatywny przykład niewykorzystanego dotychczas źródła archiwalnego z terenu dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej uzasadnia postulat ponownego położenia nacisku na poszukiwania archiwalne i badanie zachowanych wytworów kancelarii kościelnych zlokalizowanych poza centrami zarządu diecezjami w okresie staropolskim</p> Piotr Paweł Kardyś Prawa autorskie (c) 2021 Kieleckie Studia Teologiczne 2021-12-31 2021-12-31 20 41 73 Testament jako credo. Obraz Boga, Maryi i świętych w rozrządzeniach ostatniej woli szlachetnie urodzonych mężczyzn w XVII-wiecznych Prusach Królewskich https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3631 <p>Niniejszy artykuł poświęcony został badaniom nad kwestiami wyznaniowymi w testamentach mężczyzn szlachetnie urodzonych w Prusach Królewskich XVII wieku, na obszarze niegdysiejszej niemieckiej kolonizacji na Wschodzie. Praca stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak często i jak silnie zagadnienia pozostające w związku ze sferą <em>sacrum</em> pojawiają się w kontekście wyrażenia ostatniej woli zawartej w badanych testamentach. Prezentowana w niniejszym artykule analiza obejmuje zawarte w eksplorowanych testamentach przywołania Boga, Matki Bożej oraz świętych Kościoła. Wyliczone zostały poszczególne role i tła, w których podmioty te stwierdzono w analizowanych archiwaliach. Praca pozwala ujrzeć stopień religijności testatorów oraz funkcję testamentu, jaką pełnił on dla męskiej szlachty Prus Królewskich XVII wieku.</p> Piotr Aleksander Owsiński Anna Aleksandra Paluch Prawa autorskie (c) 2021 Kieleckie Studia Teologiczne 2021-12-31 2021-12-31 20 75 94 Le istanze della teoria del gender e dell’ortodossia cattolica. È possibile un dialogo? https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3641 <p>Teoria gender wyraża pogląd, że płeć każdej osoby jest społecznie i kulturowo konstruowana, ma charakter performatywny, kreowany poprzez uczenie się zachowań na podstawie zróżnicowanych ról i stereotypów społecznych. W tej perspektywie różnica fizyczna (dymorfizm, określany słowem płeć) zostaje zminimalizowana, a element kulturowo-społeczny (gender) zostaje maksymalnie podkreślony i uznany za podstawowy, co w konsekwencji ukazuje tożsamość osobową i intymność afektywną jako radykalnie niezależną od różnicy biologicznej między mężczyzną a kobietą.</p> <p>Artykuł, wychodząc od korzeni historycznych teorii gender, zakotwiczonych w myśli feministycznej i filozofii poststrukturalistycznej, ukazuje jej stopniowe przekształcenie się w swoistą ideologię, zdolną do określania agendy politycznej na forum międzynarodowym. Przedstawia również nauczanie Kościoła Katolickiego w kwestii gender, podkreślając, że różnica płci nie jest pomyłką ani wadą, ale darem bożym, zaś komplementarność płci nie ma być źródłem nierówności czy wyzysku, ale sprzyjać wzajemnemu ubogaceniu i przyczynić się do współpracy mężczyzny i kobiety w bożym planie zbawienia.</p> <p>W swojej końcowej części artykuł przedstawia intuicje dokumentu „«Mężczyzną i kobietą ich stworzył». Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji” wydanego w 2019 roku przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, który otwiera drogę dialogu w sferze edukacji i dziedzinie studiów genderowych promujących głębsze zrozumienie sposobów, w jakie przeżywa się w poszczególnych kulturach różnicę płci między mężczyzną a kobietą. W odniesieniu do tego typu badań możliwe jest otwarcie się na słuchanie, argumentację i na propozycje, które pozwolą ukazać antropologiczną wizję człowieka jako osoby, ukierunkowanej do pełnej realizacji swej tożsamości seksualnej w kontekście powołania do daru z siebie.</p> Krzysztof Trębski Prawa autorskie (c) 2021 Kieleckie Studia Teologiczne 2021-12-31 2021-12-31 20 95 112