Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, zwany dalej Instytutem informuje, że: Instytut dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe udostępnione w związku z procesem publikacji, jak również przekazać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ifps.org.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celach realizacji zadań związanych z procesem publikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgodnie z procedurami obowiązującymi w Instytucie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Instytut powierzy przetwarzanie danych osobowych, oraz pracownicy i współpracownicy Instytutu lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 2 lat, a po zakończeniu procesu publikacji – przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia następującego po zakończeniu roku, w którym miała miejsce publikacja.

Prawa podmiotów danych

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do powierzonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne do realizacji zadań związanych z uczestnictwem w procesie publikacji.