Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej Skarżyńskiego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – analiza wyników badań na materiale Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Rzeszowie


Abstrakt

Wstęp: Na właściwe rozumienie i nadawanie mowy wpływa nie tylko dobre słyszenie, lecz także uważne słuchanie i przetwarzanie słuchowe dźwięków. Zaburzenia percepcji słuchowej mogą utrudniać dostęp do informacji dźwiękowej, zakłócać rozwój mowy i w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole [1]. W rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego czynności uwagi i zachowania słuchowe mobilizowane są do efektywnej pracy m.in. poprzez terapię Stymulację Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).
Cel:
Celem pracy jest porównanie wyników badań funkcji przetwarzania słuchowego przed i po terapii słuchowej SPPS-S grupy pacjentów Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Rzeszowie, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 25 dzieci (20 chłopców i 5 dziewczynek) w wieku od 7 do 12 roku życia. Proces diagnostyczny składał się z wywiadu z rodzicem, badań audiologicznych oraz testów oceniających wyższe funkcje słuchowe. Do programowania terapii SPPS-S zastosowano wyniki: Testu Sekwencji Częstotliwości (Frequency Pattern Test – FPT), Testu Sekwencji Długości Dźwięków (Duration Pattern Test – DPT) oraz Testu Integracji i Separacji Międzyusznej (Dichotic Digit Test – DDT).
Wyniki: Badane dzieci we wszystkich testach uzyskały znacząco lepsze wyniki po terapii SPPS-S w porównaniu do wyników przed terapią. Największą poprawę zaobserwowano w wynikach testu FPT (średnia zmiana to 40,5%). W teście DPT średni wzrost wyników wyniósł 34,1%, a w teście DDT UL wyniki poprawiły się średnio o 14,3%, zaś w DDT UP o 13,8%. Po terapii słuchowej dzieci lepiej identyfikowały, rozpoznawały i rozróżniały docierające do nich dźwięki.

Wnioski: Badania potwierdziły skuteczność proponowanej terapii słuchowej SPPS-S. Polimodalne stymulowanie uwagi jest efektywnym treningiem funkcji słuchowych. Standard postępowania terapeutycznego wobec pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego uwzględnia możliwość powtórzenia terapii słuchowej po upływie 12 miesięcy od ostatniej sesji, jak również systematyczną, długofalową pomoc logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną.

Słowa kluczowe: zaburzenia przetwarzania słuchowego, APD, CAPD, SPPS-S

 


Słowa kluczowe

zaburzenia przetwarzania słuchowego; APD; CAPD; SPPS-S

Piśmiennictwo:
1. Statuch B, Kurkowski Z.M. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a problemy w nauce u uczniów klasy II Szkoły Podstawowej. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 62-66. [Google Scholar]
2. Kurkowski ZM. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. W: Furtak-Muzyka E. red., Surdologopedia. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wyd. Harmonia 2015; 54-64. [Google Scholar]
3. Kurkowski ZM. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej. Lublin: Wyd. UMCS 2013; 35-49. [Google Scholar]
4. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W: ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Versalius” 1997. Warszawa [Google Scholar]
5. Skoczylas A, Lewandowska M, Pluta A, Kurkowski ZM, Skarżyński H. Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Now Audiofonol, 2012; 1(1): 11-18. [Google Scholar]
6. British Society of Audiology (2011). Practice Guidance. An overview of current management of auditory processing disorder (APD), Blackburn House, Redhouse Road Seafield: 1-68. [Google Scholar]
7. Fuente A, McPherson B. Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otolaryngologia 6(2), 66-76. [Google Scholar]
8. Skoczylas A, Cieśla K, Kurkowski ZM, Czajka N. Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 51-55. [Google Scholar]
9. Zaborniak-Sobczak M. i wsp. Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Nr 29/2018: 115-131. [Google Scholar]
10. American Speech-Language-Hearing Association (1996). Central Auditory Processing: Current Status of Research and implications for Clinical Practice. „American Journal of Audiology”, vol. 2: 51–55. [Google Scholar]
11. Samsonowicz K, Skoczylas A, Fludra M, Geremek-Samsonowicz A. Trudności językowe i szkolne u 8-letniego chłopca z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – studium przypadku. Now Audiofonol, 2014; 3(4): 47-54. [Google Scholar]
12. Muthuselvi T, Yathiraj A. Utility of the screening checklist for auditory processing (SCAP) in detecting (C)APD in children. Student Research at A.I.I.S.H. Mysore, 2009. [Google Scholar]
13. Bamiou D, Musiek F, Luxon L. Aetiology and clinical presentations of auditory processing disorders – a review. Arch Dis Childhood, 2001; 85(5): 361-370. [Google Scholar]
14. Dajos-Krawczyńska K, Piłka A, Jędrzejczak W. Skarżyński H. Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego – przegląd literatury. Now Audiofonol, 2013; 2(5): 9-14. [Google Scholar]
15. Bellis TJ. Assessment and Management of Central Auditory Processing Disorders In the Educational Satting: From Science to Practice. Clifton Park: NY: Thomson/Delmar Learning; 2003. [Google Scholar]
16. American Speech-Language Hearing Association. Central Auditory Processing Disorders – The role of the audiologist, 2005. [Google Scholar]
17. Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego – postępy w rozumieniu istoty choroby. Otorynolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14. [Google Scholar]
18. Jerger J, Musiek F. Report consensus conference on the diagnosis of auditory processing disorders in school-aged children. J Am Acad Audiol, 2000; 11(9): 467–74. [Google Scholar]
19. Rostkowska J, Kobosko J, Kłonica LK. Problemy emocjonalno-społeczne i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) w ocenie rodziców. Now Audiofonol, 2013; 2(1): 29–35. [Google Scholar]
20. Dróżdż B, Dróżdż W. Problemy emocjonalne osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2003; 3(4): 169–76. [Google Scholar]
21. Święcicka M. Psychoterapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. W: Grzesiuk L, Suszek H, red. Psychoterapia. Problemy pacjentów. Podręcznik akademicki, t. 5, Warszawa: Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury; 2011. [Google Scholar]
22. Rostkowska J. Aktywny trening słuchowy – element terapii pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Now Audiofonol, 2014; 3(4): 39-43. [Google Scholar]
23. Bellis TJ. Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: from science to practice. Clifton Park, NY: Thomson; 2003. [Google Scholar]
24. Masquelier MP. Management of auditory processing disorders. Acta Oto-Rhino-Laryngol Belg, 2003; 57: 301–10. [Google Scholar]
25. Milner R, Ganc M, Czajka N, Trzaskowski B. Zastosowanie terapii neurofeedbeck w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Now Audiofonol, 2012; 1: 79–86. [Google Scholar]
26. King WM, Lombardino L. Comorbid auditory processing disorders in developmental dyslexia. Ear & Hearing, 2003; 24: 448–56. [Google Scholar]
27. Sharma M, Purdy SC, Kelly AS. Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders. J Speech Lang Hear Res, 2009; 52(3): 706–22. [Google Scholar]
28. Ferguson MA, Hall RL, Moore DR. Communication, listening, cognitive and speech perception skill in children with auditory processing disorder (APD) or specific language impairment (SLI). J Speech Lang Hear Res, 2011; 54: 211–27. [Google Scholar]
29. Neijenhuis K, Tschur H, Snik A. The effect of mild hearing impairment on auditory processing test. J Am Acad Audiol, 2004; 15(1): 6–16. [Google Scholar]
30. Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego. Audiologia kliniczna, 2005; 367-375. [Google Scholar]
31. Kraus N, Bradlow AR, Cheatham MA. Consequences of neural asynchrony: a case of auditory neuropathy. J Ass Res Otolaryng, 2000; 1: 33-45. [Google Scholar]
32. Vopel KW. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Kielce: Wydawnictwo Jedność; 2009. [Google Scholar]
33. Krasowicz-Kupis G. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1999. [Google Scholar]
34. Czajka N i wsp. Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Now Audiofonol 1(1), 2012: 79-86. [Google Scholar]
35. Spitzer M, Jak uczy się mózg, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2012: 181-182. [Google Scholar]
36. Mularzuk M, Czajka N, Ratyńska J, Szkiełkowska A. Analiza wyników testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa, Now Audiofonol 1(3), 2012: 67-73. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-07-09


Dział
Praktyka kliniczna i badawcza

Udostępnij

Sobańska, J., Szuber, D., & Skarżyński, P. (2020). Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej Skarżyńskiego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – analiza wyników badań na materiale Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Rzeszowie. Nowa Audiofonologia, 9(1). Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/3017

Julita Sobańska  j.sobanska@csim.pl
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn  Polska
Dorota Szuber 
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn  Polska
Piotr Henryk Skarżyński 
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17 , 05-830 Kajetany, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn  Polska