[1]
Mezglewski, A. 2021. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt II CSK 124/19). Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 375–389.