Mezglewski, A. . (2021). Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt II CSK 124/19). Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 375–389. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3981