Bielecki, M. . (2021). Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 1773/19). Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 365–373. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3983