https://ojs.academicon.pl/tkppan/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie: Ogłoszenia 2022-05-14T17:18:18+02:00 Open Journal Systems <p>Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (ang. Teka Commission of Legal Sciences Polish Academy of Sciences Branch in Lublin) jest półrocznikiem wydawanym w j. angielskim przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i poświęconym studiom z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne dotyczących zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (100 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).</p>