Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Wszystkie opublikowane w „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” teksty podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.

Komitet Redakcyjny „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” wraz z członkami Rady Naukowej, dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem jego zgodności z profilem czasopisma, jego celem i zakresem tematycznym oraz z wymogami formalnymi obowiązującymi w czasopiśmie.

Sekretarz Redakcji przesyła nadesłany tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy mają inną afiliację niż afiliacja Autora – w celu przygotowania recenzji.

Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process). Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.